Page 1 of 1

Bevaka en fil (tail -f)

Posted: 18 October 2004, 17:31
by drbrno
För att bevaka en fil kan man använda tail, programmet som vanligtvis används för att visa de sista raderna i en fil. Med växeln -f eller --follow bevakar tail i stället filen och matar ut rader allt eftersom den bevakade filen växer. Detta är användbart för att till exempel hålla koll på en loggfil.

Exempel: tail -f /var/log/syslog

Det går att kombinera tail -f med ett filter, för att till exempel sålla bort ointressant information.

Exempel: tail -f /var/log/messages | grep sudo

Om man vill köra ett kommando när något intressant dyker upp i en loggfil kan man utnyttja filtertekniken:

Exempel: tail -f /var/log/cups/error_log | awk '/cancel/ { system("mail ...") }'