51 Linux kommando som är bra att kunna i terminalen

Klart att Kommando Soldat Ackarström skall kunna alla kommandon. Här redo tjäna kung och fonsterland.

Så gott folk! Här kommer de 51 vanligaste kommandona. Vi passar även på att komplettera och uppdatera innehållet i vår wiki med manualsidor. Vi arbetar för att göra dem enhetliga och har lagt till avsnitt som belyser skillnaderna mellan Linux- och macOS-kommandon. macOS och Linux kommer från olika grenar i UNIX-familjen.

Tid är tyvärr en bristvara, även om det kul att jobba ideelt med innehåller på linux.se ,så finns andra saker i livet som måste skötas. Därav inte wiki komplett än.

Filsystem och kataloghantering

ls

Listar filer och kataloger i den aktuella katalogen.

 • Exempel: ls -l (visar detaljerad lista med filer och kataloger)

Manualsidan för ls

https://wiki.linux.se/index.php/Ls

cd

Byter den nuvarande arbetskatalogen till en annan katalog.

 • Exempel: cd /home/user/Documents (byter till katalogen Documents)

Manualsidan

https://wiki.linux.se/index.php/Cd

pwd

Visar den fullständiga sökvägen till den aktuella arbetskatalogen.

 • Exempel: pwd (visar t.ex. /home/user/Documents)

https://wiki.linux.se/index.php/Pwd

mkdir

Skapar en ny katalog med angivet namn.

 • Exempel: mkdir new_folder (skapar katalogen new_folder)

Manual sida

https://wiki.linux.se/index.php/Mkdir

rmdir

Tar bort en tom katalog.

 • Exempel: rmdir old_folder (tar bort katalogen old_folder om den är tom)

https://wiki.linux.se/index.php/Rmdir

rm

Tar bort filer eller kataloger.

 • Exempel: rm file.txt (tar bort filen file.txt)

https://wiki.linux.se/index.php/Rm

cp

Kopierar filer eller kataloger från en plats till en annan.

 • Exempel: cp file.txt /home/user/backup/ (kopierar file.txt till backupkatalogen)

https://wiki.linux.se/index.php/Cp

mv

Flyttar eller byter namn på filer och kataloger.

 • Exempel: mv oldname.txt newname.txt (byter namn på filen oldname.txt till newname.txt)

https://wiki.linux.se/index.php/Mv

touch

Skapar en ny, tom fil eller uppdaterar tidsstämpeln på en befintlig fil.

 • Exempel: touch newfile.txt (skapar en ny fil som heter newfile.txt)

https://wiki.linux.se/index.php/Touch

find

Söker efter filer och kataloger baserat på angivna kriterier.

 • Exempel: find /home/user -name "*.txt" (söker efter alla .txt-filer i användarens hemkatalog)

https://wiki.linux.se/index.php/Find

locate

Söker efter filer i en förindexerad databas för snabbare sökningar än find.

 • Exempel: locate myfile.txt (söker efter myfile.txt över hela systemet)

https://wiki.linux.se/index.php/Locate

du

Visar diskutrymme som används av filer och kataloger.

 • Exempel: du -h /home/user (visar diskutrymme i ett läsbart format för användarens hemkatalog)

https://wiki.linux.se/index.php/Du

df

Visar information om filsystemens diskutrymme.

 • Exempel: df -h (visar filsystemens diskutrymme i ett läsbart format)

https://wiki.linux.se/index.php/Df

Filvisning och redigering

cat

Visar innehållet i filer.

 • Exempel: cat file.txt (visar innehållet i file.txt)

https://wiki.linux.se/index.php/Cat

more

Visar filinnehåll sida för sida.

 • Exempel: more file.txt (visar innehållet i file.txt sida för sida)

https://wiki.linux.se/index.php/More

less

Liknar more men med fler funktioner.

 • Exempel: less file.txt (visar innehållet i file.txt med möjligheter att navigera framåt och bakåt)

https://wiki.linux.se/index.php/Less

grep

Söker efter specifika mönster av text i filer.

 • Exempel: grep "hello" file.txt (söker efter raden som innehåller ”hello” i file.txt)

https://wiki.linux.se/index.php/Grep

echo

Skriver ut text till terminalen.

 • Exempel: echo "Hello, World!" (skriver ut ”Hello, World!” till terminalen)

https://wiki.linux.se/index.php/Echo

Fil- och katalogtillstånd

chmod

Ändrar filbehörigheter.

 • Exempel: chmod 755 script.sh (sätter behörigheter till 755 för script.sh)

https://wiki.linux.se/index.php/Chmod

m16.se webbplats hittar du ett hjälpmedel som som hjälper dej att sätta rätt rättigheter på en filer och kataloger.

https://m16.se/satt-filrattigheter-i-linux-och-unix/

chown

Ändrar ägare av en fil eller katalog.

 • Exempel: chown user:group file.txt (ändrar ägare och grupp för file.txt till user och group)

https://wiki.linux.se/index.php/Chown

chgrp

Ändrar gruppägande av en fil eller katalog.

 • Exempel: chgrp group file.txt (ändrar gruppägande för file.txt till group)

https://wiki.linux.se/index.php/Chgrp

Arkivering och komprimering

tar

Skapar arkiv eller extraherar filer från arkiv.

 • Exempel: tar -czvf archive.tar.gz /path/to/directory (skapar ett komprimerat arkiv av katalogen)

https://wiki.linux.se/index.php/Tar

gzip

Komprimerar filer med gzipalgoritmen.

 • Exempel: gzip file.txt (komprimerar file.txt till file.txt.gz)

https://wiki.linux.se/index.php/Gzip

gunzip

Dekomprimerar .gz-filer skapade med gzip.

 • Exempel: gunzip file.txt.gz (dekomprimerar file.txt.gz till file.txt)

https://wiki.linux.se/index.php/Gunzip

bzip2

Komprimerar filer med bzip2algoritmen.

 • Exempel: bzip2 file.txt (komprimerar file.txt till file.txt.bz2)

https://wiki.linux.se/index.php/Bzip2

zip

Komprimerar filer till ett ziparkiv.

 • Exempel: zip archive.zip file1.txt file2.txt (skapar ett ziparkiv med file1.txt och file2.txt)

https://wiki.linux.se/index.php/Zip

unzip

Extraherar filer från ett ziparkiv.

 • Exempel: unzip archive.zip (extraherar innehållet i archive.zip)

https://wiki.linux.se/index.php/Unzip

Nätverk och fjärrhantering

ssh

Ansluter till en annan dator via SSHprotokollet.

 • Exempel: ssh user@hostname (ansluter till en dator med användarnamnet user och värdnamnet hostname)

https://wiki.linux.se/index.php/SSH

scp

Kopierar filer mellan datorer över ett nätverk med SSH.

 • Exempel: scp file.txt user@hostname:/path/to/destination (kopierar file.txt till en fjärrdator)

https://wiki.linux.se/index.php/Scp

wget

Hämtar filer från webben via HTTP, HTTPS och FTP.

 • Exempel: wget http://example.com/file.txt (hämtar file.txt från webben)

https://wiki.linux.se/index.php/Wget

curl

Överför data från eller till en server.

 • Exempel: curl -O http://example.com/file.txt (hämtar file.txt från webben)

https://wiki.linux.se/index.php/Curl

ping

Kontrollerar nätverksanslutning till en värd.

 • Exempel: ping google.com (skickar ICMPechoförfrågningar till google.com)

https://wiki.linux.se/index.php/Ping

netstat

Visar nätverksanslutningar, routingtabeller och gränssnittsstatistik.

 • Exempel: netstat -tuln (visar alla lyssnande TCP och UDPportar)

https://wiki.linux.se/index.php/Netstat

Systemövervakning och processhantering

top

Visar aktuella systemprocesser och resursanvändning i realtid.

 • Exempel: top (startar top för att visa systemprocesser)

https://wiki.linux.se/index.php/Top

htop

En mer interaktiv och färgstark version av top.

 • Exempel: htop (startar htop för att visa systemprocesser)

https://wiki.linux.se/index.php/Htop

ps

Visar information om aktuella processer.

 • Exempel: ps aux (visar en detaljerad lista över alla körande processer)

https://wiki.linux.se/index.php/Ps

kill

Avslutar en process med ett specifikt signalnummer.

 • Exempel: kill 1234 (avslutar processen med PID 1234)

https://wiki.linux.se/index.php/Kill

System- och användarhantering

man

Visar manual för kommandon.

 • Exempel: man ls (visar manualen för ls-kommandot)

https://wiki.linux.se/index.php/Man

passwd

Ändrar användarlösenord.

 • Exempel: passwd (ändrar lösenordet för den aktuella användaren)

https://wiki.linux.se/index.php/Passwd

adduser

Lägger till en ny användare.

 • Exempel: sudo adduser newuser (lägger till en ny användare med namnet newuser)

https://wiki.linux.se/index.php/Adduser

deluser

Tar bort en användare.

 • Exempel: sudo deluser olduser (tar bort användaren olduser)

https://wiki.linux.se/index.php/Deluser

usermod

Ändrar användarkonton.

 • Exempel: sudo usermod -aG sudo user (lägger till användaren user i sudogruppen)

https://wiki.linux.se/index.php/Usermod

crontab

Hanterar cronjobb för att schemalägga återkommande uppgifter.

 • Exempel: crontab -e (öppnar crontabfilen för redigering)

https://wiki.linux.se/index.php/Crontab

alias

Skapar alias för kommandon.

 • Exempel: alias ll='ls -l' (skapar ett alias ll för ls -l)

https://wiki.linux.se/index.php/Alias

unalias

Tar bort alias som skapats med alias.

 • Exempel: unalias ll (tar bort aliaset ll)

https://wiki.linux.se/index.php/Unalias

history

Visar tidigare använda kommandon.

 • Exempel: history (visar en lista över tidigare använda kommandon)

https://wiki.linux.se/index.php/History

Paket- och tjänstehantering

apt-get

Hanterar paket i Debianbaserade system.

 • Exempel: sudo apt-get update (uppdaterar paketlistan)

https://wiki.linux.se/index.php/Apt-get

yum

Hanterar paket i RPMbaserade system.

 • Exempel: sudo yum install package (installerar ett paket)

https://wiki.linux.se/index.php/Yum

rpm

Hanterar RPMpaket direkt.

 • Exempel: sudo rpm -i package.rpm (installerar ett RPMpaket)

https://wiki.linux.se/index.php/Rpm

systemctl

Kontrollerar systemdtjänster.

 • Exempel: sudo systemctl start service (startar en systemtjänst)

https://wiki.linux.se/index.php/Systemctl

service

Hanterar systemtjänster.

 • Exempel: sudo service apache2 restart (startar om Apache2tjänsten)

https://wiki.linux.se/index.php/Service

Dessa grundläggande Linux-kommandon täcker en bred uppsättning operationer som är nödvändiga för att navigera och hantera ett Linuxsystem. Genom att bemästra dessa kommandon kan du effektivt utföra olika uppgifter, från filhantering och nätverkskonfiguration till systemövervakning och säkerhetshantering.