• Guide: Installation av psmisc och Användning av fuser

  fuser är ett Linux-verktyg som identifierar vilka processer som använder en specifik fil, filsystem eller nätverksport. Det hjälper att hantera resurslåsning genom att lista process-ID:n och användarnamn för dessa processer, och kan även användas för att döda dem vid behov.

  Introduktion

  Linux är känt för sina kraftfulla och flexibla kommandoradsverktyg, och ett av de paket som erbjuder en mängd sådana verktyg är psmisc. Detta paket innehåller flera små men användbara verktyg som hjälper systemadministratörer och avancerade användare att hantera processer och systemresurser. I denna artikel kommer vi att fokusera på hur man installerar psmisc och hur man använder kommandot fuser, inklusive flera exempel för att illustrera dess användbarhet.

  Installation av psmisc

  Innan vi går vidare till detaljerna om fuser, låt oss börja med att installera psmisc-paketet. Installationsproceduren kan variera beroende på din Linux-distribution.

  För Debian-baserade system (Ubuntu, etc.)
  1. Uppdatera paketlistan
    sudo apt-get update
  1. Installera psmisc
    sudo apt-get install psmisc
  För Red Hat-baserade system (Fedora, CentOS, etc.)
  1. Uppdatera paketlistan
    sudo yum check-update
  1. Installera psmisc
    sudo yum install psmisc

  Efter att ha installerat psmisc-paketet har du nu tillgång till flera verktyg, inklusive fuser, killall, pstree, peekfd och prtstat.

  Användning av fuser

  fuser är ett kraftfullt verktyg som används för att identifiera vilka processer som använder en specifik fil, ett filsystem eller en socket. Detta kan vara särskilt användbart när du behöver veta vilka processer som har åtkomst till en fil som du försöker ta bort eller avmontera.

  Grundläggande syntax

  Den grundläggande syntaxen för fuser är:

  fuser [alternativ] fil

  Vanliga alternativ

  • -a: Visar alla filer som specificerats på kommandoraden. Som standard visas endast filer som används av minst en process.
  • -i: Frågar användaren om bekräftelse innan en process dödas.
  • -k: Dödar processer som använder den specificerade filen.
  • -m: Namnet anger en fil på ett monterat filsystem eller en blockenhet som är monterad. Alla processer som har tillgång till filer på det filsystemet listas.
  • -n: Utrymmestyp. Använd det specificerade utrymmet istället för standardutrymmet fil. Tillgängliga utrymmestyper är file, udp, och tcp.
  • -s: Tyst läge. Endast felmeddelanden visas.
  • -u: Lägg till användarnamnet för processens ägare till varje PID.

  Exempel på användning av fuser

  Exempel 1: Identifiera processer som använder en fil

  Antag att vi har en fil /tmp/testfil.txt och vi vill veta vilka processer som för närvarande använder denna fil.

  fuser /tmp/testfil.txt

  Utdata kan se ut så här:

  /tmp/testfil.txt: 1234

  Detta betyder att processen med PID 1234 använder filen /tmp/testfil.txt.

  Exempel 2: Visa användar-ID för processer

  För att visa användar-ID:n för de processer som använder en fil, använd -u alternativet.

  fuser -u /tmp/testfil.txt

  Utdata kan se ut så här:

  /tmp/testfil.txt: 1234(user1)

  Här ser vi att processen med PID 1234 som använder filen /tmp/testfil.txt ägs av användaren user1.

  Exempel 3: Identifiera processer som använder en katalog

  För att identifiera alla processer som använder en specifik katalog, använd följande kommando:

  fuser /tmp

  Utdata kan visa något liknande:

  /tmp: 1234 5678 9012

  Detta betyder att processerna med PID:erna 1234, 5678 och 9012 använder katalogen /tmp.

  Exempel 4: Döda alla processer som använder en fil

  Ibland kan du behöva döda alla processer som använder en specifik fil, exempelvis om du försöker avmontera ett filsystem men får ett felmeddelande om att filen är i bruk.

  fuser -k /tmp/testfil.txt

  Detta kommando dödar alla processer som använder filen /tmp/testfil.txt.

  Exempel 5: Identifiera processer som använder en TCP-port

  För att identifiera vilka processer som använder en specifik TCP-port, exempelvis port 80, använd följande kommando:

  fuser -n tcp 80

  Utdata kan visa något liknande:

  80/tcp: 2345 6789

  Detta betyder att processerna med PID:erna 2345 och 6789 använder TCP-port 80.

  Exempel 6: Döda alla processer som använder en TCP-port

  Om du vill döda alla processer som använder en specifik TCP-port, exempelvis port 80, kan du använda följande kommando:

  fuser -k -n tcp 80

  Detta kommando kommer att döda alla processer som använder TCP-port 80.

  Avancerade Användningar

  Kombinera med andra kommandon

  Du kan kombinera fuser med andra kommandon för att utföra mer komplexa uppgifter. Till exempel, om du vill döda alla processer som använder en specifik fil men också vill få bekräftelse innan varje process dödas, kan du använda -i alternativet:

  fuser -ki /tmp/testfil.txt
  Skriptning med fuser

  fuser kan också användas i skript för att automatisera vissa uppgifter. Här är ett enkelt skript som kontrollerar om en viss fil används, och om så är fallet, dödar alla processer som använder den:

  #!/bin/bash
  
  FIL="/tmp/testfil.txt"
  
  if fuser $FIL; then
   echo "$FIL används. Dödar processer..."
   fuser -k $FIL
  else
   echo "$FIL används inte."
  fi

  Spara detta skript som check_and_kill.sh, gör det körbart med chmod +x check_and_kill.sh, och kör det sedan med ./check_and_kill.sh.

  Slutsats

  psmisc-paketet och dess fuser-kommando är ovärderliga verktyg för systemadministratörer och avancerade Linux-användare. Genom att kunna identifiera och hantera processer som använder specifika filer, kataloger eller nätverksportar, kan du få bättre kontroll över ditt system och lösa problem som kan uppstå när filer eller resurser är låsta av vissa processer.

  Vi har täckt installationen av psmisc, grundläggande och avancerad användning av fuser, samt gett flera praktiska exempel. Med denna kunskap bör du nu vara väl rustad att använda

  fuser för att effektivt hantera processer och systemresurser på din Linux-maskin.

  Fler exempel och praktiska tillämpningar

  För att ytterligare illustrera hur användbart fuser kan vara i olika situationer, låt oss utforska några fler scenarier och exempel.

  Exempel 7: Identifiera processer som använder en nätverksanslutning

  För att ta reda på vilka processer som använder en specifik nätverksanslutning, exempelvis en UDP-port, kan du använda -n udp-alternativet:

  fuser -n udp 12345

  Detta kommando listar alla processer som använder UDP-port 12345.

  Exempel 8: Monitorera en fil kontinuerligt

  Om du vill övervaka vilka processer som använder en fil kontinuerligt, kan du kombinera fuser med watch-kommandot:

  watch -n 1 fuser /path/to/file

  Detta kommando uppdaterar utdata var sekund och visar vilka processer som använder filen /path/to/file.

  Exempel 9: Felsökning av filsystemmonteringar

  Ibland kan du stöta på problem när du försöker avmontera ett filsystem eftersom det används av vissa processer. fuser kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda detta problem.

  umount /mnt/mydisk
  # Output: umount: /mnt/mydisk: target is busy
  
  # Använd fuser för att identifiera vilka processer som använder filsystemet
  fuser -m /mnt/mydisk
  
  # Output might be: /mnt/mydisk: 1234c 5678c
  
  # Döda dessa processer
  fuser -k -m /mnt/mydisk
  
  # Försök avmontera igen
  umount /mnt/mydisk

  Genom att använda fuser på detta sätt kan du identifiera och döda de processer som hindrar avmontering av ett filsystem.

  Exempel 10: Avancerad processkontroll

  För mer avancerad processkontroll kan du använda fuser tillsammans med andra kommandon och skript. Följande skript identifierar alla processer som använder en viss fil och skickar ett specifikt signal till dessa processer:

  #!/bin/bash
  
  FIL="/path/to/file"
  SIGNAL=SIGTERM
  
  echo "Sänder $SIGNAL till alla processer som använder $FIL..."
  
  for pid in $(fuser -u $FIL 2>/dev/null | awk '{print $1}'); do
   echo "Sänder $SIGNAL till PID $pid..."
   kill -$SIGNAL $pid
  done
  
  echo "Klart."

  Detta skript är användbart när du vill skicka en specifik signal till processer, exempelvis för att avsluta dem graciöst istället för att tvångsdöda dem.

  Sammanfattning

  I denna artikel har vi täckt installationen av psmisc-paketet, grundläggande och avancerad användning av fuser, samt gett flera praktiska exempel för att illustrera dess användbarhet i olika situationer. Genom att bemästra fuser kan du effektivt övervaka och hantera processer som använder viktiga systemresurser, vilket kan hjälpa till att förbättra systemets stabilitet och prestanda.

  Kom ihåg att fuser är ett mycket kraftfullt verktyg och bör användas med försiktighet, särskilt när du dödar processer som kan vara kritiska för systemets funktion. Alltid verifiera vilka processer som påverkas och säkerställ att du inte av misstag avslutar viktiga systemtjänster.

  För vidare läsning och djupare förståelse, rekommenderas det att utforska fuser-manualen och experimentera med olika alternativ och scenarier i en säker testmiljö innan du använder kommandot på ett produktionssystem.

  man fuser

  Med denna kunskap i verktygslådan kan du nu ta full kontroll över processhantering och resursövervakning på din Linux-maskin. Lycka till!

  Manualsidan för fuser i vår wiki

  https://wiki.linux.se/index.php/Fuser


Guide: Installation av psmisc och Användning av fuser

fuser är ett Linux-verktyg som identifierar vilka processer som använder en specifik fil, filsystem eller nätverksport. Det hjälper att hantera resurslåsning genom att lista process-ID:n och användarnamn för dessa processer, och kan även användas för att döda dem vid behov.

Introduktion

Linux är känt för sina kraftfulla och flexibla kommandoradsverktyg, och ett av de paket som erbjuder en mängd sådana verktyg är psmisc. Detta paket innehåller flera små men användbara verktyg som hjälper systemadministratörer och avancerade användare att hantera processer och systemresurser. I denna artikel kommer vi att fokusera på hur man installerar psmisc och hur man använder kommandot fuser, inklusive flera exempel för att illustrera dess användbarhet.

Installation av psmisc

Innan vi går vidare till detaljerna om fuser, låt oss börja med att installera psmisc-paketet. Installationsproceduren kan variera beroende på din Linux-distribution.

För Debian-baserade system (Ubuntu, etc.)
 1. Uppdatera paketlistan
  sudo apt-get update
 1. Installera psmisc
  sudo apt-get install psmisc
För Red Hat-baserade system (Fedora, CentOS, etc.)
 1. Uppdatera paketlistan
  sudo yum check-update
 1. Installera psmisc
  sudo yum install psmisc

Efter att ha installerat psmisc-paketet har du nu tillgång till flera verktyg, inklusive fuser, killall, pstree, peekfd och prtstat.

Användning av fuser

fuser är ett kraftfullt verktyg som används för att identifiera vilka processer som använder en specifik fil, ett filsystem eller en socket. Detta kan vara särskilt användbart när du behöver veta vilka processer som har åtkomst till en fil som du försöker ta bort eller avmontera.

Grundläggande syntax

Den grundläggande syntaxen för fuser är:

fuser [alternativ] fil

Vanliga alternativ

 • -a: Visar alla filer som specificerats på kommandoraden. Som standard visas endast filer som används av minst en process.
 • -i: Frågar användaren om bekräftelse innan en process dödas.
 • -k: Dödar processer som använder den specificerade filen.
 • -m: Namnet anger en fil på ett monterat filsystem eller en blockenhet som är monterad. Alla processer som har tillgång till filer på det filsystemet listas.
 • -n: Utrymmestyp. Använd det specificerade utrymmet istället för standardutrymmet fil. Tillgängliga utrymmestyper är file, udp, och tcp.
 • -s: Tyst läge. Endast felmeddelanden visas.
 • -u: Lägg till användarnamnet för processens ägare till varje PID.

Exempel på användning av fuser

Exempel 1: Identifiera processer som använder en fil

Antag att vi har en fil /tmp/testfil.txt och vi vill veta vilka processer som för närvarande använder denna fil.

fuser /tmp/testfil.txt

Utdata kan se ut så här:

/tmp/testfil.txt: 1234

Detta betyder att processen med PID 1234 använder filen /tmp/testfil.txt.

Exempel 2: Visa användar-ID för processer

För att visa användar-ID:n för de processer som använder en fil, använd -u alternativet.

fuser -u /tmp/testfil.txt

Utdata kan se ut så här:

/tmp/testfil.txt: 1234(user1)

Här ser vi att processen med PID 1234 som använder filen /tmp/testfil.txt ägs av användaren user1.

Exempel 3: Identifiera processer som använder en katalog

För att identifiera alla processer som använder en specifik katalog, använd följande kommando:

fuser /tmp

Utdata kan visa något liknande:

/tmp: 1234 5678 9012

Detta betyder att processerna med PID:erna 1234, 5678 och 9012 använder katalogen /tmp.

Exempel 4: Döda alla processer som använder en fil

Ibland kan du behöva döda alla processer som använder en specifik fil, exempelvis om du försöker avmontera ett filsystem men får ett felmeddelande om att filen är i bruk.

fuser -k /tmp/testfil.txt

Detta kommando dödar alla processer som använder filen /tmp/testfil.txt.

Exempel 5: Identifiera processer som använder en TCP-port

För att identifiera vilka processer som använder en specifik TCP-port, exempelvis port 80, använd följande kommando:

fuser -n tcp 80

Utdata kan visa något liknande:

80/tcp: 2345 6789

Detta betyder att processerna med PID:erna 2345 och 6789 använder TCP-port 80.

Exempel 6: Döda alla processer som använder en TCP-port

Om du vill döda alla processer som använder en specifik TCP-port, exempelvis port 80, kan du använda följande kommando:

fuser -k -n tcp 80

Detta kommando kommer att döda alla processer som använder TCP-port 80.

Avancerade Användningar

Kombinera med andra kommandon

Du kan kombinera fuser med andra kommandon för att utföra mer komplexa uppgifter. Till exempel, om du vill döda alla processer som använder en specifik fil men också vill få bekräftelse innan varje process dödas, kan du använda -i alternativet:

fuser -ki /tmp/testfil.txt
Skriptning med fuser

fuser kan också användas i skript för att automatisera vissa uppgifter. Här är ett enkelt skript som kontrollerar om en viss fil används, och om så är fallet, dödar alla processer som använder den:

#!/bin/bash

FIL="/tmp/testfil.txt"

if fuser $FIL; then
 echo "$FIL används. Dödar processer..."
 fuser -k $FIL
else
 echo "$FIL används inte."
fi

Spara detta skript som check_and_kill.sh, gör det körbart med chmod +x check_and_kill.sh, och kör det sedan med ./check_and_kill.sh.

Slutsats

psmisc-paketet och dess fuser-kommando är ovärderliga verktyg för systemadministratörer och avancerade Linux-användare. Genom att kunna identifiera och hantera processer som använder specifika filer, kataloger eller nätverksportar, kan du få bättre kontroll över ditt system och lösa problem som kan uppstå när filer eller resurser är låsta av vissa processer.

Vi har täckt installationen av psmisc, grundläggande och avancerad användning av fuser, samt gett flera praktiska exempel. Med denna kunskap bör du nu vara väl rustad att använda

fuser för att effektivt hantera processer och systemresurser på din Linux-maskin.

Fler exempel och praktiska tillämpningar

För att ytterligare illustrera hur användbart fuser kan vara i olika situationer, låt oss utforska några fler scenarier och exempel.

Exempel 7: Identifiera processer som använder en nätverksanslutning

För att ta reda på vilka processer som använder en specifik nätverksanslutning, exempelvis en UDP-port, kan du använda -n udp-alternativet:

fuser -n udp 12345

Detta kommando listar alla processer som använder UDP-port 12345.

Exempel 8: Monitorera en fil kontinuerligt

Om du vill övervaka vilka processer som använder en fil kontinuerligt, kan du kombinera fuser med watch-kommandot:

watch -n 1 fuser /path/to/file

Detta kommando uppdaterar utdata var sekund och visar vilka processer som använder filen /path/to/file.

Exempel 9: Felsökning av filsystemmonteringar

Ibland kan du stöta på problem när du försöker avmontera ett filsystem eftersom det används av vissa processer. fuser kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda detta problem.

umount /mnt/mydisk
# Output: umount: /mnt/mydisk: target is busy

# Använd fuser för att identifiera vilka processer som använder filsystemet
fuser -m /mnt/mydisk

# Output might be: /mnt/mydisk: 1234c 5678c

# Döda dessa processer
fuser -k -m /mnt/mydisk

# Försök avmontera igen
umount /mnt/mydisk

Genom att använda fuser på detta sätt kan du identifiera och döda de processer som hindrar avmontering av ett filsystem.

Exempel 10: Avancerad processkontroll

För mer avancerad processkontroll kan du använda fuser tillsammans med andra kommandon och skript. Följande skript identifierar alla processer som använder en viss fil och skickar ett specifikt signal till dessa processer:

#!/bin/bash

FIL="/path/to/file"
SIGNAL=SIGTERM

echo "Sänder $SIGNAL till alla processer som använder $FIL..."

for pid in $(fuser -u $FIL 2>/dev/null | awk '{print $1}'); do
 echo "Sänder $SIGNAL till PID $pid..."
 kill -$SIGNAL $pid
done

echo "Klart."

Detta skript är användbart när du vill skicka en specifik signal till processer, exempelvis för att avsluta dem graciöst istället för att tvångsdöda dem.

Sammanfattning

I denna artikel har vi täckt installationen av psmisc-paketet, grundläggande och avancerad användning av fuser, samt gett flera praktiska exempel för att illustrera dess användbarhet i olika situationer. Genom att bemästra fuser kan du effektivt övervaka och hantera processer som använder viktiga systemresurser, vilket kan hjälpa till att förbättra systemets stabilitet och prestanda.

Kom ihåg att fuser är ett mycket kraftfullt verktyg och bör användas med försiktighet, särskilt när du dödar processer som kan vara kritiska för systemets funktion. Alltid verifiera vilka processer som påverkas och säkerställ att du inte av misstag avslutar viktiga systemtjänster.

För vidare läsning och djupare förståelse, rekommenderas det att utforska fuser-manualen och experimentera med olika alternativ och scenarier i en säker testmiljö innan du använder kommandot på ett produktionssystem.

man fuser

Med denna kunskap i verktygslådan kan du nu ta full kontroll över processhantering och resursövervakning på din Linux-maskin. Lycka till!

Manualsidan för fuser i vår wiki

https://wiki.linux.se/index.php/Fuser