• Installera och Konfigurera Ghost CMS på Debian 12 med Nginx och MySQL

  Installera och Konfigurera Ghost CMS på Ubuntu, Debian, Fedora och openSUSE med Nginx och MySQL

  Ghost är en öppen källkodsbloggplattform som hjälper dig att skapa en professionell blogg. Den lanserades 2013 som ett alternativ till WordPress och är skriven i JavaScript, drivs av Node.js-biblioteket. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur man installerar Ghost CMS med hjälp av Nginx och MySQL på servrar som kör Ubuntu, Debian, Fedora och openSUSE, samt hur man säkrar installationen med ett Let’s Encrypt SSL-certifikat.

  Förutsättningar

  • En server som kör Ubuntu, Debian, Fedora eller openSUSE med minst 2GB RAM.
  • En icke-root-användare med sudo-rättigheter.
  • Ett Fullständigt Kvalificerat Domännamn (FQDN) som exempel.com pekar mot din server.
  • Se till att allt är uppdaterat:
   sudo apt update && sudo apt upgrade   # För Ubuntu och Debian
   sudo dnf update             # För Fedora
   sudo zypper refresh && sudo zypper update # För openSUSE
  • Flera paket som ditt system behöver:
   sudo apt install wget curl nano ufw software-properties-common dirmngr apt-transport-https gnupg2 ca-certificates lsb-release unzip -y # För Ubuntu och Debian
   sudo dnf install wget curl nano firewall-config dnf-plugins-core gnupg2 ca-certificates lsb-release unzip -y              # För Fedora
   sudo zypper install wget curl nano firewalld software-properties-common dirmngr apt-transport-https gnupg2 ca-certificates lsb-release unzip -y # För openSUSE

  Steg 1 – Konfigurera Brandvägg

  Det första steget är att konfigurera brandväggen. Alla nämnda distributioner kommer med en brandvägg som standard.

  1. Kontrollera om brandväggen är aktiv och tillåt nödvändiga portar: Ubuntu och Debian:
    sudo ufw status
    sudo ufw allow OpenSSH
    sudo ufw allow http
    sudo ufw allow https
    sudo ufw enable
    sudo ufw status

  Fedora:

    sudo systemctl start firewalld
    sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
    sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
    sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
    sudo firewall-cmd --reload
    sudo firewall-cmd --list-all

  openSUSE:

    sudo systemctl start firewalld
    sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
    sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
    sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
    sudo firewall-cmd --reload
    sudo firewall-cmd --list-all

  Steg 2 – Installera Nginx

  Installationen av Nginx kan variera något beroende på distribution.

  1. Installera Nginx: Ubuntu och Debian:
    sudo apt install nginx -y
    sudo systemctl start nginx
    sudo systemctl enable nginx
    sudo nginx -v

  Fedora:

    sudo dnf install nginx -y
    sudo systemctl start nginx
    sudo systemctl enable nginx
    sudo nginx -v

  openSUSE:

    sudo zypper install nginx -y
    sudo systemctl start nginx
    sudo systemctl enable nginx
    sudo nginx -v

  Steg 3 – Installera Node.js

  Ghost Installer behöver Nodejs för att fungera. Här är hur du installerar Node.js på olika distributioner.

  1. Installera Node.js: Ubuntu och Debian:
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
    NODE_MAJOR=18
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x focal main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    sudo apt update
    sudo apt install nodejs -y
    node --version

  Fedora:

    curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
    sudo dnf install nodejs -y
    node --version

  openSUSE:

    curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
    sudo zypper install nodejs -y
    node --version

  Steg 4 – Installera MySQL med Docker

  Ghost stöder bara MySQL, så vi kommer att använda Docker för att installera MySQL.

  1. Installera Docker: Ubuntu och Debian:
    sudo apt install docker.io -y
    sudo systemctl start docker
    sudo systemctl enable docker
    sudo usermod -aG docker $USER
    newgrp docker

  Fedora:

    sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
    sudo systemctl start docker
    sudo systemctl enable docker
    sudo usermod -aG docker $USER
    newgrp docker

  openSUSE:

    sudo zypper install docker -y
    sudo systemctl start docker
    sudo systemctl enable docker
    sudo usermod -aG docker $USER
    newgrp docker
  1. Skapa en katalog för MySQL och en docker-compose.yml fil:
    mkdir ~/mysql
    nano ~/mysql/docker-compose.yml
  1. Klistra in följande kod i docker-compose.yml-filen:
    services:
     database:
      image: container-registry.oracle.com/mysql/community-server:latest
      container_name: mysql
      restart: always
      environment:
       MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
       MYSQL_USER: ghost
       MYSQL_PASSWORD: ghostpassword
       MYSQL_DATABASE: ghostdb
      ports:
       - "3306:3306"
      volumes:
       - ./mysql:/var/lib/mysql
  1. Starta MySQL-containern:
    cd ~/mysql
    docker compose up -d
    docker ps

  Steg 5 – Installera Ghost

  1. Installera Ghost-CLI:
    sudo npm install ghost-cli@latest -g
  1. Förbered Ghost-katalogen:
    sudo mkdir -p /var/www/html/ghost
    sudo chown $USER:$USER /var/www/html/ghost
    sudo chmod 755 /var/www/html/ghost
    cd /var/www/html/ghost
  1. Installera Ghost:
    ghost install

  Steg 6 – Installera SSL

  1. Installera Certbot: Ubuntu och Debian:
    sudo apt install snapd -y
    sudo snap install core
    sudo snap refresh core
    sudo snap install --classic certbot
    sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
    certbot --version

  Fedora:

    sudo dnf install snapd -y
    sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap
    sudo snap install core
    sudo snap refresh core
    sudo snap install --classic certbot
    sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
    certbot --version

  openSUSE:

    sudo zypper install snapd -y
    sudo systemctl enable snapd
    sudo systemctl start snapd
    sudo snap install core
    sudo snap refresh core
    sudo snap install --classic certbot
    sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
    certbot --version
  1. Generera ett SSL-certifikat:
    sudo certbot certonly --nginx --agree-tos --no-eff-email --staple-ocsp --preferred-challenges http -m name@example.com -d example.com
  1. Generera ett Diffie-Hellman gruppcertifikat:
    sudo openssl dhparam -dsaparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 4096
  1. Kontrollera Certbot förnyelseschemaläggningstjänst:
    sudo systemctl status certbot.timer

  Steg 7 – Konfigurera Nginx

  1. Skapa och öppna filen /etc/nginx/conf.d/ghost.conf för redigering:
    sudo nano /etc/nginx/conf.d/ghost.conf
  1. Klistra in följande kod i ghost.conf-filen:
    server {
     listen 80;
     listen [::]:80;
     server_name example.com;
     location / {
  
  
      return 301 https://$server_name$request_uri; 
     }
    }
  
    server {
     listen 443 ssl http2;
     listen [::]:443 ssl http2;
     server_name example.com;
  
     access_log /var/log/nginx/ghost.access.log;
     error_log /var/log/nginx/ghost.error.log;
     client_max_body_size 20m;
  
     ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
     ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305;
     ssl_prefer_server_ciphers off;
     ssl_session_timeout 1d;
     ssl_session_cache shared:SSL:10m;
     ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;
     ssl_stapling on;
     ssl_stapling_verify on;
     resolver 1.1.1.1 1.0.0.1 [2606:4700:4700::1111] [2606:4700:4700::1001] 8.8.8.8 8.8.4.4 [2001:4860:4860::8888] [2001:4860:4860::8844] valid=60s;
     resolver_timeout 2s;
  
     ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
     ssl_certificate_key   /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
     ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem;
  
     location / {
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_pass http://localhost:2368;
     }
    }
  1. Spara filen genom att trycka på Ctrl + X och sedan Y när du uppmanas.
  2. Öppna filen /etc/nginx/nginx.conf för redigering:
    sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
  1. Lägg till följande rad före raden include /etc/nginx/conf.d/*.conf;.
    server_names_hash_bucket_size 64;
  1. Spara filen genom att trycka på Ctrl + X och sedan Y när du uppmanas.
  2. Verifiera din Nginx-konfiguration:
    sudo nginx -t
  1. Om du inte ser några fel betyder det att allt är korrekt. Starta om Nginx-servern för att tillämpa konfigurationen:
    sudo systemctl restart nginx

  Steg 8 – Kör webbplatsen

  Nu kan du verifiera din installation genom att öppna https://example.com i din webbläsare. Du kommer att få följande sida som indikerar en lyckad installation.

  Steg 9 – Slutför installationen

  För att slutföra inställningen av din Ghost-blogg, besök https://example.com/ghost i din webbläsare. Den extra /ghost i slutet av din bloggs domän omdirigerar dig till Ghosts Admin Panel eller i detta fall inställningssidan eftersom du öppnar den för första gången.

  Här kommer du att bli ombedd att skapa ditt administratörskonto och välja en bloggtitel.

  .https://ghost.org

  Innehållet ovan är delvis baserad på data ifrån

  https://www.howtoforge.com/how-to-deploy-ghost-blog-with-nginx-on-debian-12


Installera och Konfigurera Ghost CMS på Debian 12 med Nginx och MySQL

Installera och Konfigurera Ghost CMS på Ubuntu, Debian, Fedora och openSUSE med Nginx och MySQL

Ghost är en öppen källkodsbloggplattform som hjälper dig att skapa en professionell blogg. Den lanserades 2013 som ett alternativ till WordPress och är skriven i JavaScript, drivs av Node.js-biblioteket. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur man installerar Ghost CMS med hjälp av Nginx och MySQL på servrar som kör Ubuntu, Debian, Fedora och openSUSE, samt hur man säkrar installationen med ett Let’s Encrypt SSL-certifikat.

Förutsättningar

 • En server som kör Ubuntu, Debian, Fedora eller openSUSE med minst 2GB RAM.
 • En icke-root-användare med sudo-rättigheter.
 • Ett Fullständigt Kvalificerat Domännamn (FQDN) som exempel.com pekar mot din server.
 • Se till att allt är uppdaterat:
 sudo apt update && sudo apt upgrade   # För Ubuntu och Debian
 sudo dnf update             # För Fedora
 sudo zypper refresh && sudo zypper update # För openSUSE
 • Flera paket som ditt system behöver:
 sudo apt install wget curl nano ufw software-properties-common dirmngr apt-transport-https gnupg2 ca-certificates lsb-release unzip -y # För Ubuntu och Debian
 sudo dnf install wget curl nano firewall-config dnf-plugins-core gnupg2 ca-certificates lsb-release unzip -y              # För Fedora
 sudo zypper install wget curl nano firewalld software-properties-common dirmngr apt-transport-https gnupg2 ca-certificates lsb-release unzip -y # För openSUSE

Steg 1 – Konfigurera Brandvägg

Det första steget är att konfigurera brandväggen. Alla nämnda distributioner kommer med en brandvägg som standard.

 1. Kontrollera om brandväggen är aktiv och tillåt nödvändiga portar: Ubuntu och Debian:
  sudo ufw status
  sudo ufw allow OpenSSH
  sudo ufw allow http
  sudo ufw allow https
  sudo ufw enable
  sudo ufw status

Fedora:

  sudo systemctl start firewalld
  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-all

openSUSE:

  sudo systemctl start firewalld
  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-all

Steg 2 – Installera Nginx

Installationen av Nginx kan variera något beroende på distribution.

 1. Installera Nginx: Ubuntu och Debian:
  sudo apt install nginx -y
  sudo systemctl start nginx
  sudo systemctl enable nginx
  sudo nginx -v

Fedora:

  sudo dnf install nginx -y
  sudo systemctl start nginx
  sudo systemctl enable nginx
  sudo nginx -v

openSUSE:

  sudo zypper install nginx -y
  sudo systemctl start nginx
  sudo systemctl enable nginx
  sudo nginx -v

Steg 3 – Installera Node.js

Ghost Installer behöver Nodejs för att fungera. Här är hur du installerar Node.js på olika distributioner.

 1. Installera Node.js: Ubuntu och Debian:
  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
  NODE_MAJOR=18
  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x focal main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
  sudo apt update
  sudo apt install nodejs -y
  node --version

Fedora:

  curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
  sudo dnf install nodejs -y
  node --version

openSUSE:

  curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
  sudo zypper install nodejs -y
  node --version

Steg 4 – Installera MySQL med Docker

Ghost stöder bara MySQL, så vi kommer att använda Docker för att installera MySQL.

 1. Installera Docker: Ubuntu och Debian:
  sudo apt install docker.io -y
  sudo systemctl start docker
  sudo systemctl enable docker
  sudo usermod -aG docker $USER
  newgrp docker

Fedora:

  sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
  sudo systemctl start docker
  sudo systemctl enable docker
  sudo usermod -aG docker $USER
  newgrp docker

openSUSE:

  sudo zypper install docker -y
  sudo systemctl start docker
  sudo systemctl enable docker
  sudo usermod -aG docker $USER
  newgrp docker
 1. Skapa en katalog för MySQL och en docker-compose.yml fil:
  mkdir ~/mysql
  nano ~/mysql/docker-compose.yml
 1. Klistra in följande kod i docker-compose.yml-filen:
  services:
   database:
    image: container-registry.oracle.com/mysql/community-server:latest
    container_name: mysql
    restart: always
    environment:
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
     MYSQL_USER: ghost
     MYSQL_PASSWORD: ghostpassword
     MYSQL_DATABASE: ghostdb
    ports:
     - "3306:3306"
    volumes:
     - ./mysql:/var/lib/mysql
 1. Starta MySQL-containern:
  cd ~/mysql
  docker compose up -d
  docker ps

Steg 5 – Installera Ghost

 1. Installera Ghost-CLI:
  sudo npm install ghost-cli@latest -g
 1. Förbered Ghost-katalogen:
  sudo mkdir -p /var/www/html/ghost
  sudo chown $USER:$USER /var/www/html/ghost
  sudo chmod 755 /var/www/html/ghost
  cd /var/www/html/ghost
 1. Installera Ghost:
  ghost install

Steg 6 – Installera SSL

 1. Installera Certbot: Ubuntu och Debian:
  sudo apt install snapd -y
  sudo snap install core
  sudo snap refresh core
  sudo snap install --classic certbot
  sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
  certbot --version

Fedora:

  sudo dnf install snapd -y
  sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap
  sudo snap install core
  sudo snap refresh core
  sudo snap install --classic certbot
  sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
  certbot --version

openSUSE:

  sudo zypper install snapd -y
  sudo systemctl enable snapd
  sudo systemctl start snapd
  sudo snap install core
  sudo snap refresh core
  sudo snap install --classic certbot
  sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
  certbot --version
 1. Generera ett SSL-certifikat:
  sudo certbot certonly --nginx --agree-tos --no-eff-email --staple-ocsp --preferred-challenges http -m name@example.com -d example.com
 1. Generera ett Diffie-Hellman gruppcertifikat:
  sudo openssl dhparam -dsaparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 4096
 1. Kontrollera Certbot förnyelseschemaläggningstjänst:
  sudo systemctl status certbot.timer

Steg 7 – Konfigurera Nginx

 1. Skapa och öppna filen /etc/nginx/conf.d/ghost.conf för redigering:
  sudo nano /etc/nginx/conf.d/ghost.conf
 1. Klistra in följande kod i ghost.conf-filen:
  server {
   listen 80;
   listen [::]:80;
   server_name example.com;
   location / {


    return 301 https://$server_name$request_uri; 
   }
  }

  server {
   listen 443 ssl http2;
   listen [::]:443 ssl http2;
   server_name example.com;

   access_log /var/log/nginx/ghost.access.log;
   error_log /var/log/nginx/ghost.error.log;
   client_max_body_size 20m;

   ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
   ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305;
   ssl_prefer_server_ciphers off;
   ssl_session_timeout 1d;
   ssl_session_cache shared:SSL:10m;
   ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;
   ssl_stapling on;
   ssl_stapling_verify on;
   resolver 1.1.1.1 1.0.0.1 [2606:4700:4700::1111] [2606:4700:4700::1001] 8.8.8.8 8.8.4.4 [2001:4860:4860::8888] [2001:4860:4860::8844] valid=60s;
   resolver_timeout 2s;

   ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
   ssl_certificate_key   /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
   ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem;

   location / {
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass http://localhost:2368;
   }
  }
 1. Spara filen genom att trycka på Ctrl + X och sedan Y när du uppmanas.
 2. Öppna filen /etc/nginx/nginx.conf för redigering:
  sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
 1. Lägg till följande rad före raden include /etc/nginx/conf.d/*.conf;.
  server_names_hash_bucket_size 64;
 1. Spara filen genom att trycka på Ctrl + X och sedan Y när du uppmanas.
 2. Verifiera din Nginx-konfiguration:
  sudo nginx -t
 1. Om du inte ser några fel betyder det att allt är korrekt. Starta om Nginx-servern för att tillämpa konfigurationen:
  sudo systemctl restart nginx

Steg 8 – Kör webbplatsen

Nu kan du verifiera din installation genom att öppna https://example.com i din webbläsare. Du kommer att få följande sida som indikerar en lyckad installation.

Steg 9 – Slutför installationen

För att slutföra inställningen av din Ghost-blogg, besök https://example.com/ghost i din webbläsare. Den extra /ghost i slutet av din bloggs domän omdirigerar dig till Ghosts Admin Panel eller i detta fall inställningssidan eftersom du öppnar den för första gången.

Här kommer du att bli ombedd att skapa ditt administratörskonto och välja en bloggtitel.

.https://ghost.org

Innehållet ovan är delvis baserad på data ifrån

https://www.howtoforge.com/how-to-deploy-ghost-blog-with-nginx-on-debian-12