• MySQL 8.3 släppt

  MySQL 8.3-uppdateringar: Taggade GTID för transaktionsgruppering, förbättrade JSON EXPLAIN-format, betydande borttagningar och mer.

  MySQL, det mycket använda open-source relationsdatabashanteringssystemet, har presenterat sin senaste version, MySQL 8.3. Det ger nya funktioner och vissa borttagningar, som lovar att effektivisera databasoperationerna. Låt oss ta en titt på dem.

  Nya funktioner i MySQL 8.3

  Replikering med taggade GTID

  utmärkande funktion i MySQL 8.3 är introduktionen av taggade Global Transaction Identifiers (GTID) i MySQL-replikering och gruppreplikering. Denna förbättring möjliggör gruppering och enkel identifiering av transaktionsuppsättningar.

  Det nya GTID-formatet, ”UUID:TAG:NUMBER”, möjliggör unika namngivningar för GTID:n kopplade till specifika transaktionsgrupper. På så sätt kan användare skilja mellan data och administrativ verksamhet genom GTID-jämförelser, vilket förbättrar replikeringseffektiviteten och organisationen.

  Mot bakgrund av detta introducerar den här versionen ett nytt privilegium, ”TRANSACTION_GTID_TAG”, som är nödvändigt för att ställa in GTID-värden, vilket gör att databasadministratörer kan kontrollera vem som kan tilldela GTID, vilket ytterligare förfinar transaktionshanteringen.

  JSON-formatversionering i EXPLAIN

  MySQL 8.3 introducerar en serversystemvariabel, ”explain_json_format_version”, som tillåter användare att välja mellan två versioner av JSON-utdataformat i ”EXPLAIN FORMAT=JSON”-satser. Denna funktion säkerställer bättre kompatibilitet med framtida versioner av MySQL Optimizer, vilket förbättrar den långsiktiga användbarheten.

  Förbättringar av trådpoolsplugin

  Trådpoolspluginet innehåller nu ytterligare information i MySQL Performance Schema. Nya tabeller och kolumner ger omfattande insikter i trådpoolsanslutningar och tillstånd, vilket underlättar bättre prestandaanalys.

  Andra större förändringar

  Standardvärdet för systemvariabeln ’binlog_transaction_dependency_tracking’ har ändrats till ’WRITESET’, vilket signalerar en gradvis utfasning av denna funktion.

  Utgåvan introducerar också ”WITH_LD” CMake-alternativet, vilket gör att användare kan specificera sitt val av länk och förbättringar av MySQL Enterprise Data Masking and De-Identification.

  Slutligen har MySQL Performance Schema berikats med detaljerad trådpoolanslutningsinformation, en värdefull resurs för prestandajustering.

  Borttagningar i MySQL 8.3

  MySQL 8.3 ser också borttagningen av flera funktioner och funktioner, vilket betonar övergången till mer effektiva och moderna databaspraxis.

  Key C API-funktioner som mysql_kill(), mysql_list_fields() och andra har tagits bort, med alternativ som föreslås för att utföra liknande operationer.

  Dessutom har ”FLUSH HOSTS”-satsen, som användes för att rensa den interna cachen för värdnamn, som tidigare föråldrats, nu tagits bort. Användare uppmanas att använda alternativa metoder för att rensa värdcachen.

  Olika replikerings- och serveralternativ, såsom ”–slave-rows-search-algorithms” och ”–log_bin_use_v1_events,” har också tagits bort, vilket styr användarna mot mer effektiva och moderna metoder.

  Slutligen begränsar MySQL 8.3 användningen av skrivuppsättningar för konfliktkontroller till radbaserad loggning, vilket indikerar en förfinad metod för spårning av binär loggtransaktionsberoende.

  I ljuset av alla dessa förändringar uppmuntras användare att bekanta sig med dem för att utnyttja databasens fulla potential i sina db-hanteringsuppgifter.

  Kred , Artikel ovan är en översättning av

  https://linuxiac.com/mysql-8-3-database-released/

  Här finns dom stora förändringar ifrån MySQL själva

  https://dev.mysql.com/doc/refman/8.3/en/mysql-nutshell.html

  https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.3/en/news-8-3-0.html


 • Ubuntu 24.04 LTS får 12 år support.

  Youtube kanalen DestinationLinux intertjuvar Mark Shuttleworth, CEO  på Canonical

  Intervjugästen var ingen mindre än Mark Shuttleworth, vd för Canonical. Han avslöjade att Ubuntu 24.04 LTS kommer att få 12 års uppdateringar, och samma åtagande skulle göras för vissa äldre LTS-utgåvor (utan att ange några versioner).

  Mark nämner :

  I don’t want to steal somebody else’s thunder, but essentially 12 years is what we are going to do for 24.04, and we are gonna go back and do that for some of the older ones as well.

  Mer kan läsa här :

  https://news.itsfoss.com/ubuntu-24-04-lts-support/ • Hitta filer i linux ifrån terminalen

  Kommando find linux är ett kraftfull kommando som kan användas till söka efter filer

  Kommandot find i Linux är ett mycket kraftfullt verktyg för att söka efter filer och mappar i filsystemet. Här är några grundläggande sätt att använda det:

  1. Sök efter filer med ett specifikt namn:
    find /sökväg/till/mapp -name filnamn

  Exempel: find /home/användare -name anteckningar.txt söker efter en fil med namnet anteckningar.txt i användarens hemmapp.

  1. Sök efter filer baserat på filtyp:
    find /sökväg/till/mapp -type f

  Exempel: find /home -type f listar alla filer under /home-katalogen.

  1. Sök efter mappar:
    find /sökväg/till/mapp -type d

  Exempel: find /home -type d listar alla mappar under /home-katalogen.

  1. Kombinera find med andra kommandon:
   Du kan använda find med andra kommandon med hjälp av -exec flaggan. Exempel:
    find /sökväg/till/mapp -type f -exec grep 'sökt_text' {} \;

  Detta söker efter alla filer som innehåller texten ’sökt_text’.

  Sök efter filer baserat på filstorlek:

    find /sökväg/till/mapp -size +storlek

  Exempel: find / -size +1M söker efter filer som är större än 1 megabyte i hela filsystemet.

  Sök efter filer baserat på ändringsdatum:

     find /sökväg/till/mapp -mtime -dagar

   Exempel: find /home/användare -mtime -10 söker efter filer som ändrades inom de senaste 10 dagarna i användarens hemmapp.

   Dessa är bara några exempel på hur du kan använda find-kommandot. Det finns många andra alternativ och flaggor som gör find till ett mycket anpassningsbart verktyg för att söka i filsystemet.

   Hur hittar en file med viss type

   För att hitta filer av en viss typ med find-kommandot i Linux, använder du -type-flaggan följt av en bokstav som specifierar filtypen. De vanligaste filtyperna som kan sökas är:

   • f för vanliga filer
   • d för kataloger (mappar)
   • l för symboliska länkar

   Till exempel, för att hitta alla vanliga filer i en specifik katalog och dess underkataloger, kan du använda:

   find /sökväg/till/mapp -type f

   Om du istället vill hitta alla kataloger, använd:

   find /sökväg/till/mapp -type d

   Och för att hitta alla symboliska länkar:

   find /sökväg/till/mapp -type l

   Dessa kommandon listar alla matchningar inom den angivna sökvägen. Du kan också kombinera -type med andra flaggor och kriterier för att ytterligare begränsa din sökning.

   Att kombinera flera alternativ och kriterier i find-kommandot i Linux är en kraftfull metod för att skräddarsy din fil- och katalogsökning. Här är några exempel på hur du kan göra detta:

   Sök efter filer av en viss typ och storlek:

     find /sökväg/till/mapp -type f -size +1M

   Detta hittar alla vanliga filer (-type f) som är större än 1 megabyte (-size +1M) i den angivna katalogen och dess underkataloger.

   Sök efter filer baserat på ändringsdatum och filnamn:

      find /sökväg/till/mapp -mtime -10 -name "*.txt"

    Här söker du efter .txt-filer (-name "*.txt") som ändrades inom de senaste 10 dagarna (-mtime -10).

    Kombinera sökningar med logiska operatorer:

    • AND (implicit):
     find /sökväg/till/mapp -type f -size +1M -name "*.log"
     Detta söker efter alla vanliga filer (-type f) som är större än 1M och har .log-ändelsen.
    • OR:
     find /sökväg/till/mapp \( -name "*.txt" -o -name "*.log" \)
     Hittar filer som slutar på .txt eller .log.
    • NOT:
     find /sökväg/till/mapp -type f ! -name "*.txt"
     Hittar alla filer som inte slutar på .txt.

    Använda -exec för att utföra kommandon på hittade filer:

       find /sökväg/till/mapp -type f -name "*.tmp" -exec rm {} \;

     Detta söker efter alla .tmp-filer och tar bort dem.

     Kom ihåg att du kan kombinera dessa alternativ och kriterier på olika sätt för att passa dina specifika behov. Användningen av parenteser (\( och \)) är viktig när du kombinerar kriterier med OR, och backslash \ används för att undvika att skalet tolkar parenteser och andra specialtecken felaktigt.

     Hitta en fil med en viss storlek

     För att hitta en fil av en viss storlek med find-kommandot i Linux, använder du -size flaggan. Du kan specificera storleken i olika enheter, som block (b), kilobytes (k), megabytes (M), och gigabytes (G). Här är några exempel:

     Hitta filer exakt av en specifik storlek:

        find /sökväg/till/mapp -type f -size 10M

      Detta hittar alla filer som exakt är 10 megabyte stora.

      Hitta filer som är större än en viss storlek:

         find /sökväg/till/mapp -type f -size +10M

       Detta hittar filer som är större än 10 megabyte.

       Hitta filer som är mindre än en viss storlek:

          find /sökväg/till/mapp -type f -size -10M

        Detta hittar filer som är mindre än 10 megabyte.

        Kom ihåg att ange rätt sökväg för mappen där du vill börja sökningen. -type f är valfritt men det hjälper till att begränsa sökningen till endast filer, utesluter mappar och andra typer av innehåll.

        Hittar filer baserat på rättigheter

        För att hitta filer baserade på deras filrättigheter (även kända som filbehörigheter eller filattribut) i Linux, använder du find-kommandot tillsammans med -perm-flaggan. Här är några exempel på hur du kan göra detta:

        1. Hitta filer med exakta rättigheter:
          find /sökväg/till/mapp -type f -perm 0644

        Detta kommando söker efter alla filer (-type f) som har exakta rättigheter 0644 i den angivna katalogen och dess underkataloger. I det här exemplet, 0644 representerar vanliga läs- och skrivrättigheter för ägaren och enbart läsrättigheter för grupp- och andra användare.

        1. Hitta filer med specifika rättigheter inställda:
        • För att hitta filer där alla angivna rättigheter är inställda, använd -perm -mode:
         find /sökväg/till/mapp -type f -perm -u+r
         Detta hittar filer som är läsbara av ägaren (u+r).
        • För att hitta filer där någon av de angivna rättigheterna är inställda, använd -perm /mode:
         find /sökväg/till/mapp -type f -perm /a+x
         Detta hittar filer som är exekverbara av någon (ägare, grupp eller andra).
        1. Hitta filer med specifika rättigheter inte inställda:
         Om du vill hitta filer där vissa rättigheter inte är inställda, kan du använda ! före -perm:
          find /sökväg/till/mapp -type f ! -perm 0777

        Detta hittar alla filer som inte har fulla rättigheter (dvs. inte rwxrwxrwx för ägare, grupp och andra).

        Kom ihåg att ersätta /sökväg/till/mapp med den faktiska sökvägen där du vill söka och anpassa rättighetsvärdet (0644, u+r, etc.) efter dina behov. Filrättigheter i Linux är ett komplext ämne, så se till att du förstår filrättigheternas notation innan du använder dessa kommandon.

        Kör kommandon på filerna som hitta kommandot hittar

        För att köra kommandon på filerna som find-kommandot hittar, kan du använda -exec-flaggan i ditt find-kommando. Detta gör det möjligt att köra nästan vilket kommando som helst på varje fil som matchar dina find-kriterier. Här är några exempel på hur du kan göra detta:

        Ta bort filer:

           find /sökväg/till/mapp -type f -name "*.tmp" -exec rm {} \;

         Detta hittar alla .tmp-filer och tar bort dem.

         Ändra filrättigheter:

            find /sökväg/till/mapp -type f -perm 0644 -exec chmod 0664 {} \;

          Detta ändrar rättigheterna för alla filer med rättigheter 0644 till 0664.

          Kopiera filer till en annan mapp:

            find /sökväg/till/mapp -type f -name "*.jpg" -exec cp {} /sökväg/till/annan/mapp \;

          Detta kopierar alla .jpg-filer till en annan angiven mapp.

          Skriva ut innehåll i filer:

            find /sökväg/till/mapp -type f -name "*.txt" -exec cat {} \;

           Detta skriver ut innehållet i alla .txt-filer.

           I dessa exempel är {} en platsmarkör för varje fil som hittas av find. Kommandot efter -exec utförs för varje sådan fil. \; i slutet är nödvändigt för att indikera slutet av kommandot som ska köras.

           Kom ihåg att vara försiktig när du använder -exec, speciellt med kommandon som rm som kan radera filer. Det är alltid en bra idé att först köra find-kommandot utan -exec för att se vilka filer som kommer att påverkas.

           Manunal sidan för find


          1. Linux Kernel 6.7 är här

           Kernel 6.7 är här.

           Linus Torvalds tillkännagav idag lanseringen och allmän tillgänglighet av Linux-kärnan 6.7, den senaste stabila versionen av Linux-kärnan som introducerar flera nya funktioner och förbättringar.

           Höjdpunkterna i Linux-kärnan 6.7 inkluderar implementeringen av bcachefs filsystem, ett kopiera-på-skriv-filsystem (COW) för Linux-baserade operativsystem utformat för att konkurrera med de moderna funktionerna som erbjuds av filsystemen Btrfs och ZFS samtidigt som det har hastigheten och prestanda av filsystemen EXT4 och XFS.

           Linuxkärnan 6.7 introducerar också stöd för NVIDIAs GSP-firmware i Nouveau open source-grafikdrivrutin, som endast kommer att användas på hårdvara där GSP (GPU System Processor) inte stöds samtidigt som den är valfri på hårdvara där den redan stöds.

           Nya funktioner för Btrfs-filsystemet ingår också, såsom raid-stripe-tree, ett nytt träd för logisk filomfattning där den fysiska mappningen kanske inte matchar på flera enheter, enkel kvotredovisning (squota) och temporärt filsystem fsid (temp_fsid).

           Mer finns att läsa här.


          2. Tor browser så anynomisera din tillvaro på nätet.

           Med Tor webläsare kan du hålla dej gömd på internet.

           Inledning:
           I en värld där digital övervakning och integritetsintrång blir allt vanligare, framstår Tor Browser som en bastion för online-anonymitet. Utvecklad av Tor Project, en icke-vinstdrivande organisation, är Tor Browser inte bara en webbläsare, utan ett kraftfullt verktyg för att bevara användarnas integritet på internet.

           Vad är Tor Browser?
           Tor Browser är en unik webbläsare designad för att skydda användarnas identitet och personliga data på internet. Genom att använda onion routing-teknik, omdirigeras användarnas webbtrafik genom ett nätverk av servrar för att dölja deras plats och användaraktivitet, vilket gör det nästan omöjligt att spåra.

           Hur Fungerar Tor-nätverket?
           Tor-nätverket består av tusentals frivilliga servrar, kända som ”noder”. När en användare navigerar på internet via Tor Browser, krypteras deras data och passerar genom minst tre slumpmässigt valda noder innan den når sitt slutmål. Vid varje steg blir användarens ursprungliga IP-adress alltmer dold.

           Användningsområden och Fördelar:
           Tor Browser är populär bland journalister, människorättsaktivister, och de som bor i länder med strikt internetcensur. Den ger åtkomst till blockade webbplatser och skyddar användare mot övervakning och analys av deras internetaktiviteter. Dessutom möjliggör Tor Browser säker tillgång till ”dark web”, en del av internet som inte indexeras av traditionella sökmotorer.

           Säkerhetsfunktioner:
           Tor Browser innehåller flera inbyggda säkerhetsfunktioner för att skydda mot spårning och övervakning. Det inkluderar blockerare för vissa webbteknologier som Flash och vissa JavaScript, vilka kan användas för att identifiera användare.

           Utmaningar och Risker:
           Trots dess många fördelar, är Tor Browser inte utan nackdelar. På grund av dess konstruktion kan surfhastigheten vara långsammare. Dessutom kan vissa illasinnade aktörer försöka exploatera Tor-nätverket, vilket understryker behovet av ytterligare säkerhetsåtgärder, som att undvika att ladda ner okända filer eller klicka på misstänkta länkar.

           Slutsats:
           Tor Browser står som ett viktig verktyg för att upprätthålla digital frihet och integritet. I en tid då våra digitala fotspår konstant granskas och analyseras, erbjuder Tor Browser en lösning för de som söker skydd mot den alltmer invasiva digitala övervakningen. Dock, som med alla verktyg, krävs det ansvar och försiktighet för att använda det effektivt och säkert.


           Installera Tor webläsare på Debian, mint och ubuntu

           För att installera Tor Browser på Ubuntu, följ dessa steg:

           1. Uppdatera Ubuntus paketlista:
            Öppna en terminal och kör:
             sudo apt update
           1. Installera Nödvändiga Beroenden:
            Vissa paket krävs för att Tor Browser ska kunna köras. Installera dem med:
             sudo apt install apt-transport-https wget -y
           1. Ladda ner Tor Browser:
            Gå till Tor Browsers nedladdningssida via din webbläsare och ladda ner Linux-versionen. Alternativt kan du använda kommandot wget för att ladda ner den direkt i terminalen. Länken finns på Tor-projektets officiella webbplats.
           2. Packa upp den nedladdade filen:
            När nedladdningen är klar, packa upp filen. Om du laddade ner den via en webbläsare kan den finnas i mappen Downloads. Använd detta kommando för att packa upp:
             tar -xvJf tor-browser-linux64-*_en-US.tar.xz

           Ersätt * med versionsnumret som du laddade ner.

           1. Kör Tor Browser:
            Navigera till den uppackade Tor Browser-mappen och kör filen start-tor-browser.desktop. Detta kan göras via terminalen eller filhanteraren. Om du använder terminalen:
             cd tor-browser_en-US
             ./start-tor-browser.desktop
           1. Konfigurera och Börja Använda Tor Browser:
            Vid första starten kommer Tor Browser att be dig konfigurera inställningar eller ansluta direkt. Välj som per ditt behov.
           2. (Valfritt) Skapa en genväg på skrivbordet:
            Om du vill skapa en genväg på ditt skrivbord, använd följande kommando:
             ln -s ~/tor-browser_en-US/start-tor-browser.desktop ~/Desktop/

           Se till att sökvägarna är korrekta enligt din Tor Browser-installationsplats.

           Kom ihåg, när du laddar ner programvara som Tor Browser, använd alltid officiella och pålitliga källor för att undvika säkerhetsrisker.


           Några säkerhetstips

           Lede fi lägger pussel , behåll din bit.

           Några tips för att använda Tor-webbläsaren på ett säkert sätt
           Tor-webbläsaren är inte som din vanliga webbläsare, så du måste följa vissa saker som minskar risken för att din identitet läcker ut på internet med bibehållen integritet och anonymitet.

           1. Undvik att maximera Tor-webbläsaren
            Maximera eller ändra aldrig bildförhållandet för Tor-webbläsarens standardfönster; om du gör det kommer vem som helst att kunna spåra dig genom att upptäcka din skärmstorlek och upplösning.
            Även om du redan har maximerat eller ändrat bildförhållandet, kommer Tor-webbläsaren att visa dig varningen i den översta raden, och i nästa lansering kommer Tor-webbläsaren att starta igen med ett fast förhållande.

           1. Justera din säkerhetsnivå
            Säkerhetsnivån är den åtkomstnivå som Tor-webbläsaren tillåter till en webbplats; standarden är standard och kan ändras till ”säkrare” eller ”säkraste” nivåer (läs mer om dem).
           1. Dela aldrig din ursprungliga identitet. Om du använder Tor-webbläsaren som en ersättning för din ursprungliga webbläsare, rekommenderar jag att du använder dina ursprungliga inloggningar för att komma åt webbplatser på ytnivå som Google, Facebook, YouTube, etc.I det här scenariot är du bara skyddad eller anonym från din internetleverantör; webbplatsen kan fortfarande spåra dig när du använder din ursprungliga inloggningsinformation, så det är upp till dig att bestämma vad du vill ha; alternativt kan du komma åt denna sida utan inloggning eller skapa ett disponibelt konto med pseudoinformation.

            Men den här instruktionen är endast för platser på ytnivå; om du tänker komma åt Dark web (det rekommenderas absolut inte att göra det), dela, logga in eller spara aldrig ditt konto eller någon information i Tor-webbläsaren eller på internet.

            Och du kan också stöta på några webbplatser som är olagliga eller främjar tvivelaktiga eller olagliga aktiviteter; det är bäst att undvika sådana webbplatser.

            Många välkända webbplatser använder domäntillägget .onion inom Tor-nätverket, vilket förbättrar användarnas integritet och säkerhet; några exempel inkluderar.

            DuckDuckGo (duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion)

            Facebook (facebookwkhpilnemxj7asaniu7vnjjbiltxjqhye3mhbshg7kx5tfyd.onion)

            Twitter (twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion)

            Reddit (reddittorjg6rue252oqsxryoxengawnmo46qy4kyii5wtqnwfj4ooad.onion)

            Proton (protonmailrmez3lotccipshtkleegetolb73fuirgj7r4o4vfu7ozyd.onion)

            Observera att vissa av webbadresserna uppdateras ofta. Ovan nämnda sajter är välkända, så de brukar hålla domänen densamma, men skumma sajter byter domän oftare, så besök dem inte.
           1. Undvik Torrenting eller P2P-tjänster
            Att torrentera över Tor saktar inte bara ner nätverket för alla utan är inte heller säkert. Detsamma gäller P2P-tjänster. Detta kommer att exponera din IP för internet, vilket direkt förstör din anonymitet.
           1. Använd broar (om det behövs)
            Medan du använder Tor-webbläsaren kommer den att hålla dig anonym, men webbplatsen och din ISP kommer fortfarande att kunna identifiera att du använder Tor-nätverket. Detta beror på att reläet du använder för att upprätta förbindelser med webbplatser över Tor är offentligt och tillgängligt för alla. På grund av vilket vissa länder begränsar människors tillgång till Tor-webbläsaren (i princip blockerar åtkomsten till dessa offentliga reläer), är ett sådant land Kina.
           • Ordet ”reläer” i sammanhanget med Tor-nätverket refererar till de noder eller servrar som din internettrafik passerar genom när du använder Tor. Dessa reläer bidrar till att anonymisera din trafik genom att omdirigera den genom en slumpmässig kedja av sådana noder innan den når sin slutdestination. Varje relä skickar trafiken vidare till nästa relä i kedjan, och varje steg gör det svårare att spåra trafiken tillbaka till dess ursprungliga källa, vilket bidrar till användarens anonymitet på internet.
           • Det är också viktigt att notera att även om Tor tillhandahåller anonymitet, skyddar det inte nödvändigtvis mot övervakning på djupnivå (deep packet inspection) eller mot målinriktade attacker mot en specifik användare. Därför rekommenderas det att använda ytterligare säkerhetsåtgärder, såsom HTTPS, för att skydda din data under överföring.

           .

           Här laddar du ner Tor webläsare för linux

           https://www.torproject.org/download


          3. IPFire 2.27 – Core Update 18

           IPFire linux disrubtion på Raspberry , ZimaBoard eller annan hårdvara som har 2 st nätverkskort kan användas för skydda ditt nätverk.

           Den här versionen introducerar en ändring i standardbrandväggspolicyn för nya installationer: Blockering av utgående SMTP-trafik från interna nätverk som standard. Vi har nyligen sett att vissa installationer har infekterat system som skickar ut stora mängder skräppost, vilket resulterar i olyckliga konsekvenser som att din brandvägg visas på blockeringslistor och problem med att logga in på nätbanken.

           Vi tror att denna ändring som blockerar alla utgående anslutningar på port 25 (TCP) kommer att stoppa detta problem, eftersom den porten endast används för mailserver-till-mailserver-kommunikation. Klientsystemet kommer att använda Submission på port 578 eller 465 istället och därför bör denna ändring inte orsaka några problem för nästan alla användare, utan blockera skräppost på Internet. Befintliga installationer kommer inte att se några ändringar.

           Övigt :

           • GRUB, the boot loader is being updated in this release to version 2.12-rc1.
           • Updated packages: dhcpcd 10.0.4, elfutils 0.190, gawk 5.3.0, harfbuzz 8.2.2, hwdata PCI 2023.09.22/USB 2023.11.0.8, IANA 20231026,iproute2 6.6.0, libsodium 1.0.19, jq 1.7, linux-firmware 20231114, Lua 5.4.6, man 2.12.0, mcelog 196, mdns-repeater 1.11, meson 1.2.3, OpenSSH 9.5p1, QPDF 11.6.1, SDL2 2.18.5, shadow 4.14.2, SQLite 3.44.1, Squid 6.6, strongSwan 5.9.12, sudo 1.9.15p2, texinfo 7.1, unbound 1.19.0, usbutils 017, xfsprogs 6.5.0, XZ 5.4.5
           • CA-certifikatpaketet har uppdaterats

           Linux.se åsikt om IpFire

           Det går fort att installera Ipfire, den har textbaserade installation. Man behöver ha en dator med nätverkskort.

           Här läser du mer om IPFire 2.27

           Här kan du laddar ner den ( Finns både till x86 och ARM )

           https://www.ipfire.org/download/ipfire-2.27-core182

           Här kan du läsa mer Linix.se wiki :

           https://wiki.linux.se/index.php/IPFire


          4. htop

           htop är ett interaktivt systemövervakningsverktyg för Unix-liknande operativsystem. Det erbjuder en mer användarvänlig och visuellt tilltalande vy jämfört med det traditionella top-kommandot. Med htop kan användare se en detaljerad lista över alla pågående processer och deras status, samt använda olika funktioner för att hantera dessa processer. Här är några av huvudegenskaperna:

           1. Interaktivt Gränssnitt: Användare kan interagera direkt med processer, som att avsluta (kill) eller ändra prioritet (renice) med hjälp av tangentbordskommandon.
           2. Färgkodad Visning: htop visar processer och resursanvändning med olika färger, vilket gör det enklare att snabbt få en översikt över systemets status.
           3. CPU-, Minnes- och Swap-Användning: Det visar realtidsinformation om CPU-, minnes- och swap-användning. Varje CPU-kärna kan visas separat, och minnes- och swap-användningen presenteras i både grafisk och numerisk form.
           4. Sortering och Filtrering: Användare kan sortera processlistan baserat på olika kriterier som CPU-användning, minnesanvändning, användar-ID, och process-ID. Det går också att filtrera processlistan för att bara visa processer som matchar specifika kriterier.
           5. Anpassningsbara Inställningar: htop tillåter användare att anpassa vad som visas och hur det visas. Användare kan välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning.
           6. Trädvy: Förutom den standard listvyn av processer, kan htop också visa processerna i en trädstruktur, vilket gör det enklare att se vilka processer som är barn till andra processer.
           7. Uppdateras i Realtid: Informationen som visas av htop uppdateras i realtid, vilket ger användare en aktuell vy över systemets aktivitet och prestanda.

           htop är speciellt användbart för systemadministratörer och power users som behöver övervaka och hantera systemresurser effektivt. Det är ett kraftfullt verktyg som kombinerar omfattande funktionalitet med användarvänlighet.

           Load Average

           htop


          5. ANNONS!

           ANNONS!

           Vågar du testa Linux?

           Nu finns Linuxhjälp att få på Orrspelsvägen 13, Bromma , 22 min ifrån T-centralen med tub och tricken.

           Vad behöver du hjälp med :
           • Trasig dator?
           • Modernisera datorer så dom känns snabbare.
           • Installationshjälp med lInux
           • Hjälp med datorn i hemmet?
           • Bättre WiFi täckning i hemmet?
           • Hjälp med E-post?
           • Datorhjälp i hemmet för 350:- /tim efter RUT avdraget.

           Öppet tider se webbplats.

           Datorhjälp
           Telefon 08 37 21 00
           E-post kontakt@datorhjalp.se
           Hemsida : Datorhjälp.se


          6. Så optimerades linux.se att laddas snabbare.

           Tux kompremera filer
           Ursprungs bilden var 1024×1024 pixlar. Gör backup innan du kör bash scriptet.

           Vi har det senaste månaden dränkt linux.se med artiklar hur man gör olika saker, undertecknad har funnit ett stort nöje i att med AIs hjälp producera Linux logotypen / maskot i en massa sitationer.

           Nackdelen är att filerna kan bli över 1 MB styck, det kanske inte spela så där jättestort roll, när man sitter på en snabb uppkoppling eller har 5G.

           Dessutom finns många som får betala för varje GB.

           Lösningen blev att ta fram ett bash script som gå genom alla jpg och png filer, filer som är större än en viss storlek halveras med 50%.

           Innan vi optimerade bilderna så hade Linux.se

           Total Image Size: 87353932 bytes dvs 83, 31 megabytes , att ladda 83 MB

           1. Dial-up (56 kbps): Cirka 12,857 sekunder (ca 3.573.57 timmar).
           2. DSL (5 Mbps): Cirka 144 sekunder (ca 2.42.4 minuter).
           3. Kabelinternet (100 Mbps): Cirka 7.2 sekunder.
           4. Fiber (1 Gbps): Cirka 0.72 sekunder.
           5. 4G mobilnätverk (20 Mbps): Cirka 36 sekunder.
           6. 5G mobilnätverk (100-300 Mbps): Cirka 3.6 sekunder.

           Punkt 1 inte så akutell längre, utan får vara där som jämförelse för att minnas fonstora dar. Men en 5 Mps uppkoppling är inte så ovanligt idag, det räcker med 4G uppkoppling eller bara vistas på ett ställe med dålig wifi täckning.

           Efter vi har optimerat sajten med så blev det total Image Size: 28055767 bytes, vilket ger

           1. Dial-up (56 kbps): Cirka 4,000 sekunder (ca 66.766.7 minuter).
           2. DSL (5 Mbps): Cirka 44.8 sekunder.
           3. Kabelinternet (100 Mbps): Cirka 2.24 sekunder.
           4. Fiber (1 Gbps): Cirka 0.224 sekunder.
           5. 4G mobilnätverk (20 Mbps): Cirka 11.2 sekunder.
           6. 5G mobilnätverk (100-300 Mbps): Cirka 1.12 sekunder.

           Det kanske inte 100% optimalt fortfarande, man skulle kunna begränsa antaler inlägg per sidvisning osv.

           Fördelen att optimera storleken är :

           Google gillar snabb laddade sidorna , man kan belönas med en bättre rakning på google.

           Nackdelen :

           Bilderna blir lite suddiga.

           Har använt 3 olika script , 2 skrivna i PHP och 1 bash. PHP scriptet kan köras på din lokala LAMP installation och man kan även göra dem med php cli

           PHP Script 1:

           <?php
           function getPageSize($url) {
             // Hämta sidans innehåll
             $html = file_get_contents($url);
           
             // Skapa en DOMDocument och ladda HTML-innehållet
             $doc = new DOMDocument();
             @$doc->loadHTML($html);
           
             // Räkna storleken på sidan (i bytes)
             $pageSize = strlen($html);
           
             // Hitta alla bild-element
             $images = $doc->getElementsByTagName('img');
             $imageSizeTotal = 0;
             foreach ($images as $img) {
               $imgUrl = $img->getAttribute('src');
               $imgData = file_get_contents($imgUrl);
               $imageSize = strlen($imgData);
               $imageSizeTotal += $imageSize;
             }
           
             // Räkna antalet länkar
             $links = $doc->getElementsByTagName('a');
             $numberOfLinks = $links->length;
           
             // Resultat
             return [
               'Total Page Size' => $pageSize,
               'Total Image Size' => $imageSizeTotal,
               'Number of Images' => $images->length,
               'Number of Links' => $numberOfLinks
             ];
           }
           
           // Använd funktionen
           $url = 'https://www.foobar.foo'; // Byt ut mot den önskade URL:en
           $result = getPageSize($url);
           
           // Skriv ut resultaten
           echo "Total Page Size: " . $result['Total Page Size'] . " bytes\n";
           echo "Total Image Size: " . $result['Total Image Size'] . " bytes\n";
           echo "Number of Images: " . $result['Number of Images'] . "\n";
           echo "Number of Links: " . $result['Number of Links'] . "\n";
           ?>

           Byt ut $url = ’https://www.foobar.foo’; till valfri sida som skall laddas. Skriptet ovan mäter hur stor en hemsida i bytes hur många utlänkar det finns.

           PHP Script 2
           <?php
           function getImageSizes($url) {
           // Hämta sidans innehåll
           $html = file_get_contents($url);

           // Skapa en DOMDocument och ladda HTML-innehållet
           $doc = new DOMDocument();
           @$doc->loadHTML($html);

           // Hitta alla bild-element
           $images = $doc->getElementsByTagName(’img’);
           foreach ($images as $img) {
           $imgUrl = $img->getAttribute(’src’);

           // För att hantera relativa URL:er
           if (parse_url($imgUrl, PHP_URL_SCHEME) == ”) {
           $imgUrl = rtrim($url, ’/’) . ’/’ . ltrim($imgUrl, ’/’);
           }

           // Hämta bildens data och beräkna storleken
           $imgData = @file_get_contents($imgUrl);
           if ($imgData !== false) {
           $imageSize = strlen($imgData) / 1024; // Storlek i kilobytes (KB)
           echo ”Bild: $imgUrl – Storlek: ” . round($imageSize, 2) . ” KB\n”;
           } else {
           echo ”Kunde inte hämta bilden: $imgUrl\n”;
           }
           }
           }

           // Använd funktionen
           $url = ’https://www.foobar.foo’; // Byt ut mot den önskade URL:en
           getImageSizes($url);
           ?>

           Koden visa hur stora bilder en webplats länkar in. Annars som exempel 1

           PHP Script 3 :

           Det här scriptet mäter hur snabbt det tar att ladda hem sida med kod och bilder. Du kan behöver installera php-curl med ( Gäller Debian, Ubunut och mint) andra paket system RTFM.

           sudo apt-get update
           sudo apt-get install php-curl
           
           <?php
           
           function getPageLoadTime($url) {
             // Starta timer
             $start = microtime(true);
           
             // Hämta HTML-innehållet på sidan
             $ch = curl_init();
             curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
             curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
             $html = curl_exec($ch);
             curl_close($ch);
           
             // Ladda HTML-innehållet i en DOM-parser
             $dom = new DOMDocument();
             @$dom->loadHTML($html);
             $images = $dom->getElementsByTagName('img');
           
             // Hämta varje bild
             foreach ($images as $img) {
               $imgUrl = $img->getAttribute('src');
               // Hantera bara fullständiga URL:er
               if (filter_var($imgUrl, FILTER_VALIDATE_URL)) {
                 $ch = curl_init();
                 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $imgUrl);
                 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
                 curl_exec($ch);
                 curl_close($ch);
               }
             }
           
             // Stoppa timer och beräkna total tid
             $end = microtime(true);
             return $end - $start;
           }
           $url = "https://www.example.com"; // Byt ut mot önskad URL
           $loadTime = getPageLoadTime($url);
           echo "Total laddningstid för sidan: " . $loadTime . " sekunder";
           ?>
           
           Nu till bash skriptet
           
           #!/bin/bash
           
           # Funktion för att visa hjälpmeddelande
           show_help() {
             echo "Användning: $0 -m <minstorlek_kb> -c <kompressionskvalitet> -s <storlek>"
             echo " -m: Minsta filstorlek i KB för bearbetning"
             echo " -c: Sätt kompressionskvaliteten (exempel: 85)"
             echo " -s: Sätt ny storlek (exempel: 800x600)"
             exit 1
           }
           
           # Kontrollera om några parametrar anges
           if [ $# -eq 0 ]; then
             show_help
           fi
           
           # Standardvärden
           min_size=""
           compression=""
           size=""
           
           # Hantera inmatningsparametrar
           while getopts "hm:c:s:" opt; do
            case $opt in
             m) min_size=$OPTARG ;;
             c) compression=$OPTARG ;;
             s) size=$OPTARG ;;
             h) show_help ;;
             \?) show_help ;;
            esac
           done
           
           # Kontrollera om nödvändiga parametrar är angivna
           if [ -z "$min_size" ] || [ -z "$compression" ] || [ -z "$size" ]; then
             show_help
           fi
           
           # Sök och bearbeta bilder
           find . -type f \( -iname "*.jpg" -o -iname "*.jpeg" -o -iname "*.png" \) | while read image; do
             # Kontrollera storleken på bilden (i kilobytes)
             imageSize=$(du -k "$image" | cut -f1)
           
             if [ $imageSize -gt $min_size ]; then
               # Skapa en backup av originalbilden med .bak-tillägg
               cp "$image" "$image.bak"
               # Ändra storleken om storleksparameter är satt
               if [ ! -z "$size" ]; then
                 mogrify -resize "$size" "$image"
               fi
           
               # Justera kompressionsgraden av bilden om kompressionsparameter är satt
               if [ ! -z "$compression" ]; then
                 mogrify -quality "$compression" "$image"
               fi
           
               echo "Bilden $image har bearbetats och backats upp."
             fi
           done
           echo "Alla bilder bearbetade."
           
           

           Koden ovan kopiera med lämplig filnamn till /usr/local/bin mappen och chmod +x görs. Koden söker igenom alla filer som är png och jpg, och större än 500 KB

           Scriptet körs som

           compress_images.sh -c 75 -s 800×600 -m 500

           -c Kompremera ner bilden till 75% av kvaliten och -s krymper storleken önskad storlek i pxlar

           För att köra skriptet behövs paktet ImageMagick installerat och du behöver shell access , bästa är att köra en VPS. Har man webhotell, så bör man skaffa sej en VPS istället. Tex Spacedump IT har billiga VPS.

           OBS! GÖR BACKUP INNAN NI ANVÄNDER BASH SCRIPTET.
           Fel använt kan scriptet förstöra era bilder.


          7. QEMU 8.2 släppt med Virtio-Sound Device, RISC-V KVM AIA Support

           Med QEMU kan man köra flera OS samtidig på en linux dator.

           QEMU (Quick Emulator) är en fri och öppen källkods mjukvaru som används för att emulera och virtualisera system. Den fungerar på två huvudsakliga sätt: genom fullständig systememulering och genom att använda en virtualiseringsmetod som kallas KVM (Kernel-based Virtual Machine). QEMU kan köra program och operativsystem skrivna för en typ av dator på en dator med en annan arkitektur.

           Fullständig Systememulering

           I detta läge emulerar QEMU en hel dator, inklusive processor och olika hårdvarukomponenter. Detta möjliggör att man kör operativsystem och program som är avsedda för en annan CPU-arkitektur än värdsystemets. Till exempel kan du använda QEMU för att köra en ARM-baserad operativsystem på en x86-baserad maskin.

           Virtualisering med KVM

           När den används tillsammans med KVM, tillåter QEMU nära-nativ prestanda genom att köra gästoperativsystemet direkt på CPU:n. Detta är möjligt på system där CPU:n stödjer hårdvaruassisterad virtualisering. I det här läget agerar QEMU mer som en hypervisor, hanterar resursallokering och isolering mellan olika virtuella maskiner.

           Egenskaper

           • Multiplattform: QEMU kan köras på olika värdoperativsystem som Linux, Windows och macOS.
           • Stöd för Flera Arkitekturer: Det stödjer emulering av många olika CPU-arkitekturer, inklusive x86, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS och andra.
           • Flexibilitet: Det erbjuder en hög grad av konfigurerbarhet och kan anpassas för olika användningsfall och prestandakrav.

           QEMU 8.2 släppt med Virtio-Sound Device, RISC-V KVM AIA Support.Bland andra anmärkningsvärda ändringar, MIPS och PowerPC-emulering förbättrades med stöd för den nya audiodev-egenskapen till fuloong2e-maskinen (för MIPS) och pegasos2- och 40p-maskiner (för PowerPC), SPARC-emulering kan nu konvertera instruktionsöversättare för att använda avkodningsträd, och det finns en ny enhetsdrivrutin för Hyper-V Dynamic Memory Protocol.

           Alla ändringa QEMU 8.2 och Hemsida för att ladda hem Qmeu 8.2

           Hemsida https://www.qemu.org/

           Exempel på hur man kan använda QEMU


          8. God Jul

           Linux.se önskar alla en God jul!

           Linux.se önskar alla en God Jul. Hoppas att Ni får tid att fördjupa Er i linux och andra öppna källkods produkter under jul och nyårsledigheten.


          9. Släppning av MuseScore 4.2 med nya gitarr ljud.

           MuseScore 4.2 : En milstolpeuppdatering för gitarrister, plus mycket mer

           MuseScore är en populär och gratis mjukvara för notskrift som används för att skapa, spela upp och skriva ut noter. Det är öppen källkod och tillgängligt för olika operativsystem, inklusive Windows, macOS och Linux. MuseScore är utformad för att vara ett användarvänligt och mångsidigt verktyg för musiker, musiklärare, kompositörer och hobbyanvändare. Här är några av dess viktigaste funktioner:

           Funktioner i MuseScore

           1. Notskrift:
           • Möjliggör skapandet av professionellt utseende partitur.
           • Stödjer en bred uppsättning notationsmöjligheter, inklusive standardnoter, ackord, texter, artikulationer, dynamik och mycket mer.
           1. Användarvänligt Gränssnitt:
           • Har ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att lära sig och använda.
           • Inkluderar en drag-and-drop-funktionalitet för att lägga till noter och symboler på partituret.
           1. Spela Upp Musik:
           • Inbyggd uppspelningsfunktion för att lyssna på komponerad musik.
           • Möjlighet att ändra instrumentklanger och använda olika ljudbibliotek.
           1. Importera och Exportera:
           • Stödjer import och export av olika filformat, inklusive MIDI, MusicXML, och olika ljudformat.
           • Användare kan också exportera partitur till PDF-format.
           1. Anpassning:
           • Möjlighet att anpassa layout och design av partitur.
           • Användare kan skapa egna mallar för snabbt återskapande av önskad layout i nya projekt.
           1. Plug-ins och Integration:
           • Stöd för plug-ins för att utöka funktionaliteten.
           • Möjlighet att integrera med andra mjukvaror och plattformar.
           1. Community och Stöd:
           • Aktiv community där användare kan dela partitur, tips och tekniker.
           • Tillgång till online-handböcker, handledningar och forum för stöd.

           Användningsområden

           • Musikundervisning: Lärare kan använda MuseScore för att skapa övningar och arrangemang för studenter.
           • Komposition: Kompositörer kan dra nytta av dess avancerade notationsfunktioner för att komponera musik.
           • Arrangering och Orkestrering: Användbart för att arrangera musik för olika ensembler och orkestrar.
           • Hobbyanvändning: Musikentusiaster kan använda MuseScore för att transkribera eller skapa musik som hobby.

           MuseScore erbjuder en kostnadsfri och tillgänglig lösning för notskrift, vilket gör det till ett populärt val för personer inom en rad olika musikaliska discipliner och intressen.

           Installera MuseScore med flatpak

           sudo apt install flatpak

           flatpak install https://dl.flathub.org/repo/appstream/org.musescore.MuseScore.flatpakref

           Alla nyheter i musescore finns här

           https://musescore.org/en/4.2

           Här kan du ladda ner Musescore

           https://musescore.org/en/download/musescore-x86_64.AppImage


          10. Python populärast programmeringspråk på github.

           Här är en lista av de 10 bästa programmeringsspråken 2023 på GitHub, rankade enligt pull-förfrågningar – ett förslag om att slå samman kodändringar till ett arkiv, vilket är ett tillförlitligt mått.

           1Python17.715%
           2Java 11.086%
           3Go 10.817%
           4JavaScript10.065%
           5C++9.712%
           6TypeScript7.610%
           7PHP 4.835%
           8Ruby4.690% 
           9C4.309%
           10C#3.531%

           https://madnight.github.io/githut/#/pull_requests/2023/3


          11. darktable 4.6.0 släppt

           Darktable: En Kraftfull Öppen Källkods-Partner för Fotografer

           Darktabel är ett öppet källkod alternativ till Adobe Lightroom

           I den digitala fotograferingens era, där bildredigering spelar en lika viktig roll som själva fotograferingen, har darktable framträtt som en betydande aktör. Detta öppen källkods-program för fotoredigering och hantering av fotobibliotek har vunnit hjärtan bland professionella och amatörfotografer över hela världen, tack vare dess omfattande funktioner och icke-destruktiva redigeringsmetod.

           Vad är Darktable?

           Darktable är ett gratis, öppen källkods-program utformat för att hantera och redigera RAW-bilder. Det skiljer sig från andra bildredigeringsprogram genom sin icke-destruktiva redigeringsprocess, som gör det möjligt för användare att experimentera med olika redigeringsalternativ utan att ändra den ursprungliga bilden. Programmet erbjuder ett komplett arbetsflöde för fotografer, från import och sortering till redigering och exportering av bilder.

           Funktioner och Fördelar

           Omfattande RAW-stöd

           Darktable är specialiserat på att hantera RAW-format, som är det digitala motsvarigheten till en oprocessad film. Detta format behåller mer information än komprimerade format som JPEG, vilket ger fotografer större frihet i efterbehandlingen.

           Icke-destruktiv Redigering

           Varje ändring som görs i Darktable sparas som en uppsättning instruktioner. Det innebär att den ursprungliga bilden förblir oförändrad, och användaren kan när som helst återgå till ursprungstillståndet.

           Modulbaserad Design

           Darktable erbjuder en mängd redigeringsmoduler, var och en dedikerad till en specifik aspekt av bildbehandlingen. Detta inkluderar färgkorrigering, exponeringsjusteringar, skärpa, brusreducering och mycket mer.

           Avancerad Färghantering

           Med stöd för olika färgprofiler och -rymder, säkerställer Darktable att färgåtergivningen förblir konsekvent över olika enheter.

           Hantering av Fotobibliotek

           Förutom redigeringsverktyg erbjuder Darktable funktioner för att organisera, tagga och sortera bilder, vilket underlättar hantering av stora fotokollektioner.

           Varför Välja Darktable?

           Kostnadseffektivitet

           Som ett öppen källkods-program är Darktable helt gratis, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för fotografer som inte vill binda sig till dyra prenumerationsmodeller som ofta följer med kommersiell programvara.

           Anpassningsbarhet

           Med möjligheten att lägga till plugins och anpassa arbetsflöden, kan Darktable skräddarsys för att möta specifika behov och preferenser.

           Plattformsoberoende

           Darktable kan användas på flera operativsystem, inklusive Linux, macOS och Windows, vilket gör det tillgängligt för en bred användarbas.

           Sammanfattning

           Darktable representerar en ny era av tillgänglighet och anpassningsbarhet inom fotoredigering. Dess kraftfulla verktyg och användarvänliga gränssnitt gör det till ett utmärkt val för både professionella fotografer och hobbyfotografer. Genom att kombinera avancerade funktioner med flexibiliteten i ett öppen källkods-format, fortsätter Darktable att vara en ovärderlig resurs i den digitala fotograferingens värld.

           Vad är nytt i 4.6.0 versionen?

           Redigeringshistoriken sparas nu periodiskt automatiskt (var tionde sekund) medan du redigerar bilder i mörkrumsvyn. Det automatiska sparintervallet kan ändras (via en inställning) eller automatiskt spara kan inaktiveras helt (genom att ställa in intervallet till 0).

           En ny bearbetningsmodul rgb-primärer har lagts till. Denna modul kan användas för ömtåliga färgkorrigeringar samt kreativ färggradering. Det gör att de röda, gröna och blå primärfärgerna kan flyttas runt med ”nyans” och ”renhet” kontroller.

           Dessutom innehåller sigmoidmodulen nu en ny primärsektion, som kan användas för att på ett elegant sätt hantera svåra ljussituationer (t.ex. lysdioder) och justera bildens övergripande utseende. Att ändra dessa parametrar kan ge tilltalande solnedgångar, förbättrade hudtoner etc. Den här funktionen kan endast användas med sigmoids per-kanal-läge och är löst baserad på idéer från Troy Sobotkas AgX och relaterat arbete i Blender-communityt. Den medföljande ”släta” förinställningen bör ge en bra utgångspunkt för ytterligare korrigeringar med denna funktion.

           När du arbetar med modulerna för flytande och retusch, visas nu alltid hela den obeskurna bilden, med valfri beskärning indikerad genom att visa en överlagd rektangel. Detta gör att beskurna delar av bilden kan användas utan att först behöva inaktivera beskärningsmodulen och återaktivera den när den är klar.

           Vid panorering eller zoomning i mörkrumsvyn brukade en lågupplöst platshållare visas tills bilden var helt omräknat för den nyligen synliga regionen. Nu, om någon del av den föregående vyn fortfarande är synlig, kommer den delen omedelbart att visas i hög kvalitet, med endast resten av bilden som tillfälligt visas i låg kvalitet tills röret är färdigt.

           Detta har uppnåtts som en del av en fullständig omarbetning av mörkrumsbildvisningen, som också har tagit bort några irriterande hopp när den lågupplösta platshållaren ersätts med omräknade bilddata, eller när du växlar mellan hel och beskuren vy (när beskärning, retuschering eller flytande moduler är (o)fokuserade).

           Prestanda förbättringar

           • OpenCL initieras nu i bakgrunden omedelbart efter lanseringen av darktable-gränssnittet, med framsteg som indikeras av en serie toast-meddelanden. Tidigare gjordes detta innan huvudgränssnittet lanserades, vilket kunde leda till betydande förseningar (ibland mer än en minut) mellan att användaren öppnade darktable och allt som visades på skärmen, vilket fick det att se ut som om darktable inte kunde starta. Observera att bearbetningen kommer att gå långsammare (eftersom darktable endast kommer att använda processorn) tills OpenCL är helt initierad.
           • En OpenCL-kodsökväg har implementerats för linskorrigering med hjälp av inbäddad korrigeringsmetadata.
           • Bildvisningshastigheten i kartvyn har ökats med 25 %.
           • Exporthastigheten har förbättrats för JPEG 2000 och B&W TIFF-bilder.
           • Den kromatiska aberrationsmodulen är nu cirka 10 % snabbare när den körs på processorn.

           Så installera Ni Daktabel

           Installation av Darktable på olika Linux-distributioner som Ubuntu, Debian, Mint och Fedora är en relativt enkel process. Nedan följer steg-för-steg instruktioner för varje distribution.

           Ubuntu och Mint

           På Ubuntu och Mint, som är baserade på Debian, kan du installera Darktable direkt från standardförråden. Öppna en terminal och kör följande kommand:

           sudo apt update
           sudo apt install darktable

           Dessa kommandon kommer att uppdatera din paketlista och installera den senaste tillgängliga versionen av Darktable från Ubuntu/Mint-förråden.

           Debian

           På Debian kan du också installera Darktable från förråden. I en terminal, kör:

           sudo apt update
           sudo apt install darktable

           Observera att versionen i Debian-förråden kan vara äldre än den som finns i Ubuntu/Mint, beroende på vilken version av Debian du använder.

           Fedora

           På Fedora använder du DNF, Fedoras pakethanterare, för att installera Darktable. Öppna en terminal och kör:

           sudo dnf update
           sudo dnf install darktable

           Detta kommer att uppdatera dina paketförråd och installera Darktable.

           Allmänna Tips

           • PPA för Senaste Versionen: Om du vill ha den senaste versionen av Darktable på Ubuntu eller Mint, kan du överväga att lägga till en PPA (Personal Package Archive). Detta kan ge dig tillgång till nyare versioner än vad som finns i standardförråden.
           • Flatpak eller Snap Paket: Darktable finns också tillgänglig som Flatpak eller Snap paket, vilket kan vara ett alternativ för att få den senaste versionen på vilken distribution som helst.
           • Officiell Hemsida: För de senaste installationsinstruktionerna, besök Darktables officiella webbplats och deras dokumentationssektion.

           Kom ihåg att efter installationen, kan du starta Darktable från din applikationsmeny eller genom att skriva darktable i terminalen.

           https://www.darktable.org/


          12. Så du installera du PureFTP på ubuntu server.

           Med egen FTP server slipper man använda dyra lösningare som t.ex Dropbox och man har egen kontroll på sina filer.

           Installationsguide för Pure-FTPd på Ubuntu

           FTP (File Transfer Protocol) är en av de äldsta och mest använda metoderna för att överföra filer mellan en klient och en server över ett nätverk. Pure-FTPd är en populär FTP-server som är känd för sin säkerhet och prestanda. I den här artikeln kommer vi att gå igenom stegen för att installera och konfigurera Pure-FTPd på en Ubuntu-server.

           Steg 1: Uppdatera Systemet

           Innan du påbörjar installationen är det viktigt att se till att ditt system är uppdaterat. Detta kan göras genom att öppna en terminal och köra följande kommando:

           sudo apt update && sudo apt upgrade

           Denna process kommer att se till att alla befintliga paket är uppdaterade till de senaste versionerna.

           Steg 2: Installera Pure-FTPd

           När systemet är uppdaterat är nästa steg att installera Pure-FTPd. Detta kan enkelt göras med apt, Ubuntus standardpaketmanager. Skriv in följande kommando i terminalen:

           sudo apt install pure-ftpd

           Detta kommando kommer att ladda ner och installera Pure-FTPd på din server.

           Steg 3: Konfigurera Pure-FTPd

           Efter att installationen är klar, är nästa steg att konfigurera din FTP-server. Pure-FTPd lagrar sina konfigurationsfiler i katalogen /etc/pure-ftpd/conf/. Här kan du göra ändringar för att anpassa servern efter dina behov, inklusive användarautentisering, portnummer och användarbegränsningar.

           Steg 4: Skapa FTP-användare

           För att din FTP-server ska vara användbar behöver du användare som kan ansluta till den. Du kan antingen använda befintliga systemanvändare eller skapa nya användare specifikt för FTP-åtkomst. För att skapa en ny användare, använd kommandot:

           sudo adduser ftpuser

           Byt ut ftpuser med det användarnamn du önskar.

           Steg 5: Starta om Pure-FTPd

           Efter att du har gjort dina konfigurationsändringar är det viktigt att starta om FTP-servern för att dina ändringar ska träda i kraft. Detta görs med följande kommando:

           sudo service pure-ftpd restart

           Steg 6: Öppna Portar i Brandväggen

           Om din server har en aktiv brandvägg, som UFW, behöver du öppna de portar som FTP-servern använder. För standard FTP-trafik, öppna port 21:

           sudo ufw allow 21

           Om du använder FTP i passivt läge, bör du också öppna ett portintervall för dataöverföringar.

           Steg 7: Testa FTP-servern

           Slutligen är det dags att testa din FTP-server. Detta kan göras från en annan dator med en FTP-klient som FileZilla, eller direkt från terminalen med ftp kommandot:

           ftp your_server_ip

           Ersätt your_server_ip med din servers IP-adress eller domännamn.

           Konfiguerar TLS säker dataöverföring

           En Svensk tiger – Spioner lägger pussel, behåll din bit. Med TLS så krypteras trafiken och det bli svårare för att andra lyssna på din trafik.

           Att konfigurera TLS (Transport Layer Security) för säker dataöverföring på en Pure-FTPd-server är ett viktigt steg för att säkerställa att all data, inklusive känslig information som lösenord, är krypterad under överföring. Denna guide ger en detaljerad approach för att ställa in TLS på en Pure-FTPd-server som körs på Ubuntu eller liknande Linux-distributioner.

           1. Generera TLS-certifikat

           Först behöver du skapa ett TLS-certifikat. Om du redan har ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare (CA), kan du hoppa över detta steg. Annars kan du skapa ett självsignerat certifikat genom att följa dessa steg:

           1. Installera OpenSSL (om det inte redan är installerat):
             sudo apt-get install openssl
           1. Skapa en privat nyckel och ett certifikat:
             sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

           Under denna process kommer du att uppmanas att ange detaljer för certifikatet såsom land, stat, organisation, osv. Detta kommando skapar en enda fil som innehåller både den privata nyckeln och certifikatet.

           1. Ställ in lämpliga behörigheter:
             sudo chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

           2. Konfigurera Pure-FTPd för TLS

           Nu behöver du konfigurera Pure-FTPd att använda TLS-certifikatet:

           1. Redigera Pure-FTPd-konfigurationen:
            Öppna TLS-konfigurationsfilen för Pure-FTPd:
             sudo nano /etc/pure-ftpd/conf/TLS
           1. Aktivera TLS:
            I denna fil, skriv in 1 för att aktivera TLS och spara sedan och stäng filen. Siffran 1 betyder att endast krypterade anslutningar är tillåtna. Du kan använda 2 för att tillåta både krypterade och okrypterade anslutningar.
           2. Ange TLS-certifikatfilen:
            Se till att Pure-FTPd känner till platsen för ditt TLS-certifikat. Detta är vanligtvis redan inställt på /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem.

           3. Starta om Pure-FTPd

           Efter att du har konfigurerat TLS, starta om Pure-FTPd för att tillämpa ändringarna:

           sudo service pure-ftpd restart

           4. Konfigurera brandväggen

           Om din server har en brandvägg aktiverad, se till att den tillåter TLS-anslutningar:

           sudo ufw allow 21
           sudo ufw allow 990

           Port 21 är för FTP, och port 990 är för implicit FTPS.

           5. Testa TLS-anslutningen

           För att testa din säkra FTP-anslutning, använd en FTP-klient som stöder TLS/SSL-kryptering, såsom FileZilla. Konfigurera klienten att använda FTP över TLS och anslut till din server.

           Viktiga överväganden

           • Certifikatets giltighet: Om du använder ett självsignerat certifikat, kom ihåg att klienter kommer att få en varning om att certifikatet inte är betrott. För en produktionsmiljö är det rådligt att använda ett certifikat från en betrodd CA.
           • Säkerhetsinställningar: Se till att du använder starka krypteringar och överväg att inaktivera äldre, mindre säkra protokoll som SSLv3.
           • Regelbundna uppdateringar: Håll din server och mjukvara uppdaterad för att säkerställa att du har de senaste säkerhetsuppdateringarna.

           Genom att följa dessa steg kan du avsevärt förbättra säkerheten för dataöverföring på din

           Sammanfattning

           Att installera och konfigurera Pure-FTPd på Ubuntu är en enkel process som kan öka din server’s funktionalitet betydligt. Genom att följa dessa steg kan du säkert och effektivt sätta upp en FTP-server som uppfyller dina behov. Kom ihåg att alltid prioritera säkerheten och överväga att använda säkrare alternativ som SFTP för känslig dataöverföring.


          13. Linux kan rädda 240 miljoner datorer att åka på tippen när Windows 10 upphör.

           Linux kan rädda många äldre datorer när Microsoft slutar supportar Windows 10. Dock kanske inte så gamla datorer som kör CRT skärmar..:-)

           Här kan linux bli ett alternativ fler och fler datorer är användbara , även en dator ifrån 2013 är inte idag värdelös även om Microsoft och Apple vill glömma den. Fler och fler tjänster körs på nätet , därav är vikten att vara kompatibel med Windows plattformen mindre och mindre.

           Microsoft Corps (MSFT.O) plan att avsluta stödet för Windows 10 operativsystem kan resultera i att cirka 240 miljoner persondatorer (PC) kasseras, vilket potentiellt kan lägga till avfall från deponi, sa Canalys Research.

           Elektronikavfallet från dessa datorer kan väga uppskattningsvis 480 miljoner kilo, vilket motsvarar 320 000 bilar.

           Även om många datorer skulle kunna förbli funktionella i flera år efter slutet av OS-stödet, varnade Canalys att efterfrågan på enheter utan säkerhetsuppdateringar kan vara låg.

           https://www.reuters.com/technology/microsoft-ending-support-windows-10-could-send-240-mln-pcs-landfills-report-2023-12-21/


          14. Komprimera filer i linux.

           Man kan i linux komprimera filer på olika sätt.

           Att packa filer i Linux kan göras med olika verktyg beroende på filformatet du önskar. Här är några exempel för att packa filer i bz2, tgz och zip format:

           1. BZ2

           För att packa filer i bz2-format använder du kommandot bzip2. Exempel:

           • För att packa en enstaka fil:
            bzip2 filnamn

           Detta kommer att skapa en fil med .bz2-ändelse.

           • För att packa flera filer eller en katalog, använd tar kombinerat med bzip2:
            tar cjf arkivnamn.tar.bz2 filnamn1 filnamn2 katalognamn

           Detta skapar en tar-fil komprimerad med bzip2.

           2. TGZ (Tar GZip)

           För att skapa en .tgz-fil (eller .tar.gz), som är en tar-arkiv komprimerad med gzip, använd följande kommando:

           • För att packa en katalog eller flera filer:
            tar czf arkivnamn.tgz filnamn1 filnamn2 katalognamn

           Detta skapar en tar-fil komprimerad med gzip.

           3. ZIP

           För att skapa en .zip-fil använder du kommandot zip. Exempel:

           • För att packa en enstaka fil:
            zip arkivnamn.zip filnamn
           • För att packa en katalog inklusive alla underkataloger:
            zip -r arkivnamn.zip katalognamn

           Flagga -r står för ”rekursiv” och säkerställer att alla filer och underkataloger inkluderas.

           Kom ihåg att byta ut filnamn, arkivnamn och katalognamn med dina faktiska fil- och katalognamn.


          15. Så packar Ni upp en .tar och zip fil i linux

           Artikel beskriver hur man packa upp filer i Linux och FreeBSD.

           För att packa upp en .tar-fil i ett Unix-liknande operativsystem som Linux eller FreeBSD använder du tar-kommandot. Detta är ett mycket flexibelt verktyg som kan hantera olika komprimeringsformat. Här är de grundläggande stegen för att packa upp en .tar-fil:

           Packa Upp en Standard .tar-fil

           Om din fil är en vanlig .tar-fil (inte komprimerad), använd följande kommando:

           tar -xf filnamn.tar

           Här är -x flaggan för att extrahera innehållet och -f specifierar filnamnet.

           Packa Upp en Komprimerad .tar-fil

           Om filen är komprimerad (som .tar.gz eller .tar.bz2), behöver du inkludera en extra flagga för att hantera komprimeringen:

           • För .tar.gz eller .tgz filer, använd:
            tar -xzf filnamn.tar.gz

           Här är -z flaggan för att hantera gzip-komprimering.

           • För .tar.bz2 filer, använd:
            tar -xjf filnamn.tar.bz2

           -j flaggan är för bzip2-komprimering.

           Specificera Målkatalog (Valfritt)

           Om du vill extrahera filerna till en specifik katalog, använd -C flaggan följt av sökvägen till målkatalogen:

           tar -xf filnamn.tar -C /önskad/målkatalog

           Byt ut /önskad/målkatalog med sökvägen till den katalog där du vill att filerna ska extraheras.

           Sammanfattning

           Använd tar-kommandot med lämpliga flaggor beroende på filtypen. Kom ihåg att ersätta filnamn.tar med det faktiska filnamnet du arbetar med. Om du är osäker på filtypen kan du använda file filnamn.tar för att identifiera vilken typ av komprimering som används, om någon.

           Så packar du upp en ZIP fil

           För att packa upp en .tar-fil i ett Unix-liknande operativsystem som Linux eller FreeBSD använder du tar-kommandot. Detta är ett mycket flexibelt verktyg som kan hantera olika komprimeringsformat. Här är de grundläggande stegen för att packa upp en .tar-fil:

           Packa Upp en Standard .tar-fil

           Om din fil är en vanlig .tar-fil (inte komprimerad), använd följande kommando:

           tar -xf filnamn.tar

           Här är -x flaggan för att extrahera innehållet och -f specifierar filnamnet.

           Packa Upp en Komprimerad .tar-fil

           Om filen är komprimerad (som .tar.gz eller .tar.bz2), behöver du inkludera en extra flagga för att hantera komprimeringen:

           • För .tar.gz eller .tgz filer, använd:
            tar -xzf filnamn.tar.gz

           Här är -z flaggan för att hantera gzip-komprimering.

           • För .tar.bz2 filer, använd:
            tar -xjf filnamn.tar.bz2

           -j flaggan är för bzip2-komprimering.

           Specificera Målkatalog (Valfritt)

           Om du vill extrahera filerna till en specifik katalog, använd -C flaggan följt av sökvägen till målkatalogen:

           tar -xf filnamn.tar -C /önskad/målkatalog

           Byt ut /önskad/målkatalog med sökvägen till den katalog där du vill att filerna ska extraheras.

           Sammanfattning

           Använd tar-kommandot med lämpliga flaggor beroende på filtypen. Kom ihåg att ersätta filnamn.tar med det faktiska filnamnet du arbetar med. Om du är osäker på filtypen kan du använda file filnamn.tar för att identifiera vilken typ av komprimering som används, om någon.


          16. Så lägger ni till / radera användare i Linux

           Att lägga till användare med terminalen i linux

           För att lägga till en användare i Ubuntu via terminalen använder du kommandot adduser. Här är de grundläggande stegen:

           1. Öppna Terminalen: Du kan öppna terminalen genom att söka efter ’Terminal’ i ditt Ubuntu-gränssnitt eller genom att trycka på Ctrl + Alt + T.
           2. Använd adduser Kommandot: Skriv följande kommando i terminalen:
             sudo adduser [nytt_användarnamn]

           Ersätt [nytt_användarnamn] med det namn du vill ge den nya användaren.

           1. Ange och Bekräfta Lösenord: Efter att ha kört adduser-kommandot kommer systemet att be dig om att skapa ett lösenord för den nya användaren. Ange ett säkert lösenord och bekräfta det genom att ange det en gång till.
           2. Fyll i Användarinformation: Systemet kan också be om ytterligare information om den nya användaren, såsom fullständigt namn, rumnummer, telefonnummer osv. Denna information är valfri och du kan helt enkelt trycka på Enter för att hoppa över dessa fält.
           3. Bekräftelse: Slutligen kommer systemet att be dig bekräfta att informationen är korrekt. Skriv ’Y’ för ja och tryck på Enter.

           När detta är gjort kommer den nya användaren att skapas i Ubuntu. Du kan också behöva lägga till användaren i vissa grupper beroende på vilka behörigheter du vill att de ska ha. Detta kan göras med usermod kommandot.

           Så radera du en användare

           För att radera en användare i Ubuntu via terminalen använder du kommandot deluser. Här är de grundläggande stegen:

           1. Öppna Terminalen: Du kan öppna terminalen genom att trycka på Ctrl + Alt + T eller genom att söka efter ’Terminal’ i ditt Ubuntu-gränssnitt.
           2. Använd deluser Kommandot: För att ta bort en användare, skriv följande kommando i terminalen:
             sudo deluser [användarnamn]

           Ersätt [användarnamn] med namnet på den användare du vill ta bort.

           Observera att detta tar bort användaren, men inte användarens hemkatalog och andra filer. Om du också vill ta bort användarens hemkatalog och mailspool, kan du använda flaggan --remove-home:

             sudo deluser --remove-home [användarnamn]
           1. Bekräfta Raderingen: Du kan behöva ange ditt lösenord för att bekräfta åtgärden. Efter detta kommer användaren att raderas från systemet.

           Om användaren ingår i några särskilda grupper, och du vill ta bort användaren från dessa grupper, kan du använda deluser kommandot igen med gruppnamnet. Till exempel:

           sudo deluser [användarnamn] [gruppnamn]

           Det är viktigt att vara försiktig när du använder dessa kommandon, eftersom det kan leda till förlust av data om du tar bort en användares hemkatalog. Se till att du har säkerhetskopierat alla viktiga data innan du genomför dessa åtgärder.

           Tipsen gäller i stort alla linux distar.


          17. Guide: Så Installerar Du WordPress på Debian, Ubuntu och Fedora

           Att köra word press lokalt på en linuxmaskin kan vara ett sätt testa olika plug in och konfigurationer av word press.

           I Artiklarna

           Olika sätt att köra Linux Vilka metoder det finns att köra Linux på.

           Så Installerar Du en LAMP-Server på en Virtuell Maskin med VirtualBox och Ubuntu Server 22.04 LTS Förklaras hur man sätter upp virtuellmaskin med Virutalbox.

           Så vi hur man kan sätta upp en testmiljö under Linux för sin word press hemsidan.


           Att starta en blogg eller en hemsida har aldrig varit enklare tack vare WordPress, ett av de mest populära innehållshanteringssystemen (CMS) i världen. Denna guide går igenom hur du ställer in WordPress på Linux distributionerna Debian, Ubuntu och Fedora.

           Installation på Debian och Ubuntu

           Debian och Ubuntu är två av de mest använda Linux-distributionerna, särskilt bland nybörjare. Följande steg guidar dig genom processen att installera WordPress på dessa system.

           Steg 1: Uppdatera Systemet

           Öppna terminalen och kör följande kommandon för att uppdatera ditt system:

           sudo apt update
           sudo apt upgrade

           Steg 2: Installera LAMP Stack

           LAMP är en akronym för Linux, Apache, MySQL och PHP. Kör följande kommando för att installera dessa komponenter:

           sudo apt install apache2 mysql-server php php-mysql libapache2-mod-php php-cli

           Steg 3: Konfigurera MySQL

           Dags att konfigurera MySQL / MariaDB

           sudo mysql_secure_installation
           sudo mysql -u root -p
           CREATE DATABASE wordpress;
           GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
           FLUSH PRIVILEGES;
           EXIT;

           Steg 4: Installera WordPress

           Ladda ner och konfigurera WordPress med följande kommandon:

           cd /tmp
           curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz 
           tar xzvf latest.tar.gz 
           sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/html
           sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
           
           För Svensk version av WordPress byt url:en till https://sv.wordpress.org/latest-sv_SE.tar.gz ovan.
           

           Steg 5: Konfigurera WordPress

           Anpassa wp-config.php för att matcha din databasinformation:

           sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
           sudo nano /var/www/html/wp-config.php

           Installation på Fedora

           Fedora Linux

           Fedora, en annan populär Linux-distribution, kräver några annorlunda steg för installation av WordPress.

           Steg 1: Installera LAMP Stack

           Använd DNF-paketledaren för att installera LAMP-stacken:

           sudo dnf install httpd mariadb-server php php-mysqlnd

           Steg 2: Starta och Aktivera Tjänster

           Starta och aktivera Apache och MariaDB:

           sudo systemctl start httpd
           sudo systemctl enable httpd
           sudo systemctl start mariadb
           sudo systemctl enable mariadb

           Steg 3-5: Följ Stegen för Debian/Ubuntu

           Följ stegen 3 till 5 som beskrivits ovan för Debian och Ubuntu för att slutföra installationen.

           Slutför Installationen

           Efter att ha genomfört dessa steg, öppna din webbläsare och gå till din serveradress. Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen av WordPress.

           Sammanfattning

           Att installera WordPress på Debian, Ubuntu eller Fedora kan verka överväldigande för nybörjare, men genom att följa dessa steg kan du enkelt få din WordPress-sajt att köra. Kom ihåg att regelbundet uppdatera din WordPress-installation och dess plugins för säkerhet och stabilitet. Lycka till med din nya WordPress-webbplats!


          18. Olika sätt att köra Linux

           En Guide till Olika Sätt att Köra Linux

           Linux, känt för sin flexibilitet och öppenhet, kan köras på många olika sätt. Denna artikel utforskar de olika metoderna för att köra Linux, var och en med sina unika fördelar och användningsområden.

           1. På Fysisk Hårdvara

           Att köra Linux på egen maskin är ett alternativ som finns

           Att installera Linux på en dator som primärt operativsystem är det mest traditionella sättet. Det ger full tillgång till hårdvaran, optimal prestanda och är idealiskt för de som behöver en pålitlig och kraftfull arbetsstation.

           Dom flesta linux distrubtioner kan installera köras direkt på hårdvaran. Exempel är Ubuntu, Debian, Mint och fedora.

           Fördelar: Full hårdvaruåtkomst, låg latens.
           Nackdelar: Kräver en dedikerad dator.

           Man kan köra Linux även på gamla hårdvara ifrån ca 2010 utan problem, det är maskiner som idag kasseras.

           2. Virtuell Maskin (VM)

           Med Virteull maskin menas att dela på samma hårdvara. Så en dator kan både köra Windows , Linux, FreeBSD och AmigaOS på samma hårdvara.

           En virtuell maskin skapar en isolerad miljö inuti en befintlig dator. Populära verktyg som VMware, VirtualBox och KVM gör det möjligt att köra Linux parallellt med ditt huvudoperativsystem.

           Fördelar: Flexibilitet, enkel säkerhetskopiering.
           Nackdelar: Minskad prestanda jämfört med direkt hårdvara.

           Om man önskar använda visa funktioner ur LAMP , exempelvis vill ha en test plattform för webapp eller liknade. Då kan man köra server version av distrubtion t.ex. Ubuntu server 22.04 LTS eller Debian.

           Artikel om hur man installera Linux i VM

           3. Virtuell Privat Server (VPS)

           Linux på en VPS är idealiskt för webbserverar och onlineapplikationer. Dessa servrar är värdar i molnet och tillhandahålls av olika tjänsteleverantörer.

           Fördelar: Global tillgänglighet, underhåll av leverantören.
           Nackdelar: Återkommande kostnader, mindre hårdvarukontroll.

           4. Dual Boot

           Att välja mellan Windows eller Linux dual boot.

           Dual Boot-system tillåter användare att installera Linux vid sidan av ett annat operativsystem (som Windows), med möjlighet att välja vid uppstart.

           Fördelar: Fullständig prestanda från varje system.
           Nackdelar: Kräver omstart för att växla system.

           5. Live USB

           Linux kan köras från en bootbar USB-enhet utan att behöva installeras på datorns hårddisk. Det är ett bra sätt att testa eller använda Linux utan permanent installation.

           Dom flesta linux distar kan idag köra som Live, det finns dock några som specialiserade på live t.ex Knoppix . Det här lösningen lämpar sej för den som vill testa linux eller behöver köra linux väldig temporärt.

           Fördelar: Hög portabilitet, ingen installation nödvändig.
           Nackdelar: Lägre prestanda än en fullständig installation.

           6. Docker och Containers

           Med verktyg som Docker kan Linux köras inuti containers. Detta skapar lätta, isolerade miljöer för olika applikationer och tjänster.

           Fördelar: Resurseffektivitet, enkel hantering.
           Nackdelar: Begränsad funktionalitet jämfört med en fullständig installation.

           7. Cloud-baserade Linux miljöer

           Många molntjänster som AWS, Google Cloud och Azure tillhandahåller Linux-baserade virtuella maskiner som kan konfigureras och användas för en rad olika ändamål.

           Fördelar: Snabb uppstart, stor skalbarhet.
           Nackdelar: Återkommande kostnader, beroende av internetanslutning.

           Sammanfattning

           Valet av hur man kör Linux beror på användarens behov och situation. Traditionell installation ger maximal kontroll och prestanda, medan virtuella maskiner och VPS erbjuder flexibilitet och tillgänglighet. Dual boot-lösningar är idealiska för de som behöver växla mellan olika operativsystem, medan Live USB erbjuder enkel testning och portabilitet. Containers och molnbaserade lösningar är utmärkta för utveckling och drift av applikationer, erbjuder skalbarhet och enkel tillgänglighet.

           Oavsett ditt behov finns det en Linux-lösning som passar dig, och denna mångsidighet är en av anledningarna till att Linux fortsätter att vara ett populärt val för både personliga och professionella användare.


          19. Manjaro 23.1 ”Vulkan” är tillgänglig för nedladdning med GNOME 45, Linux 6.6 LTS

           Linux Manjaro Linux 23.1 även kallad Vulkan. Med Kernel 6.6 LTS

           Manjaro Linux 23.1 är tillgänglig för nedladdning som den första stora uppdateringen i Manjaro Linux 23-serien som ger en nyare kärna, nyare skrivbordsmiljöer och uppdaterade komponenter till Arch Linux-baserade distro.

           Manjaro 23.1 är här lite över tre månader efter Manjaro 23.0 och den drivs av den senaste och bästa Linux 6.6 LTS-kärnserien. Manjaro 23.0 levererades med Linux-kärnan 6.5, som nu nått slutet av den stödda livslängden, så den nya utgåvan bör ge ett extra lager av hårdvarustöd.

           Manjaro 23.1, som kallas ”Vulkan”, levereras med de vanliga utgåvorna med skrivbordsmiljöerna Xfce, GNOME och KDE Plasma. Medan flaggskeppsutgåvan använder Xfce 4.18, har KDE Plasma- och GNOME-utgåvorna uppdaterats till de senaste KDE Plasma 5.27.10 LTS- och GNOME 45.2-utgåvorna.

           Länkar för att ladda hem finns i vår wiki

           https://wiki.linux.se/index.php/Manjaro


          20. LibreOffice 7.6.4 och 7.5.9 tillgänglig för nerladdning

           LibreOffice 7.6.4 Community och LibreOffice 7.5.9 Community är omedelbart tillgängliga från www.libreoffice.org/download för Windows (Intel/AMD/ARM-processorer), macOS (Apple Silicon och Intel-processorer) och Linux .

           LibreOffice 7.6.4 Community är den mest avancerade versionen av kontorssviten och erbjuder det bästa när det gäller produktivitetsfunktioner och interoperabilitet med Microsoft Office proprietära format.

           LibreOffice 7.5.9 Community är den mest noggrant testade versionen av sviten, för produktivitetstillämpningar i företagsmiljön, men har nu nått slutet av sin livslängd, så användare uppmanas att planera uppgraderingen till LibreOffice 7.6.4 Community, som har också testats och eftersökt tillräckligt för produktionsmiljöer.

           För implementeringar i företagsklass rekommenderar TDF starkt LibreOffice Enterprise-familjen av applikationer från ekosystempartners – för stationära datorer, mobiler och moln – med ett stort antal dedikerade mervärdesfunktioner och andra fördelar som SLA (Service Level Agreements): www. libreoffice.org/download/libreoffice-in-business/.

           LibreOffice 7.6 office suite-serien kommer att stödjas fram till den 12 juni 2024. Nästa planerade uppdatering, LibreOffice 7.6.5, är för närvarande planerad till sista veckan i februari 2024. Å andra sidan kommer LibreOffice 7.5-serien inte att få några uppdateringar längre, så du bör uppgradera till LibreOffice 7.6 så snart som möjligt.

           https://www.libreoffice.org/download/download-libreoffice/

           Svenska språkfilerna finner ni här

           https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/7.6.4/rpm/x86_64/LibreOffice_7.6.4_Linux_x86-64_rpm_langpack_sv.tar.gz


          21. Så installera man MariaDB på FreeBSD

           Att installera MariaDB på FreeBSD är en process som involverar flera steg. Här är en steg-för-steg guide:

           Installera MariaDB på FreeBSD

           Förberedelser

           1. Uppdatera Systemet: Innan du börjar, se till att ditt FreeBSD-system är uppdaterat. Detta kan göras med följande kommand:
             pkg update && pkg upgrade
           1. Säkerhetskopiera Viktiga Data: Om du har viktig data på systemet, se till att säkerhetskopiera den innan du fortsätter.

           Installation

           1. Installera MariaDB-servern: Använd FreeBSD’s pakethanteringssystem för att installera MariaDB. Det kan göras med följande kommand:
             pkg install mariadb105-server mariadb105-client

           (Notera att versionen av MariaDB (mariadb105 i detta fall) kan variera beroende på FreeBSD-version och tillgängliga paket.)

           1. Aktivera MariaDB: För att MariaDB ska starta automatiskt vid systemstart, lägg till följande rad i /etc/rc.conf:
             mysql_enable="YES"

           Konfiguration och Start

           1. Starta MariaDB-servern: Med MariaDB nu installerat, starta tjänsten med kommandot:
             service mysql-server start
           1. Säker Konfiguration: Kör MariaDB:s säkra installationskript för att säkra din databas. Detta inkluderar att sätta ett lösenord för root-användaren, ta bort anonyma användare och testdatabaser. Kör:
             mysql_secure_installation
           1. Logga in på MariaDB: För att kontrollera att allt fungerar, logga in på MariaDB som root-användaren:
             mysql -u root -p

           Ytterligare Konfiguration

           • Konfigurationsfil: Du kan anpassa MariaDB:s inställningar genom att redigera dess konfigurationsfil, vanligtvis belägen i /usr/local/etc/my.cnf.
           • Skapa Databaser och Användare: Skapa nya databaser och användare enligt dina behov med CREATE DATABASE och CREATE USER SQL-kommandon i MariaDB:s prompt.

           Underhåll och Hantering

           • Backup och Återställning: Lär dig hur man tar backups av din MariaDB-databas och återställer dem vid behov.
           • Uppdateringar och Övervakning: Håll systemet och MariaDB uppdaterade och övervaka dess prestanda och säkerhet.

           Slutsats

           Grattis! Du har nu en fungerande MariaDB-installation på ditt FreeBSD-system. Kom ihåg att regelbundet underhålla och uppdatera din databasserver för optimal prestanda och säkerhet.


          22. Så installer Ni MariaDB på Debian och Fedora.

           MariaDB är en databas med Svenskt ursprung, som används på många webplaster idag. Här kan du läsa mera om Mysql & MariaDB

           Eftersom Ubuntu och mfl är närbesläktade med Debian så går de under samma .

           Installation av MariaDB på Debian

           1. Uppdatera Systemet:
            Först bör du uppdatera ditt system med de senaste paketen. Detta görs genom att öppna en terminal och köra följande kommandon:
             sudo apt update
             sudo apt upgrade
           1. Installera MariaDB:
            Efter att systemet har uppdaterats, installera MariaDB-servern med följande kommando:
             sudo apt install mariadb-server
           1. Starta och Aktivera MariaDB:
            När installationen är klar, starta MariaDB-tjänsten och se till att den startar vid systemstart:
             sudo systemctl start mariadb
             sudo systemctl enable mariadb
           1. Säkerhetskonfiguration:
            Kör mysql_secure_installation för att säkra din databasserver. Detta steg innebär att sätta ett root-lösenord och ta bort anonyma användare, testdatabaser och fjärråtkomst till root-användaren.
             sudo mysql_secure_installation
           1. Testa Installationen:
            Testa att din installation fungerar genom att logga in på MariaDB:
             mysql -u root -p

           Installation av MariaDB på Fedora

           1. Uppdatera Systemet:
            Liksom i Debian, börja med att uppdatera ditt Fedora-system:
             sudo dnf update
           1. Installera MariaDB:
            Använd dnf för att installera MariaDB:
             sudo dnf install mariadb-server
           1. Starta och Aktivera MariaDB:
            Starta MariaDB-tjänsten och aktivera den så att den startar vid boot:
             sudo systemctl start mariadb
             sudo systemctl enable mariadb
           1. Säkerhetskonfiguration:
            Kör också mysql_secure_installation för att säkra din MariaDB-installation:
             sudo mysql_secure_installation
           1. Testa Installationen:
            Slutligen, testa att MariaDB fungerar:
             mysql -u root -p

           Genom att följa dessa steg bör du kunna installera och konfigurera MariaDB på både Debian och Fedora. Kom ihåg att även om stegen är likartade, kan det finnas små skillnader i kommandona beroende på din specifika version av operativsystemet.

           För att t.ex skapa databaser, användare och göra backup med MariaDB / MySQL se vår wiki på https://wiki.linux.se/index.php/Kategori:Mysql


          23. Sparky Linux 7.2 släppt

           SparkyLinux finns både till Intel och Arm baserade maskiner. Arm baserade maskiner är oftast en raspberry pi.

           Sparky linux är en ytterligaren ”lättvikt” linuxdistrubtion baserad på debian.

           Mer specifikt har Sparky 7.2 nu utökat sitt stöd till ARMHF- och ARM64-plattformar, med bilder redo att användas, vilket indikerar distributionens engagemang för ett bredare utbud av enheter.

           Drivs av Linux-kärnan 6.1 LTS, Sparky 7.2 kommer baserad på de senaste Debian 12 ”Bookworm” och Sparky stabila repos från och med den 5 december, med den viktigaste höjdpunkten de tillagda ytterligare arkitekturerna.

           Mer specifikt har Sparky 7.2 nu utökat sitt stöd till ARMHF– och ARM64-plattformar, med bilder redo att användas, vilket indikerar distributionens engagemang för ett bredare utbud av enheter.

           – alla paket uppdaterade från Debians och Sparkys stabila repor från och med den 5 december 2023

           – Linux kernel PC: 6.1.55 (6.6.4-sparky & 5.15.141-LTS-sparky in sparky repos)
           – Linux kernel ARM: 6.1.58
           – LibreOffice 7.4.7
           – Calamares 3.2.61
           – KDE Plasma 5.27.5
           – LXQt 1.2.0
           – MATE 1.26
           – Xfce 4.18
           – Openbox 3.6.1
           – Firefox 115.5.0esr (120.0.1-sparky in sparky repos)
           – Thunderbird 115.5.0
           – VLC 3.0.20
           – Exaile 4.1.3
           – ARMHF & ARM64 images are ready and out too

           Kan ladda hem här


          24. Raspbery PI OS i ny utgåva

           Raspberry Pi Foundation släppte en ny version av sin Raspberry Pi OS-distribution för Raspberry Pi enkortsdatorer som förbättrar stödet för den senaste Raspberry Pi 5-modellen, ett nytt mörkt tema, uppdaterar olika appar och lägger till några nya funktioner.

           Dessutom harmoniserar den här utgåvan GTK+2-temat med GTK+3-temat för att förbättra stödet för Qt-appar, möjliggör övervakning av temafiler i pixdecor-plugin för att ladda ändringar i farten, ökar omladdningen av temaändringar i farten , lägger till en tysk översättning till Utseendeinställningar och återställer genvägen till The Magpi-webbplatsen i huvudmenyn.

           För den senaste Raspberry Pi 5-modellen lägger den nya Raspberry Pi OS-versionen till stöd för seriell portväxling i både rc_gui och raspi-config-verktygen, och uppdaterar både Mathematica och Scratch 3-apparna för att fungera på den nya Raspberry Pi-enkortsdatorn , såväl som på ARM 64-bitars installationer.

           Bland andra ändringar lägger Raspberry Pi OS 2023-12-05 till stöd för att identifiera pekskärmar med unika strängar per enhet för att möjliggöra en korrekt koppling till skärmenheter, lägger till kompatibilitet med Raspberry Pi 1-skärmar, förbättrar Wayfire-rendering och lägger till gpiod binär verktyg och python3-venv i Raspberry Pi OS Lite-utgåvan.

           Kan ladda hem här :

           https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/

           Artikel på Engelska om Raspberry PI OS


          25. GNOME 45.2 släppt med korrigeringar och prestandaförbättringar

           Med den här uppdateringen visar GNOME Shell nu inställningsdialogrutan först efter att ett tillägg har laddats. Dessutom åtgärdades ett prestandaproblem orsakat av upprepade signalläckor, och ett problem med att backspacet på skärmen fastnade åtgärdades också, tillsammans med pilnavigering i sökresultaten.

           GNOME 45.2 uppdaterar också Mutter-fönstret och komposithanteraren för att förbättra stödet för surfplattor på X11 och för att inaktivera hårdvarumarkören när den hämmas av backend. En krasch och ett par andra buggar åtgärdades också i Mutter 45.2.

           Nautilus-filhanteraren (filer) fick stöd för att upptäcka avmontering på vissa icke-inbyggda monteringar, stöd för att utöka typer och storlekar i dialogrutan Egenskaper, en fix för en krasch som inträffade vid visning av bildegenskaper, samt en krasch som inträffade när återansluter till en fjärrserver.

           Loupe 45.2 bildvisare ingår också i GNOME 45.2-versionen med förbättrad ordning av bilder efter borttagning av bilder så att den inte längre förvirrar användare, förbättrade kortkommandon för att korrekt visa svepgester och möjligheten att visa en bild när den laddas om efter ett fel.

           GNOME 45.2 kommer snart att ta sig in i de stabila programvaruförråden för olika populära GNU/Linux-distributioner, så se till att du uppdaterar dina installationer regelbundet. Nästa punktutgåva, GNOME 45.3, är för närvarande planerad till början av januari 2024, tillsammans med alfaversionen av GNOME 46.

           Här kan du ladda ner källkoden tll 45.2

           https://ftp.acc.umu.se/pub/GNOME/core/45/45.2/

           Artikel på Engelska som beskriver mer ingående.


          26. peppermint OS

           Peppermint OS är ett lättviktigt, användarvänligt Linux-baserat operativsystem som är känt för sin snabbhet och minimala systemkrav. Det är en idealisk lösning för äldre hårdvara eller för användare som söker en enkel, effektiv datorupplevelse.

           Bakgrund och Utveckling

           Peppermint OS utvecklades först 2010, med en ambition att skapa en hybridmiljö som kombinerade molnbaserade och lokala applikationer. Dess designfilosofi fokuserar på att ge användaren frihet att välja vilka applikationer de vill använda, vilket gör det till ett populärt val för dem som föredrar en skräddarsydd upplevelse.

           Funktioner och Användarvänlighet

           En av de mest framträdande funktionerna i Peppermint OS är dess integration av molnbaserade tjänster. Användare kan enkelt skapa genvägar till sina favoritwebbapplikationer, vilket gör det enkelt att arbeta både online och offline. Systemet använder LXDE-skrivbordsmiljön, som är känd för sin lättvikt och snabbhet, och kombinerar detta med andra element från Xfce och GNOME för att erbjuda en balanserad och effektiv användarupplevelse.

           Systemkrav och Kompatibilitet

           Peppermint OS är känt för sina låga systemkrav, vilket gör det till ett utmärkt val för äldre datorer eller system med begränsade resurser. Det kan köras på så lite som 512 MB RAM, även om 1 GB rekommenderas för en smidigare upplevelse. Det är också kompatibelt med de flesta hårdvaror och stöder ett brett utbud av nätverksdrivrutiner, vilket gör det tillgängligt för en stor användarbas.

           Gemenskap och Support

           Peppermint OS har en aktiv och välkomnande gemenskap. Det finns ett stort antal forum och användargrupper där nybörjare och erfarna användare kan dela tips, tricks och lösningar. Officiell support erbjuds också via deras webbplatser och forum, där utvecklarna ofta engagerar sig för att hjälpa användarna.

           Framtiden för Peppermint OS

           Framtiden för Peppermint OS ser ljus ut, med regelbundna uppdateringar som förbättrar systemets stabilitet och funktionalitet. Utvecklarna fortsätter att experimentera med nya idéer för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa att operativsystemet förblir relevant och effektivt i en värld där teknik ständigt förändras.

           Sammanfattning

           Peppermint OS är ett utmärkt val för både nya och erfarna Linux-användare. Dess kombination av lättvikt, flexibilitet och användarvänlighet gör det till ett attraktivt alternativ för dem som söker en enkel men kraftfull datorupplevelse. Med en stark gemenskap och engagerade utvecklare, fortsätter Peppermint OS att växa och utvecklas, vilket bekräftar dess plats som ett pålitligt och anpassningsbart operativsystem.

           Här kan du ladda hem den :

           Ladda hem Peppermint OS

           Artikel på Engelska som beskriver mer :

           https://www.geeksmint.com/peppermint-os/


          27. Armbian 23.11 Topi

           Armbian är ett lättviktsoperativsystem baserat på Debian och Ubuntu som är optimerat för ARM-baserade enheter som single-board-datorer (SBCs), exempelvis Raspberry Pi, Orange Pi, och andra liknande enheter. Det är känt för sin effektivitet, anpassningsbarhet och för att det stöder ett brett utbud av ARM-hårdvara. Armbian erbjuder en stabil grund för att köra serverapplikationer, utveckla programvara, eller för allmän användning i utbildning och hobbyprojekt.

           Vi är glada över att kunna presentera den senaste Armbian-versionen, v23.11! Den här uppdateringen kommer med en uppsjö av förändringar, vilket gör Armbian-upplevelsen ännu bättre.

           Här är de viktigaste höjdpunkterna i den här utgåvan!

           Enkorts datorer med höjd nivå av support.

           Vi är glada att inkludera följande kort i vår standardsupportnivå:

           • Khadas VIM1S
           • Khadas VIM4
           • Texas Instruments TDA4VM
           • Xiaomi Pad 5 Pro

           Viktiga förbättringar i den här versionen

           • Adresserar många buggar för förbättrad funktionalitet för Banana Pi CM4.
           • Mainline Kernel för RK3588 med experimentellt HDMI-stöd.
           • Fixade skärmhanterare på alla stationära datorer.
           • Experimentellt EDK2/UEFI-stöd för RK3588-kort.
           • Vi introducerar Ubuntu Mantic och Debian Trixie som dagliga bildbyggen.
           • Förbättra kvalitetskontrollen genom automatiserade tester.

           Höjdpunkter av genomförda åtgärder

           Stängda Projekt
           I den här versionen har vi framgångsrikt stängt flera projekt, inklusive byte av standardinloggningshanteraren, möjliggjort skapande av artefakter vid pull-begäran och lagt till stöd för Hikey 960. Dessutom har vi uppdaterat edge-kärnan till v6.6 och introducerat nya Armbian bakgrundsbilder. Stödet för olika kort som NanoPi R6S/R6C, TI SK-TDA4VM, Xiaomi-elish och fler har lagts till, vilket förbättrar utbudet av kompatibla enheter.

           Stängda uppgifter

           Många uppgifter har slutförts, allt från att ta bort leverantörsspecifika patchar till att lägga till stöd för olika kort som Tanix TX6, Inovato Quadra och Mekotronics R58X-Pro. Förbättringar har gjorts för specifika kärnor, som att rensa upp EOL-kärnor för Rockchip64, uppdatera kärnkonfigurationer för Waydroid- och Redroid-stöd och aktivera Bluetooth-stöd för VIM1S/VIM4.

           Lösta buggar

           Den här utgåvan tar upp olika buggar och problem, vilket säkerställer en smidigare användarupplevelse. Bugfixar inkluderar att lösa fel med specifika kommandon, fixa kompileringsproblem för olika kärnor, åtgärda skärmutdataproblem och förbättra hårdvarustödet för flera kort, som Orange Pi 3 LTS, LicheePi 4A och Khadas Vim1s.

           https://docs.armbian.com/Release_Changelog/


          28. Steam klient Updatering 29:e Nov

           Valve släppte idag en ny stabil Steam Client-uppdatering som ger olika förbättringar för Linux-spelare, såväl som ett par nya funktioner och många buggfixar.

           • Fixat den nya kontrollpanelen som visas på verktyg/applikationer
           • Fixat att öppna Big Picture Mode från systemfältet/aktivitetsfältet
           • Fixad visning av tillgängligt diskutrymme i dialogrutan ”Lägg till en ny Steam-biblioteksmapp”.
           • Fixade ett problem där upplåsning av Family View i klienten ibland inte låste upp kassan
           • Fixade ett problem där mellansidesannonserna med kontrollerinformation kunde skalas felaktigt på Steam Deck eller andra små bildskärmar
           • Fixade ett problem där VR-bara spel kunde visas med meddelandet ”Controller Required” tillsammans med inget controllerstöd

           Stor bild

           • Lägg tillbaka knapparna till mellansidesannonserna för spelstart istället för att lita på sidfotsknapparna
           • Fixade flera layoutregressioner i snabbåtkomstmenyn, eula-dialoger och sidan för spelprestationer

           Steam input

           • Fixade att skrivbordets konfigurationssida var tom när du valde bort Steam Input
           • Fixat för Steam Controller gyrosvarvhastighet och påskyndade gravitationskorrigeringen. Båda påverkade känslan av gyro till avböjningsläge.
           • Fixade att vissa kontroller inte kunde klara den manuella kalibreringsfasen för stationära toleranser.
           • Fixade enstaka ”ryck” i ”Gyro To…”-konverteringslägen som använde gravitationsaxeln (t.ex. Player Space, World Space, Laser Pointer-lägen)
           • Förbättrat gyro till joystick avböjningsläges lågnivåbrus.
           • Återinsatt horisontell haptik för alla nya ”Gyro To…”-lägen.
           • Fast UI: ordning på Steam Deck Gyros kalibreringsavläsningar.
           • Försök att fixa äldre Gyro ”Joystick”-läge – använd gravitationsorienteringen som hittas vid appväxling och subtrahera den från liveflödet.
           • Lade till stöd för NACON Revolution 5 Pro-kontrollern
           • Fix: Nintendo Joy-Con gyrosvarvhastigheter är nu korrekt kalibrerade för naturliga vinklar. Var tidigare på 80% verklig omsättningshastighet.
           • Fix: ”Gyro till…”-lägen hoppar när du lägger till/tar bort åtgärdslager eller byter åtgärdsuppsättningar.
           • Fix: Sony Dualshock accelerometeravläsning var felaktig vid den första anslutningen via bluetooth.

           Linux

           • Fast ångöverlagring som gjorde att renderingen stannade i vissa titlar (t.ex. Watch_Dogs)
           • Fixat ångöverlägg som orsakade krascher i vissa titlar
           • Fast dubbelklickshantering i steam overlay
           • Fixade musklick i överlägget för CS2

           https://steamcommunity.com/games/593110/announcements/detail/3895113407856183762


          29. Fedora 39

           Fedora 39


           Fedora är en Linux distribution som utvecklas av Fedora Project, med stöd av och sponsring från Red Hat. Fedora är känt för att vara en av de mest innovativa distributionerna, och det fokuserar på att inkludera den senaste programvaran och tekniken. Det är en community-driven distribution, vilket betyder att utvecklingen är öppen och användarsamhället bidrar aktivt.

           Kernel 6.5

           Fedora 39 levereras med Linux Kernel 6.5, vilket ger många prestandaförbättringar, säkerhetsförbättringar och hårdvarustöd. Detta innebär bättre kompatibilitet med den senaste hårdvaran och en smidigare och säkrare datorupplevelse. Viktiga höjdpunkter i Kernel 6.5 inkluderar det initiala Wifi-7-stödet och många fler.

           GNOME 45: En fräsch look och känsla

           För Fedoras Workstation edition 39 tar GNOME 45 i centrum. Den här uppdateringen introducerar en elegant uppdatering av din skrivbordsmiljö, med nya Adwaita-stilar med delade rubriker och förbättrade dialogrutor för systeminställningar. Men det är inte allt; GNOME 45 ger några fiffiga tillägg:

           • Snabbare filsökning: Det har aldrig varit snabbare att hitta dina filer, tack vare en global sökfunktion som låter dig ”söka överallt”. Det är en produktivitetsökning som du kommer att uppskatta i dina dagliga uppgifter.
           • Förbättrad användbarhet: Fedora Workstation har nu nya arbetsyteikoner för en mer användarvänlig upplevelse. Du kommer att finna det enklare än någonsin att organisera din arbetsyta och komma åt dina applikationer.
           • Loupe ersätter ’Eyes of GNOME’: Den nya ’Loupe’-applikationen tar över från ’Eyes of GNOME’-bildvisaren. Även om det fortfarande pågår, öppnar denna förändring upp spännande möjligheter för bildvisning på Fedora.
           • Tangentbordsbelysningskontroll: GNOME 45 introducerar också en dedikerad kontroll i snabba inställningar, så att du kan justera bakgrundsbelysningen på tangentbordet med ett bekvämt skjutreglage.

           Automatiska uppdateringar i Fedora Kinoite

           För Fedora Kinoite-användare finns det en betydande förbättring i form av automatiska uppdateringar aktiverade som standard. Plasma Discover stöder nu automatiska uppdateringar genom rpm-otree-stegade uppdateringar. Det betyder att du utan ansträngning kommer att få buggfixar och uppdateringar när de rullar ut i denna oföränderliga Fedora-spin med KDE Plasma, vilket säkerställer att ditt system förblir säkert och uppdaterat.

           Kärnmoduluppdateringar

           Fedora 39 kommer med viktiga kärnmoduluppdateringar, inklusive:

           • Firefox 117
           • Python 3.12
           • LibreOffice 7.6
           • RPM 4.19
           • Perl 5.38
           • GCC 13.2
           • Binutils 2.40
           • GLIBC 2.38
           • GDB 13.2
           • Golang 1.21

           Ladda hem fedora 39

           https://wiki.linux.se/index.php/Fedora#39


          30. Linux vs FreeBSD: En Teknisk Jämförelse

           Linux vs FreeBSD

           Inledning

           I teknikvärlden finns det en ständig debatt mellan användare och utvecklare om fördelarna och nackdelarna med olika operativsystem. Två av de mest framträdande operativsystemen i open source-samhället är Linux och FreeBSD. Denna artikel jämför dessa två system ur ett tekniskt perspektiv för att ge en djupare förståelse för deras egenskaper, prestanda, och användningsområden.

           Kärnarkitektur

           Linux och FreeBSD skiljer sig åt redan på kärnnivå. Linux, som är en monolitisk kärna, erbjuder hög prestanda och stöd för en mängd olika hårdvaruplattformar. FreeBSD å andra sidan använder en hybridkärna, som kombinerar egenskaperna hos både mikro- och monolitiska kärnor, vilket ger en balans mellan prestanda och flexibilitet.

           Filsystem

           Ett annat område där Linux och FreeBSD skiljer sig är deras filsystem. Linux stöder en mängd olika filsystem, inklusive ext4, Btrfs, och XFS. FreeBSD använder primärt UFS och det avancerade ZFS, som erbjuder robusta funktioner för datalagring och -återställning.

           Nätverksprestanda

           När det gäller nätverksprestanda, tenderar FreeBSD att ha en kant över Linux, speciellt i höglastade nätverksmiljöer. Detta beror på dess effektiva nätverksstack och stöd för högpresterande nätverkstekniker.

           Säkerhet

           Både Linux och FreeBSD erbjuder robusta säkerhetsfunktioner. Linux har SELinux och AppArmor för säkerhetsförstärkning, medan FreeBSD erbjuder Jails och MAC (Mandatory Access Control) för finjusterad kontroll över systemresurser och isolering.

           Licensiering

           Linux distribueras under GNU General Public License (GPL), som kräver att alla ändringar och derivat också är öppna. FreeBSD använder BSD-licensen, som är mer tillåtande och tillåter integrering i proprietär programvara.

           Användningsområden

           Linux dominerar på servermarknaden och är populärt i molnmiljöer tack vare sin breda hårdvarustöd och starka community. FreeBSD ses ofta i nischade applikationer som kräver specifik nätverksprestanda eller avancerade filsystemsfunktioner, och är populärt för nätverksapplikationer och lagringslösningar.

           Att konfigurera FreeBSD jämfört med Linux innebär att hantera olika systemarkitekturer, verktyg och filstrukturer. Här är några av de viktigaste skillnaderna:

           1. Grundläggande Systemarkitektur

           • FreeBSD: Använder en komplett systemdesign, där kärnan och alla användarutrymmesprogram (som shell och grundläggande verktyg) utvecklas och underhålls som en enhet. Detta innebär att systemuppdateringar och konfigurationer tenderar att vara mer enhetliga.
           • Linux: Består av en kärna utvecklad av Linux Kernel Project och en uppsättning användarutrymmesprogram från olika källor (ofta GNU-projektet). Distributioner kombinerar dessa element och varje distribution kan ha sina egna konfigurationssätt.

           2. Konfigurationsfiler

           • FreeBSD: Konfigurationsfiler är centralt placerade i /etc och /usr/local/etc för tredjepartsprogram. Konfigurationsfilerna är väl dokumenterade och innehåller ofta kommentarer som förklarar olika inställningar.
           • Linux: Placeringen och formatet på konfigurationsfiler kan variera mellan distributioner. Filer som /etc/fstab, /etc/network/interfaces (Debian-baserade) eller /etc/sysconfig/network-scripts (RHEL-baserade) används för grundläggande systemkonfigurationer.

           3. Pakethantering

           • FreeBSD: Använder pkg som det primära verktyget för att hantera binära paket, liknande apt eller yum på Linux. För mer anpassade installationer finns ”Ports Collection”, ett omfattande system för att kompilera programvara från källkod, komplett med alla beroenden.
           • Linux: Varierar beroende på distribution. De vanligaste verktygen inkluderar apt för Debian-baserade system och yum eller dnf för RHEL-baserade system. Det finns ingen direkt motsvarighet till FreeBSDs Ports Collection, även om liknande funktionalitet kan uppnås med verktyg som apt-build.

           4. Initial System Setup och Kärnkonfiguration

           Linux och FreeBSD härstämmar ifrån olika UNIX ideologier och kulturer.
           • FreeBSD:
            Konfigurationen av kärnan och systemet sker ofta genom att redigera textfiler och kan kräva kompilering av en anpassad kärna för avancerad konfiguration.
           • Linux:
            Kärnkonfiguration är sällan nödvändig på grund av de modulära kärnor som används av de flesta distributioner. De flesta inställningar kan ändras genom moduler och konfigurationsfiler utan att behöva kompilera kärnan.

           5. Nätverkskonfiguration

           • FreeBSD:
            Använder rc.conf för grundläggande nätverkskonfiguration, där du kan ställa in nätverksinterface, statiska IP-adresser, och annat.
           • Linux:
            Nätverkskonfigurationen kan skilja sig åt markant mellan distributioner. Verktyg som NetworkManager är vanliga i många moderna distributioner, medan andra använder mer traditionella skriptbaserade metoder.

           6. Systemstart och Tjänster

           • FreeBSD: Använder ett init-system som kallas rc med skript baserade i /etc/rc.* för att hantera systemstart och tjänster.
           • Linux: Använder olika init-system beroende på distribution, med systemd som det mest populära, följt av alternativ som SysVinit och Upstart.

           Slutsats Linux och FreeBSD konfiguration

           Linux vs FreeBSD?

           Konfigurationen av FreeBSD och Linux skiljer sig åt på grundläggande sätt, från hur operativsystemen är strukturerade till hur de hanterar paket och tjänster. Medan Linux erbjuder en mängd olika verktyg och metoder beroende på distribution, tenderar FreeBSD att erbjuda en mer enhetlig och konsistent upplevelse över hela systemet. Användare som byter mellan de två systemen behöver vara beredda på att lära sig nya sätt att utfö

           Slutsats vad man skall välja

           Valet mellan Linux och FreeBSD beror mycket på de specifika behoven och kraven i ett givet projekt eller miljö. Linux är idealiskt för de som söker bred kompatibilitet och stark communitysupport, medan FreeBSD är ett utmärkt val för applikationer som kräver avancerade nätverks- och lagringsfunktioner samt en mer flexibel licensmodell.


           Här laddar du ner FreeBSD

           https://wiki.linux.se/index.php/FreeBSD#Nerladdning

           Här laddar du ner Debian :

           https://wiki.linux.se/index.php/Debian#Debian_12.1

           Mint linux

           https://wiki.linux.se/index.php/MiNT#Linux_Mint_21.x

           Fedora

           https://wiki.linux.se/index.php/Fedora#38

           Ubuntu 22.04 LTS

           https://wiki.linux.se/index.php/Ubuntu#Version_22.04_LTS          31. Så installera du PHP 8.3 på ubuntu 22.04 LTS

           PHP är ett öppen källkods skriptspråk som främst används för webbutveckling. Det är inbäddat i HTML för att skapa dynamiska webbsidor och interagerar effektivt med databaser. PHP är plattformsoberoende och stöds av en stor utvecklargemenskap, vilket gör det till ett populärt val för att skapa webbplatser och webbapplikationer.

           Först och främst, börja med att uppdatera din paketlista och uppgradera ditt system för att säkerställa att alla befintliga paket är uppdaterade:

           sudo apt update
           sudo apt upgrade

           Som standard ingår inte PHP 8.3 i Ubuntu 22.04s standardförråd. Så du måste lägga till Ondrej Sury PPA i ditt system.

           apt-get install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common
           När alla paket är installerade, lägg till denna PPA med följande kommando:
           
           add-apt-repository ppa:ondrej/phpapt-get update
           
           Efter att ha lagt till det nya repositoriet, installera PHP 8.3 med följande kommando:
           
           sudo apt install php8.3
           
           Efter installationen, verifiera att rätt version av PHP har installerats:
           
           php -v
           
           Beroende på dina behov kan du behöva installera ytterligare PHP-moduler. Använd apt search php8.3-* för att hitta tillgängliga moduler och installera de som behövs, till exempel:
           
           sudo apt install php8.3-mysql php8.3-xml php8.3-gd
           
           Om du använder en webbserver som Apache bör du starta om den för att tillämpa PHP-installationen:
           
           sudo systemctl restart apache2
           
           
           
           
           

          32. Ett bash script som ändra exif kommentar på dina .png och .jpg filer.

           Ett bash script som använda exif data på massor av bilder spara massor tid.

           EXIF, eller Exchangeable Image File Format, är en standard för metadata som används för att lagra information om en bild i bildfilen själv. Denna metadata kan innehålla detaljer som kamerainställningar, datum och tid för fotografering, geografisk plats (om tillgänglig), kameramodell och tillverkare, och annan relevant information om bilden.

           Bash script nedan gör så du kan lägga till kommentar på dina bilder, t.ex vilken webbplats dom kommer ifrån. Starta en terminal skriv t.ex nano fixabilder och klistra koden nedan. Spara koden och skriv cmod +x fixabilder ,kopiera filen till med

           cp fixabilder/usr/local/bin/
           chmod +x /usr/local/bin/fixabilder

           Nu går du till den delen av serven där du har t.ex du har din webplats och skriver.

           ./fixabilder www.linux.se

           #!/bin/bash
           
           # Kontrollera om exiftool är installerat
           if ! command -v exiftool &> /dev/null; then
             echo "exiftool är inte installerat. Installera det innan du fortsätter."
             exit 1
           fi
           
           # Kontrollera om det finns minst ett argument (kommentaren)
           if [ $# -lt 1 ]; then
             echo "Användning: $0 <kommentar>"
             exit 1
           fi
           
           # Den aktuella mappen där skriptet körs
           start_mapp="$(pwd)"
           
           # Kommentaren som användaren anger
           kommentar="$1"
           
           # Sök efter både .jpg och .png-filer i den aktuella mappen och dess undermappar
           find "$start_mapp" -type f \( -iname "*.jpg" -o -iname "*.jpeg" -o -iname "*.png" \) -exec exiftool -overwrite_original -"Comment=$kommentar" {} \;
           
           echo "Klart!"

           Saknas exiftool!

           Saknas exiftool i ditt system? Här installera du exiftool på ett red hat eller debian/ubuntu/mint system

           På Debian (och derivat som Ubuntu):

           sudo apt-get update

           sudo apt-get install libimage-exiftool-perl

           På Red Hat (och derivat som Fedora och CentOS):

           sudo yum install epel-release

           (För nyare versioner som använder dnf, byt ut yum med dnf i kommandot ovan.)

           sudo yum install perl-Image-ExifTool

           Vistation att det blev rätt

           exiftool -ver

           Ett till lägg :

           Vill du göra som samma sak med geodata :

           find -type f \( -iname ”*.jpg” -o -iname ”*.png” \) -exec exiftool -gpslatitude=59.32693638743965 -gpslongitude=18.071676492897854 {} \;

           Så kommer dina bilder får geodata till Kungliga slottet i Stockholm. Om du vill ta fram GPS kodinater till just din plats.

           1) Gå in på google maps.
           2) Skriv Adressen och högerklicka så får du fram GPS kodinaterna till den adress du önskar.

           ,


          33. Kompilera PHP 8.3 för Ubuntu och Fedora: En Guide

           Introduktion

           Att kompilera PHP 8.3 från källkod är en uppgift som kräver särskild uppmärksamhet och kunskap, men det ger avancerade användare och utvecklare möjlighet att skräddarsy sin PHP-installation. Denna guide täcker stegen för att kompilera PHP 8.3 både på Ubuntu och Fedora-system.

           Förberedelser

           Steg 1: Installera Nödvändiga Beroenden

           För Ubuntu:

           sudo apt install build-essential libxml2-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libpng-dev libonig-dev libsqlite3-dev libpq-dev libreadline-dev libzip-dev libfreetype6-dev

           För Fedora:

           sudo dnf install @development-tools libxml2-devel openssl-devel libcurl-devel libjpeg-devel libpng-devel oniguruma-devel libsqlite3x-devel postgresql-devel readline-devel libzip-devel freetype-devel

           Dessa kommandon installerar de nödvändiga verktygen och biblioteken för PHP-kompilering.

           Ladda Ner PHP Källkod

           Steg 2: Ladda Ner Senaste PHP 8.3 Källkoden

           Använd wget eller curl för att ladda ner PHP 8.3 källkod:

           wget https://www.php.net/distributions/php-8.3.0.tar.gz

           Steg 3: Packa Upp Källkoden

           Packa upp arkivet med:

           tar -xvf php-8.3.0.tar.gz

           Kompilering

           Steg 4: Konfigurera Byggprocessen

           Byt till PHP-källkodskatalogen:

           cd php-8.3.0

           Konfigurera byggprocessen. Ett exempel på konfiguration:

           ./configure --prefix=/usr/local/php --with-openssl --with-zlib --enable-mbstring --with-curl --with-pdo-mysql --with-jpeg --with-freetype

           Anpassa detta efter dina behov.

           Steg 5: Bygg och Installera

           Att kompilera php är lätt.

           Kör:

           make

           Följt av:

           sudo make install

           Efter Installationen

           Steg 6: Verifiera Installationen

           För att verifiera installationen:

           /usr/local/php/bin/php -v

           Steg 7: Konfigurera PHP.ini

           Skapa och anpassa din php.ini-fil:

           cp php.ini-production /usr/local/php/lib/php.ini

           Redigera sedan php.ini enligt dina krav.

           Slutsats

           Kompilering av PHP från källkod på både Ubuntu och Fedora ger dig flexibilitet och full kontroll över din PHP-installation. Detta är särskilt användbart för dem som behöver specifika konfigurationer eller vill dra nytta av de senaste funktionerna i PHP. Regelbundna uppdateringar och noggrann hantering av säkerhetsinställningar är nödvändiga för att upprätthålla ett pålitligt och säkert system.


          34. Hur ställer man in klockan i Linux ifrån terminal

           Att konfigurera klockan i Ubuntu via terminalen är en användbar färdighet, särskilt för systemadministratörer och de som föredrar att arbeta i en textbaserad miljö. Här är en steg-för-steg guide för hur du kan göra detta:

           Steg 1: Öppna Terminalen

           • Du kan öppna terminalen genom att trycka på Ctrl + Alt + T eller genom att söka efter ’Terminal’ i ditt system.

           Steg 2: Kontrollera Aktuell Tid

           • För att se den aktuella tiden och datum, skriv in kommandot: date.

           Steg 3: Ändra Tidszon

           • Om du behöver ändra tidszon, använd kommandot timedatectl. Lista tillgängliga tidszoner med: timedatectl list-timezones.
           • För att sätta en specifik tidszon, skriv: sudo timedatectl set-timezone din_tidszon. Ersätt din_tidszon med önskad tidszon, exempelvis Europe/Stockholm.

           Så ställer du i Stockholm/europa som tidszon

           För att ställa in tidszonen till Stockholm på ett system som använder systemd och har verktyget timedatectl installerat, kan du följa dessa steg:

           1. Öppna Terminalen: Starta terminalen på din Linux-maskin.
           2. Lista Tillgängliga Tidszoner: Du kan lista alla tillgängliga tidszoner med följande kommando:
             timedatectl list-timezones

           Använd grep för att hitta Stockholm specifikt:

             timedatectl list-timezones | grep Stockholm
           1. Sätt Tidszonen: När du har bekräftat att ’Europe/Stockholm’ finns tillgänglig, använd följande kommando för att ställa in det som systemets tidszon:
             sudo timedatectl set-timezone Europe/Stockholm

           Du behöver sudo-rättigheter (eller vara inloggad som root) för att ändra systemets tidszon.

           1. Verifiera Ändringen: För att se till att tidszonen har ändrats korrekt, kör:
             timedatectl

           Detta kommando visar aktuell tid och datum, tidszon, och om nätverkstidssynkronisering är aktiv eller inte.

           Notera att dessa instruktioner gäller för de flesta moderna Linux-distributioner som använder systemd, såsom Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS och andra. Om din distribution inte använder systemd, kan processen för att ändra tidszonen variera.

           Steg 4: Ställa in Datum och Tid Manuellt

           • För att manuellt ställa in datum och tid, använd date kommandot med följande syntax: sudo date MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]. Här står MM för månad, DD för dag, hh för timme, mm för minut, CC för århundrade, YY för år, och ss för sekund.
           • Exempel: För att ställa in klockan till 21:00 den 1:a April 2023, skriv sudo date 040121002023.

           Steg 5: Synkronisera Klockan Automatiskt

           • Ubuntu använder vanligtvis systemd-timesyncd för automatisk tidsynkronisering.
           • Kontrollera att det är aktivt med timedatectl status.
           • Om det inte är aktivt, kan du aktivera det med sudo timedatectl set-ntp true.

           Bash script som ställer in tidszone och synca klockan emot NTP , spara bash scriptet nedan som en textfil. Skriv chmod +x filname

           #!/bin/bash
           
           # Kontrollera om scriptet körs som root
           if [ "$EUID" -ne 0 ]
            then echo "Vänligen kör som root"
            exit
           fi
           
           # Ställ in tidszonen till Stockholm
           timedatectl set-timezone Europe/Stockholm
           
           # Aktivera NTP-synkronisering
           timedatectl set-ntp on
           
           # Visa aktuell tid och tidszon
           timedatectl
           

           Steg 6: Kontrollera Ändringarna

           • Använd date eller timedatectl status igen för att se till att dina ändringar har trätt i kraft.

           Tips

           • Var försiktig när du ändrar systemtiden, särskilt på en server, eftersom det kan påverka andra processer.
           • För detaljerad information, använd man date eller man timedatectl för att läsa manualsidorna för dessa kommandon.

           Genom att följa dessa steg kan du enkelt konfigurera tiden på din Ubuntu-maskin via terminalen.


          35. Utskriftssystemet i Linux

           Linux operativsystem har blivit ett populärt val både för personligt och professionellt bruk, och dess förmåga att hantera utskriftsjobb spelar en viktig roll i dess dagliga användning. I denna artikel utforskar vi hur utskriftssystemet i Linux fungerar, och de olika komponenterna som gör det möjligt att skriva ut dokument smidigt och effektivt.

           Utskriftsköer och Jobbhantering

           I hjärtat av Linux utskriftssystem ligger utskriftsköerna. Varje skrivare som är konfigurerad på ett Linux-system har en egen kö där utskriftsjobb väntar på att bli bearbetade. Detta tillåter användare att skicka flera utskriftsjobb till skrivaren utan att behöva vänta på att varje jobb ska slutföras innan nästa skickas.

           CUPS: Hjärnan i Systemet

           Det vanligaste utskriftssystemet i Linux är Common UNIX Printing System (CUPS). Detta system ger omfattande stöd för att skriva ut både lokalt och över nätverk, och använder Internet Printing Protocol (IPP) för att hantera utskriftsjobb och köer.

           Spooling och Drivrutiner

           En central del av CUPS är utskriftsspoolaren. Denna komponent hanterar utskriftsköerna, tar emot jobb från användare och program, och skickar dem till rätt skrivare. Rätt drivrutiner är också avgörande för att skrivaren ska kunna bearbeta och skriva ut jobben korrekt.

           Filter och Formatomvandling

           Linux-utskriftssystemet använder olika filter och omvandlare för att bearbeta utskriftsjobb. Ett dokument i PDF-format kan exempelvis behöva omvandlas till ett skrivarspecifikt format innan utskrift.

           Användargränssnitt och Verktyg

           För att underlätta interaktionen med utskriftssystemet finns det grafiska användargränssnitt som GNOME:s eller KDE:s utskriftshantering, och kommandoradsverktyg som lp, lpr, och lpstat.

           Nätverksutskrift

           En viktig funktion i CUPS är stödet för nätverksutskrift, vilket möjliggör utskrift på skrivare som är anslutna till samma nätverk. Detta hanteras vanligtvis genom att konfigurera skrivaren med en IP-adress eller ett värdnamn.

           Konfigurationsfiler

           Tux fixar skrivaren

           CUPS använder konfigurationsfiler för att styra systemets beteende och inställningar. Dessa filer kan anpassas för att justera utskriftskvalitet, pappersstorlek och säkerhetsinställningar.

           Konfigurationsfiler i CUPS (Common UNIX Printing System) spelar en central roll i att definiera och styra hur utskriftstjänsterna fungerar. Dessa filer tillåter detaljerad anpassning av utskriftsserverns beteende, från hantering av skrivarköer till säkerhetsinställningar. Här är en översikt över hur konfigurationsfiler fungerar i CUPS:

           Huvudsakliga Konfigurationsfiler

           1. cupsd.conf: Detta är huvudkonfigurationsfilen för CUPS-daemonen (cupsd). Den innehåller inställningar för serverns beteende, nätverkslyssnande, loggningsnivåer, och tillgängligheten för administration via webbgränssnittet. Här kan du konfigurera aspekter som:

           cupsd.conf är den huvudsakliga konfigurationsfilen för CUPS-daemonen (cupsd), vilken styr beteendet hos CUPS-utskriftsservern. Den innehåller inställningar som påverkar hur CUPS hanterar utskriftsjobb, interagerar med nätverket, administrerar behörigheter och säkerhet, samt andra operativa aspekter. Filen är vanligtvis lokaliserad i /etc/cups/-katalogen på Unix-liknande system. Nedan följer en beskrivning av några viktiga delar och direktiv i cupsd.conf:

           Viktiga Direktiv och Deras Funktioner

           1. Serverinställningar
           • Port, Listen, Browsing: Dessa direktiv styr vilka portar och nätverksgränssnitt CUPS ska lyssna på och om nätverksbrowsing ska vara aktiverat för att upptäcka skrivare.
           1. Loggningsinställningar
           • LogLevel: Bestämmer detaljnivån för CUPS loggar. Det kan variera från debug för omfattande loggning till error för att endast logga fel.
           1. Säkerhetsinställningar och Behörigheter
           • Location: Definierar olika områden (t.ex. /admin) och deras tillhörande säkerhetspolicys.
           • Order, Allow, Deny: Dessa används inom <Location>-block för att definiera åtkomstkontroller, såsom vilka IP-adresser eller användare som tillåts eller nekas åtkomst.
           1. Jobb- och Skrivarköhantering
           Printer kö i cups
           • MaxJobs, MaxCopies, MaxPrintingTime: Begränsar antalet samtidiga jobb, kopior per jobb och maximal tid för ett utskriftsjobb.
           1. Användar- och Gruppbehörigheter
           • SystemGroup: Anger vilken systemgrupp som har administrativa rättigheter till CUPS.
           1. Skrivarupptäckt och Delning
           • BrowseLocalProtocols, BrowseRemoteProtocols: Definierar protokoll som används för att upptäcka lokala och fjärrskrivare.
           • SharePrinters: Anger om lokalt anslutna skrivare ska delas över nätverket.

           Redigering och Hantering

           • Redigering: För att ändra inställningar i cupsd.conf, bör du använda en textredigerare. Det är viktigt att vara försiktig och förstå konsekvenserna av ändringarna, eftersom felaktiga inställningar kan påverka utskriftstjänsternas funktionalitet.
           • Tillämpa Ändringar: Efter att ha gjort ändringar i cupsd.conf, måste CUPS-tjänsten vanligtvis startas om för att de nya inställningarna ska träda i kraft.
           • Säkerhetskopiering: Det är en god praxis att skapa en säkerhetskopia av cupsd.conf innan du gör ändringar, för att enkelt kunna återställa tidigare inställningar vid behov.

           cupsd.conf erbjuder avancerade konfigurationsmöjligheter för att anpassa och säkra CUPS-utskriftsmiljön. Korrekt konfiguration av denna fil är avgörande för en smidig och säker utskriftsadministration.

           • Vilka nätverksgränssnitt CUPS ska lyssna på.
           • Skrivarköernas beteende och prioriteringar.

           printers.conf är en central konfigurationsfil inom CUPS (Common UNIX Printing System), ett omfattande utskriftshanteringssystem som används i Unix-liknande operativsystem. Den här filen spelar en avgörande roll i hur CUPS hanterar och interagerar med skrivare. Belägen i /etc/cups/-katalogen, printers.conf lagrar detaljerad information om varje skrivare som är konfigurerad i systemet. Denna fil är vital för CUPS-funktionaliteten, då den innebär grunden för kommunikationen och styrningen av utskriftsprocesser.

           Struktur och Innehåll

           printers.conf består av flera sektioner, där varje sektion representerar en unik skrivare. Varje skrivare är definierad genom en uppsättning nyckel-värdepar som beskriver olika aspekter och inställningar för skrivaren. Dessa inkluderar:

           • Name: Namnet på skrivaren. Detta är det identifierande namnet som användare och systemet använder för att referera till skrivaren.
           • Location: Den fysiska platsen för skrivaren, vilket kan vara användbart i nätverksmiljöer eller större kontor.
           • DeviceURI: Denna URI (Uniform Resource Identifier) beskriver skrivarens anslutningsmetod och plats. Det kan vara en lokal anslutning som USB, eller en nätverksanslutning.
           • State: Visar den aktuella statusen för skrivaren, som kan vara ”idle” (ledig), ”processing” (bearbetar) eller ”stopped” (stoppad).
           • MakeModel: Anger skrivarens märke och modell, vilket hjälper systemet att använda rätt drivrutiner och inställningar.
           • PPD: Sökväg till skrivarens PostScript Printer Description-fil, som innehåller detaljer om skrivarens kapacitet och tillgängliga alternativ.

           Hantering och Användning

           Användare och administratörer interagerar vanligtvis inte direkt med printers.conf. Istället utförs konfiguration och hantering av skrivare via CUPS webbgränssnitt eller kommandoradsverktyg, som lpadmin. När en skrivare läggs till, ändras eller tas bort via dessa gränssnitt, uppdateras printers.conf automatiskt för att återspegla dessa ändringar.

           Säkerhetsaspekter

           Med tanke på dess centrala roll i utskriftshantering, är åtkomst till printers.conf strikt begränsad till administratörsanvändare. Detta är kritiskt för att upprätthålla systemets säkerhet och integritet, eftersom obehöriga ändringar i denna fil kan orsaka allvarliga funktionsstörningar eller säkerhetsrisker.

           Bästa Praxis

           • Säkerhetskopiering: Innan större ändringar görs i CUPS-konfigurationen, bör en säkerhetskopia av printers.conf skapas.
           • Försiktighet vid Manuell Redigering: Även om det är möjligt att manuellt redigera printers.conf, bör detta undvikas om möjligt, eftersom felaktiga ändringar kan leda till problem.
           • Användning av Webbgränssnittet: För de flesta administrativa uppgifter, inklusive att lägga till eller ta bort skrivare, är det rekommenderat att använda CUPS webbgränssnitt, vilket minskar risken för fel.

           Avancerade Användningsfall

           I mer avancerade utskriftsmiljöer, där skräddarsydda eller specialiserade utskriftslösningar krävs, kan printers.conf erbjuder en djupare nivå av anpassning. Experter kan modifiera specifika inställningar för att optimera prestanda, hantera utskriftsköer effektivare

           Starta om CUPS

           sudo systemctl restart cups

           Kontroller status

           systemctl status cups

           Classes.conf

           classes.conf är en konfigurationsfil i CUPS (Common UNIX Printing System) som används för att definiera och konfigurera skrivarklasser. En skrivarklass i CUPS är en grupp av en eller flera skrivare som kan hantera samma utskriftsjobb. Detta är användbart i miljöer där flera skrivare delar på utskriftsbelastningen eller där det finns behov av redundans. Här är en närmare beskrivning av classes.conf-filen och dess innehåll:

           1. Syfte:
            classes.conf används för att gruppera enskilda skrivare i klasser. När en utskrift skickas till en skrivarklass, hanterar CUPS utskriften genom att skicka den till en av skrivarna i klassen. Detta kan vara användbart för att balansera utskriftslasten eller erbjuda högre tillgänglighet.
           2. Struktur:
            Filen består av en eller flera klassdefinitioner. Varje klassdefinition innehåller information om klassens namn, dess medlemsskrivare och eventuella ytterligare inställningar. En typisk post i classes.conf kan se ut så här:
             <Class [klassnamn]>
             Info [beskrivande text om klassen]
             Location [plats för skrivarklassen]
             Member [namn på skrivare 1]
             Member [namn på skrivare 2]
             ...
             </Class>

           Här är [klassnamn] namnet på skrivarklassen, och Member-raderna listar namnen på de skrivare som ingår i klassen.

           1. Hantering:
            Klasser kan skapas och redigeras antingen genom att direkt redigera classes.conf-filen eller genom CUPS webbgränssnitt eller kommandoradsverktyg. Om du redigerar filen manuellt, är det viktigt att följa korrekt syntax och se till att filen inte innehåller några syntaxfel, eftersom detta kan påverka CUPS-funktionaliteten.
           2. Säkerhet och Tillgänglighet:
            Precis som med andra CUPS-konfigurationsfiler, bör classes.conf hanteras och redigeras med försiktighet, helst av en erfaren systemadministratör. Det är också viktigt att säkerhetskopiera denna fil innan du gör några ändringar.
           3. Uppdateringar och Återstart:
            När ändringar görs i classes.conf, kan det krävas att CUPS-tjänsten startas om för att de nya inställningarna ska träda i kraft.

           Genom att använda skrivarklasser kan organisationer effektivt hantera sina utskriftsresurser, speciellt i större nätverk med många skrivare.

           PPD-filer (PostScript Printer Description)

           spelar en central roll i utskriftshanteringssystem, särskilt i CUPS (Common UNIX Printing System). De används för att beskriva egenskaperna och kapaciteterna hos en specifik skrivare eller utskriftsenhet. Här är en mer detaljerad beskrivning av hur PPD-filer fungerar:

           1. Syfte och Innehåll: En PPD-fil innehåller information om skrivarens funktioner och inställningar, såsom dess upplösning, färgförmåga, pappersstorlekar, input- och output-bin, duplexkapacitet, minneskapacitet, och så vidare. Den definierar också de kommandon som används för att styra dessa funktioner när ett dokument skrivs ut.
           2. Format och Struktur: PPD-filer är vanligtvis textfiler som följer en standardiserad formatstruktur. De innehåller en serie av märkta anvisningar och värden som beskriver skrivarens egenskaper och hur den ska hanteras av utskriftssystemet. Dessa anvisningar följer Adobe PostScript-språkstandarden.
           3. Integration med Utskriftssystemet: När en skrivare installeras i ett system (t.ex. en Linux-dator med CUPS), väljs en lämplig PPD-fil som motsvarar skrivaren. Denna fil används sedan av utskriftssystemet för att korrekt hantera utskriftsjobb för den specifika skrivaren. Utskriftssystemet refererar till PPD-filen för att avgöra vilka alternativ som är tillgängliga och hur de ska implementeras för varje utskriftsjobb.
           4. Skapande och Anpassning:
            Många skrivartillverkare tillhandahåller PPD-filer för sina produkter. Användare kan också skapa eller anpassa PPD-filer för specifika behov, även om detta kräver en god förståelse av skrivarens kapaciteter och PostScript-programmering.
           5. Korsplattforms Kompatibilitet: PPD-filer används inte bara i UNIX- och Linux-miljöer utan också i andra operativsystem, som macOS, för att hantera PostScript- och icke-PostScript-skrivare. Detta gör dem till ett viktigt verktyg för korsplattforms utskriftshantering.
           6. Uppdateringar och Förvaltning: Det är viktigt att hålla PPD-filer uppdaterade för att säkerställa att de korrekt återspeglar skrivarens aktuella funktioner och inställningar. I vissa fall kan uppdateringar av PPD-filer tillhandahållas av skrivartillverkaren för att lägga till nya funktioner eller korrigera problem.

           Sammanfattningsvis är PPD-filer avgörande för att säkerställa att utskriftssystem korrekt och effektivt kan kommunicera med och hantera skrivare, och de möjliggör en detaljerad anpassning av utskriftsprocessen för att matcha de specifika egenskaperna hos varje enskild skrivarenhet.

           client.conf

           client.conf är en konfigurationsfil som används av CUPS (Common UNIX Printing System) på klientdatorer för att styra hur CUPS-klienter (som lp och lpr kommandon) interagerar med en CUPS-server. Denna fil är särskilt viktig i nätverksmiljöer där flera klienter ansluter till en eller flera CUPS-servrar. Här är en detaljerad beskrivning av client.conf och dess funktioner:

           1. Syfte:
            client.conf tillhandahåller konfigurationsinställningar för CUPS-klienter på en användares maskin. Detta inkluderar inställningar som definierar vilken CUPS-server klienten ska ansluta till för utskriftsjobb.
           2. Placering:
            Filen client.conf finns vanligtvis i /etc/cups/ på Linux-system eller i en användares hemkatalog under ~/.cups/ för användarspecifika inställningar. Om båda existerar, har inställningarna i användarens hemkatalog företräde.
           3. Inställningar: De vanligaste inställningarna i client.conf inkluderar:
           • ServerName: Anger hostnamnet eller IP-adressen till en CUPS-server som klienten ska ansluta till. Det kan vara en lokal maskin (localhost) eller en fjärrserver (server.example.com).
           • Encryption: Bestämmer vilken typ av kryptering som ska användas vid kommunikation med CUPS-servern. Vanliga värden inkluderar IfRequested, Always, eller Never.
           • ServerPort: Specificerar porten som ska användas för att ansluta till CUPS-servern. Standardvärdet är vanligtvis port 631.
           • ErrorPolicy: Definierar hur klienten ska hantera fel vid kommunikation med servern.
           1. Användning:
            client.conf används främst i nätverk där utskriftsjobb måste dirigeras till en specifik server, eller när särskilda nätverks- eller säkerhetsinställningar krävs. Det är särskilt användbart i stora organisationer eller utbildningsinstitutioner med centraliserade utskriftstjänster.
           2. Redigering och Administration: Filen kan redigeras manuellt med en textredigerare av systemadministratörer eller användare med lämplig behörighet. Eftersom ändringar i client.conf kan påverka hur en dator interagerar med CUPS-servrar, bör ändringar göras försiktigt.
           3. Uppdateringar och Återladdning: När ändringar görs i client.conf, behöver CUPS-klienter vanligtvis inte startas om, eftersom de läser in konfigurationsfilen när ett nytt utskriftsjobb initieras.

           Genom att korrekt konfigurera client.conf kan användare och administratörer säkerställa att utskriftsjobb hanteras effektivt och säkert i ett nätverk, och att användare kan ansluta till rätt CUPS-server för sina utskriftsbehov.

           Felsöka CUPS

           Att använda släggan i felsökning av cups är ett mindre bra verktyg.

           Felsökning av CUPS (Common UNIX Printing System) kan involvera flera steg och verktyg, beroende på naturen av problemet. Här är en allmän guide för att felsöka CUPS:

           1. Kontrollera Skrivarens Status

           • Använd CUPS webbgränssnittet (vanligtvis tillgänglig på http://localhost:631) för att kontrollera statusen på skrivaren. Se efter om skrivaren är pausad, inaktiverad eller om det finns några felmeddelanden.
           • Använd kommandot lpstat -p i terminalen för att kontrollera skrivarens status.

           2. Kontrollera CUPS-Tjänstens Status

           • Se till att CUPS-tjänsten körs genom att använda kommandot sudo systemctl status cups (för systemd-baserade system) eller motsvarande kommando för ditt system.

           3. Granska Loggfiler

           Att läsa logfilen är en del av felsökningen av CUPS
           • CUPS loggar information och fel till olika loggfiler, vanligtvis placerade i /var/log/cups/. De viktigaste filerna är error_log och access_log.
           • Öppna error_log med en textredigerare eller använd tail -f /var/log/cups/error_log för att följa loggen i realtid. Sök efter felmeddelanden eller varningar som kan ge ledtrådar om problemet.

           4. Kontrollera Nätverksanslutning

           • Om du använder en nätverksskrivare, kontrollera att nätverksanslutningen fungerar. Använd ping eller liknande verktyg för att säkerställa att skrivaren är nåbar över nätverket.

           5. Kontrollera Skrivardrivrutiner och PPD-Filer

           • Se till att rätt drivrutiner är installerade för skrivaren. För många skrivare krävs specifika PPD-filer för korrekt funktion.
           • Om problemet uppstod efter en uppdatering, överväg att återgå till en tidigare version av drivrutinen eller PPD-filen.

           6. Testa Utskrift från Kommandoraden

           • Använd kommandon som lp eller lpr för att skicka utskriftsjobb direkt från terminalen. Detta kan hjälpa till att isolera problemet till antingen mjukvaran eller hårdvaran.

           7. Återstarta CUPS-Tjänsten

           • Ibland kan återstart av CUPS-tjänsten lösa problemet. Använd sudo systemctl restart cups eller motsvarande kommando.

           8. Kontrollera Brandvägg och Säkerhetsinställningar

           • Om du har en brandvägg aktiverad, se till att nödvändiga portar (vanligtvis 631) är öppna för CUPS-trafik.

           9. Konsultera Dokumentation och Forum

           • Läs igenom CUPS dokumentationen för specifika felmeddelanden eller problem.
           • Sök i onlineforum eller användarcommunityn för liknande problem och lösningar.

           10. Prova med en Annan Skrivare eller Dator

           • Om möjligt, testa med en annan skrivare eller anslut till skrivaren från en annan dator för att avgöra om problemet är lokaliserat till en specifik enhet eller konfiguration.

           Kom ihåg att felsökning kan vara en process av eliminering. Det är ofta nödvändigt att prova flera olika lösningar för att identifiera roten till problemet.

           Avslutande Tankar

           Utskriftssystemet i Linux är ett sofistikerat samspel av teknologier och processer som ger användare flexibilitet och effektivitet i deras utskriftsbehov. Dess förmåga att smidigt hantera allt från enkla dokumentutskrifter till komplexa nätverksutskriftsjobb gör det till en oumbärlig del av Linux-användarens verktygslåda.


          36. Så bygger du din egna linux kärna

           Introduktion

           Att bygga din egen Linuxkärna är en avancerad och utbildande process som ger insikt i systemets innersta funktioner. Den här artikeln går igenom stegen för att bygga en anpassad kärna på Ubuntu, från förberedelser till installation och efterföljande steg.

           Förberedelser

           Uppdatera och Uppgradera Systemet

           Först och främst, se till att ditt Ubuntu-system är uppdaterat för att undvika kompatibilitetsproblem:

           sudo apt update
           sudo apt upgrade

           Installera Nödvändiga Paket

           För att bygga kärnan behöver du vissa verktyg och bibliotek:

           sudo apt install build-essential libncurses-dev bison flex libssl-dev libelf-dev

           Ladda Ner och Förbered källkoden till linux kärnan.

           Hämta källkoden till kärnan.

           Ladda ner källoden till linux kärnan från kernel.org eller använd git för att klona kärnans git-repositorium:

           git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git

           Konfigurera Kärnan

           Använd make menuconfig

           Kör make menuconfig för en interaktiv konfigurationsgränssnitt:

           make menuconfig

           Här kan du anpassa kärnans konfiguration efter dina behov. När du är klar, spara och avsluta.

           Konfigurering av Linuxkärnan med make menuconfig: En Översikt

           När det gäller att anpassa och bygga en Linuxkärna är make menuconfig ett kraftfullt och populärt verktyg. Denna textbaserade konfigurationsgränssnitt låter användare detaljerat anpassa sin kärna för att möta specifika krav och hårdvarupreferenser. Här är en djupgående titt på de olika alternativen och kategorierna som dyker upp i make menuconfig.

           1. Processor Type and Features

           Detta är avgörande för att optimera kärnans prestanda för specifik hårdvara.
           När det gäller kompilering av Linux-kärnan är ”Processor Type and Features” en kritisk del av konfigurationsprocessen. Denna del innefattar inställningar och val som direkt påverkar hur kärnan kommer att interagera med och utnyttja den specifika processorn i systemet. Här är några nyckelpunkter:

           1. Val av Processorarkitektur:
            Detta är en av de första och mest grundläggande stegen. Du måste ange vilken processorarkitektur kärnan ska kompileras för, till exempel x86, x86_64, ARM, etc. Detta påverkar vilken uppsättning av instruktioner och funktionalitet som kommer att inkluderas i den kompilerade kärnan.
           2. Processorfamilj och Specifika Funktioner:
            Inom en given arkitektur kan du behöva specificera en mer specifik processorfamilj (till exempel Intel Core i7, AMD Ryzen, etc.). Detta optimerar kärnan för de specifika funktionerna och förmågorna hos den valda processorfamiljen.
           3. Optimeringsnivåer:
            Kompilatorer som GCC tillåter olika optimeringsnivåer, som kan justeras beroende på processor. Vissa optimeringar kan förbättra prestandan för specifika processorfunktioner, som cacheminne och parallellbearbetning.
           4. Instruktionsuppsättningar:
            Modernt processorer stöder olika utökade instruktionsuppsättningar som SSE, AVX (på x86/x86_64) eller NEON (på ARM). Aktivera stöd för dessa i kärnkonfigurationen kan förbättra prestanda för vissa operationer.
           5. Multitrådning och Kärnor:
            Om din processor har flera kärnor eller stöd för multitrådning (som Hyper-Threading på Intel-processorer), kan det vara viktigt att konfigurera kärnan för att dra full nytta av dessa funktioner.
           6. Advanced Power Management Features:
            Detta innefattar konfigurationer för energihantering och effektivitetsfunktioner som C-states och P-states, vilket är särskilt viktigt för bärbara datorer och energieffektiva system.
           7. Virtualiseringsteknik:
            Om din processor har stöd för virtualiseringstekniker som Intel VT eller AMD-V, kan dessa alternativ aktiveras i kärnkonfigurationen för bättre prestanda och säkerhet i virtualiserade miljöer.
           8. Kernel Security Features:
            Beroende på processorns förmågor kan vissa säkerhetsfunktioner som SMEP (Supervisor Mode Execution Protection) eller SMAP (Supervisor Mode Access Prevention) konfigureras för att förbättra systemets säkerhet.

           Att noggrant välja dessa inställningar när du kompilerar Linux-kärnan kan göra en betydande skillnad i systemets prestanda, energieffektivitet och stabilitet.

           2. Power Management Options

           Här konfigureras inställningar för strömhantering och energisparlägen. Användare kan anpassa funktioner som ACPI och olika CPU-idle-inställningar, vilket är viktigt för energieffektivitet.

           ”Power Management Options” under kompilering av Linux-kärnan avser ett set av konfigurationsinställningar som hanterar hur operativsystemet ska interagera med och styra hårdvarans energiförbrukning. Dessa inställningar är avgörande för att optimera batteritid och energieffektivitet i bärbara datorer och andra energikänsliga enheter. Här är några nyckelaspekter av dessa alternativ:

           1. CPU Frequency Scaling:
            Detta gör det möjligt för kärnan att dynamiskt justera processorns klockfrekvens beroende på systemets belastning. En lägre frekvens används under perioder med låg belastning för att spara energi, medan högre frekvenser används under tung belastning för bättre prestanda.
           2. Idle Power Management:
            Detta omfattar tekniker som CPU Idle, som låter processorn gå in i olika vilolägen (såsom C-states) när den inte är aktiv. Djupare vilolägen sparar mer energi men kan ta längre tid att vakna upp från.
           3. Power Management for Peripheral Devices:
            Inkluderar stöd för att hantera strömförbrukningen av periferienheter som hårddiskar och nätverkskort, till exempel genom att låta dem gå in i lågenergilägen när de inte används.
           4. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support:
            ACPI är en standard för hårdvarugränssnitt som gör det möjligt för operativsystemet att kontrollera mängden ström som levereras till olika komponenter, vilket är centralt för avancerad energihantering.
           5. Thermal Management:
            Detta inkluderar inställningar för att hantera systemets värmeutveckling, till exempel genom att justera fläkthastigheter eller minska processorns prestanda för att hålla temperaturen under kontroll.
           6. Battery Management:
            För bärbara datorer, inkluderar detta funktioner för att övervaka och hantera batteristatus, som att ge information om batteriets hälsa och resterande batteritid.
           7. Suspend and Hibernate:
            Stöd för energisparlägen som suspendering (där systemet står i ett lågströmläge men behåller data i RAM) och viloläge (där systemets tillstånd sparas till disk och strömmen stängs helt av).

           Att noggrant konfigurera dessa alternativ under kärnans kompilering kan leda till betydande energibesparingar, särskilt i mobila eller batteridrivna enheter. Det kan dock kräva balansering mot prestandakrav, eftersom vissa energibesparande åtgärder kan minska systemets responsivitet eller prestanda.

           3. Bus Options

           SL buss är inget som ingår som alternativ i linux kärnan.

           När vi talar om ”Bus Options” på en teknisk nivå inom Linux, refererar vi till konfigurationsalternativ relaterade till olika bussar och gränssnitt som datorns hårdvarukomponenter använder för kommunikation. Dessa bussar kan inkludera PCI (Peripheral Component Interconnect), USB (Universal Serial Bus), I2C, och andra. Att förstå och korrekt konfigurera dessa bussoptioner är avgörande för optimal systemprestanda och hårdvarukompatibilitet.

           Viktiga Aspekter av Bus Options i Linux

           1. PCI/PCIe Konfiguration:

           • PCI/PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Bus:
            Denna buss används av många hårdvarukomponenter som grafikkort, nätverkskort och lagringsenheter.
           • Linux PCI-subsystem:
            Linux-kärnan innehåller ett robust PCI-subsystem som hanterar upptäckt och konfiguration av PCI-enheter. Detta inkluderar att tilldela resurser som I/O-områden, minnesområden och IRQs (Interrupt Requests).

           2. USB Systemkonfiguration:

           • USB-hantering:
            För att hantera USB-enheter, behöver Linux-kärnan stöd för USB-protokollet, vilket inkluderar att identifiera och hantera anslutna enheter.
           • Modulärt Stöd:
            Linux-kärnan tillhandahåller modulärt stöd för olika USB-versioner (som USB 2.0, USB 3.0) och klasser (som lagringsenheter, human interface devices).

           3. I2C och SPI Busar:

           • I2C (Inter-Integrated Circuit) och SPI (Serial Peripheral Interface): Dessa är seriella bussar ofta använda för att ansluta låghastighetsperiferienheter till moderkort, sensorer, och små inbyggda system.
           • Linux-stöd:
            Linux innehåller drivrutiner för att hantera kommunikation över dessa bussar, vilket är särskilt viktigt i inbyggda system och för IoT-enheter.

           4. Konfiguration via Device Tree eller ACPI:

           • Device Tree (för ARM-baserade system): En datastruktur som används för att beskriva hårdvarukomponenter och deras konfiguration i system utan ett BIOS/UEFI, såsom många ARM-baserade system.
           • ACPI (för x86-baserade system): Används för att upptäcka och konfigurera hårdvaruenheter och hantera energiförbrukning.

           5. Direkt Minnestillgång (DMA):

           • DMA-konfigurationer:
            DMA tillåter hårdvaruenheter att direkt läsa från och skriva till huvudminnet, vilket ökar dataöverföringshastigheten och minskar CPU-belastningen.
           • Linux DMA API:
            Linux-kärnan tillhandahåller API:er för att hantera DMA-överföringar, vilket är avgörande för högpresterande system.

           6. Anpassning och Optimering:

           • Kärnalternativ:
            Erfarna användare och systemadministratörer kan anpassa Linux-kärnans konfiguration för att aktivera eller inaktivera stöd för specifika bussar och gränssnitt, baserat på specifika systembehov och hårdvarukonfigurationer.

           Sammanfattning

           ”Bus Options” i Linux innebär en djupgående konfiguration och förvaltning av olika bussgränssnitt och kommunikationsprotokoll mellan systemets komponenter. Korrekt konfiguration av dessa alternativ är avgörande för systemets stabilitet och prestanda, och det spelar en ännu större roll i specialiserade tillämpningar som inbyggda system och högpresterande beräkningsmiljöer. Genom att finjustera dessa inställningar kan man optimera kommunikation och dataöverföringar mellan olika enheter i ett Linux-system.

           Denna kategori inkluderar konfigurationer för olika bussystem, såsom PCI, USB och I2C. Det är viktigt för att säkerställa korrekt kommunikation och funktionalitet för ansluten hårdvara.

           4. Executable File Formats / Emulations

           Stöd för olika exekverbara filformat och emuleringar hanteras här, vilket är viktigt för systemets kompatibilitet med olika program och tjänster.

           5. Device Drivers

           En omfattande kategori som täcker drivrutiner för allt från grafik och ljud till nätverk och lagringsenheter. Detta är kritiskt för att säkerställa att all hårdvara fungerar korrekt med kärnan.

           6. File Systems

           Inställningar för olika filsystem, både interna och nätverksbaserade, hanteras här. Detta inkluderar populära filsystem som ext4 och Btrfs, samt nätverksfiler som NFS och CIFS.

           7. Kernel Features

           Grundläggande kärninställningar, som schemaläggning och minneshantering, finns här. Dessa inställningar är avgörande för systemets övergripande stabilitet och prestanda.

           1. Stöd för specifik hårdvara:
            Du kan välja att inkludera eller utesluta stöd för viss hårdvara beroende på systemets behov. Till exempel kan du aktivera drivrutiner för specifika nätverkskort, grafikkort, eller andra enheter.
           2. Filsystem:
            Du kan välja vilka filsystem som ska stödjas av kärnan. Detta kan inkludera vanliga filsystem som ext4, NTFS, eller Btrfs.
           3. Säkerhetsfunktioner:
            Linux-kärnan innehåller olika säkerhetsfunktioner som SELinux, AppArmor, och andra säkerhetsmoduler som kan konfigureras.
           4. Prestandainställningar:
            Du kan aktivera eller inaktivera olika prestandaförbättringar som CPU- och minnesoptimeringar.
           5. Nätverksfunktioner: Detta kan inkludera inställningar för TCP/IP-stacken, nätverkssäkerhet, och andra relaterade funktioner.
           6. Modulstöd:
            Du kan välja om vissa funktioner ska byggas direkt in i kärnan eller om de ska vara laddningsbara moduler.
           7. Avancerade funktioner:
            Sådana som virtualisering, krypteringsstöd, och filsystemssnapshots.

           Varje funktion eller egenskap som du väljer att inkludera eller utesluta kommer att påverka kärnans storlek, prestanda och funktionalitet. Konfigurationen görs vanligtvis före kompileringen genom verktyg som make menuconfig, make xconfig, eller make oldconfig, vilka erbjuder en användargränssnitt för att göra dessa val.

           8. Networking Support

           Detta område täcker nätverksrelaterade funktioner, inklusive olika protokoll, trådlöst stöd och brandväggsfunktioner, vilket är avgörande för systemets anslutningsmöjligheter.

           Nätverksmöjligheterna som kan inkluderas eller påverkas vid kompilering av Linux-kärnan är många och varierar beroende på specifika användningsfall och konfigurationsbehov. Här är några av de viktigaste aspekterna:

           1. Nätverksdrivrutiner: Möjligheten att inkludera eller utesluta specifika nätverksdrivrutiner beroende på hårdvaran som används. Detta kan vara drivrutiner för Ethernet-kort, trådlösa adaptrar, Bluetooth-moduler med mera.
           2. Protokollstöd: Linux-kärnan stöder en mängd nätverksprotokoll, som TCP/IP, UDP, ICMP, och många andra. Användaren kan välja vilka protokoll som ska inkluderas i kärnan.
           3. Säkerhetsfunktioner: Konfigurationen av nätverkssäkerhetsfunktioner som SELinux, AppArmor, och nätverksbrandväggar som iptables/netfilter.
           4. Virtualisering och container-teknologier: Stöd för virtualiseringslösningar som KVM (Kernel-based Virtual Machine) och container-teknologier som Docker kan konfigureras.
           5. Prestandaoptimeringar: Möjlighet att optimera nätverksprestandan genom att aktivera eller inaktivera specifika kärnfunktioner som TCP stack tuning, packet filtering, och network scheduling.
           6. Nätverksfiler och filsystem: Stöd för nätverksfiler och filsystem, såsom NFS (Network File System) eller SMB (Server Message Block).
           7. Trådlösa inställningar: För trådlösa nätverk kan olika moduler och drivrutiner väljas eller konfigureras för att förbättra anslutningen eller säkerheten.
           8. Advanced Networking Features: Stöd för avancerade nätverksfunktioner som QoS (Quality of Service), bonding (kombinering av flera nätverksanslutningar för ökad genomströmning eller redundans), och VLAN (Virtual Local Area Network).

           Det är viktigt att notera att val av nätverksfunktioner och -inställningar bör matcha användarens behov och den hårdvara som används. En felaktig konfiguration kan leda till problem med nätverksanslutning eller systemstabilitet.

           9. Security Options

           Säkerhetsfunktioner såsom SELinux, AppArmor och andra säkerhetsmekanismer hanteras här, vilket är avgörande för att skydda systemet mot externa hot.

           Säkerhetsalternativ i Kompilering av Linuxkärnan

           När det kommer till att bygga en säker och robust Linuxkärna, är valet av säkerhetsinställningar avgörande. Under kompileringsprocessen med make menuconfig eller liknande konfigurationsverktyg, erbjuds användare en rad säkerhetsrelaterade alternativ för att förbättra systemets skydd mot olika hot och angrepp. Här är en översikt över de viktigaste säkerhetsalternativen som finns tillgängliga i Linuxkärnan.

           1. SELinux (Security-Enhanced Linux)

           SELinux är ett kraftfullt säkerhetssystem som tillhandahåller mekanismer för att stödja åtkomstkontrollens säkerhetspolicy. Det är en uppsättning kärnpatchar och verktyg som ger en robust mekanism för åtkomstkontroll.

           2. AppArmor

           Liknande SELinux, är AppArmor en säkerhetsmodul som använder ett profilbaserat system för att begränsa programbehörigheter och aktiviteter, vilket bidrar till att minska riskerna för säkerhetsöverträdelser.

           3. Smack (Simplified Mandatory Access Control Kernel)

           Smack är ett lättviktigt MAC-system som är designat för enklare administration. Det erbjuder grundläggande men effektiva åtkomstkontrollfunktioner för att förbättra systemets säkerhet.

           4. TOMOYO Linux

           Detta är en säkerhetsmodul som fokuserar på att övervaka och begränsa systemets beteende. Det hjälper till att hålla koll på och kontrollera programaktiviteter.

           5. Yama

           Yama är en säkerhetsmodul som tillhandahåller ytterligare säkerhetsfunktioner, som till exempel begränsningar för ptrace-systemanropet, vilket är viktigt för att skydda systemet mot vissa typer av attacker.

           6. Auditing

           Ett system för att logga olika systemaktiviteter, vilket är viktigt för att spåra och identifiera potentiella säkerhetsproblem och intrångsförsök.

           7. Kernel Hardening Options

           Dessa inställningar är avsedda att stärka kärnans motståndskraft mot olika typer av attacker, inklusive skydd mot buffer overflow och andra vanliga säkerhetsbrister.

           8. Stack Protector

           Denna funktion syftar till att förhindra stack overflow-attacker genom att använda metoder som canaries för att upptäcka och förhindra stack corruption.

           9. Restricting Access to Kernel Logs

           Genom att begränsa åtkomsten till kärnloggar kan man förhindra att känslig information läcker ut eller utnyttjas av obehöriga.

           10. Executable and File Protections

           Inställningar för att förhindra exekvering av oönskad eller skadlig kod och för att skydda filsystemet från obehöriga förändringar.

           11. Control Groups (cgroups)

           Även om de främst används för resurshantering, kan cgroups också användas för att begränsa och isolera systemresurser för olika processer eller användare, vilket kan ha säkerhetsfördelar.

           Dessa säkerhetsalternativ i Linuxkärnan är avgörande för att bygga ett robust och säkert system. Valet och konfigurationen av dessa alternativ kräver dock en god förståelse av deras funktioner och potentiella påverkan på systemets beteende och prestanda. Att konfigurera dessa alternativ korrekt kan betydligt förbättra systemets säkerhet och motståndskraft mot olika typer av hot och angrepp.

           10. Cryptographic API

           Här konfigureras kryptografiska algoritmer och verktyg, vilket är viktigt för säker dataöverföring och lagring.

           Cryptographic API i Linux-kärnan är ett ramverk som tillhandahåller kryptografiska funktioner till olika delar av kärnsystemet samt till moduler och drivrutiner som körs i kärnutrymmet. Den är utformad för att vara flexibel och stödja en mängd olika kryptografiska algoritmer och lägen. Här är några nyckelaspekter:

           1. Algoritmer och Funktioner: API:et stöder en mängd olika kryptografiska algoritmer, inklusive symmetrisk kryptering (som AES och DES), hash-funktioner (som SHA-1 och SHA-256), och asymmetriska krypteringsalgoritmer (som RSA). Det inkluderar också stöd för kryptografiska primitiver som digitala signaturer och nyckelutbyte.
           2. Modulär Design: API:et är utformat för att vara modulärt, vilket gör det möjligt för utvecklare att lägga till stöd för nya algoritmer eller ersätta befintliga implementationer med specialiserade, kanske mer effektiva, versioner. Detta är särskilt användbart för hårdvaruaccelererade kryptografiska operationer.
           3. Användning inom Kärnan: API:et används av kärnan för olika säkerhetsfunktioner, som kryptering av filsystem (till exempel i eCryptfs och fscrypt), säker kommunikation (till exempel via IPsec och TLS i kärnutrymmet), och för att säkerställa integriteten hos kärnmoduler.
           4. Kryptoakceleration: API:et kan dra nytta av hårdvarubaserad kryptoakceleration när sådan hårdvara finns tillgänglig. Detta innebär att vissa kryptografiska operationer kan utföras mycket snabbare än om de utfördes i ren programvara.
           5. Användargränssnitt: Förutom att användas internt i kärnan, exponerar API:et också funktioner till användarläge via olika gränssnitt, såsom /dev/crypto, vilket gör det möjligt för användarprogram att dra nytta av kärnans kryptografiska kapaciteter.
           6. Säkerhet och Underhåll: Eftersom kryptografi är central för många säkerhetsaspekter, genomgår API:et och dess implementationer rigorösa säkerhetsgranskningar och regelbundet underhåll för att säkerställa att de är fria från sårbarheter och prestandaproblem.

           Cryptographic API i Linux-kärnan är alltså en kritisk komponent för att upprätthålla säkerheten och integriteten i Linux-system, och den fortsätter att utvecklas och förbättras med tiden för att möta nya säkerhetsutmaningar och tekniska framsteg.

           11. Library Routines

           Standardbibliotek och rutiner som används av kärnan konfigureras här, vilket är viktigt för grundläggande systemfunktioner.

           Varje kategori i make menuconfig innehåller en mängd underkategorier och specifika alternativ. Användare kan navigera genom dessa alternativ, och välja eller avvälja dem baserat på sina behov. Det är viktigt att notera att vissa alternativ kan ha beroenden, vilket innebär att aktivering eller inaktivering av ett alternativ kan påverka tillgängligheten av andra. Slutresultatet av denna konfigurationsprocess är en skräddarsydd kärna, optimerad för användarens specifika system och behov.

           Byggprocessen

           Kompilera Kärnan

           Tux bygger med lego
           Kernel kompileringar är som att bygga med lego.

           Kompilera din anpassade kärna:

           make -j $(nproc)

           Användningen av -j $(nproc) optimerar kompileringsprocessen genom att använda alla tillgängliga processorkärnor.

           Installera Moduler och Kärnan

           Efter kompilering, installera modulerna:

           sudo make modules_install

           Följt av installation av själva kärnan:

           sudo make install

           Uppdatera Bootloader och Starta Om

           Uppdatera GRUB

           För att inkludera den nya kärnan i startmenyn, uppdatera GRUB:

           sudo update-grub

           Starta Om Datorn

           Starta om datorn och välj den nya kärnan från GRUB-menyn under uppstart.

           Efter Installation

           Testa din nya kärna genom att köra uname -r. Det är viktigt att vara medveten om att en anpassad kärna kanske inte får samma nivå av support och säkerhetsuppdateringar som standardkärnor.

           Sammanfattning

           Att bygga din egen kärna på Ubuntu ger dig möjlighet att skräddarsy ditt system för specifika användningsfall. Denna process är inte bara utbildande utan också givande för dem som vill fördjupa sin förståelse för Linux-system. Dock bör den närmas med försiktighet, särskilt om du planerar att använda kärnan i en produktionsmiljö.


          37. Xberry PI

           Xberry pi är en Sinclair ZX Spectrum Next clone i raspberry pi 3 formfaktor, så man kan använda det chassi tillbehör som finns till raspberry pi så får man ZX Spectrum m/23. ZX Spectrum var en dator som många lärde sej programmera på i början på 1980 talet, maskinen har tillsammans med C64 nått en ”kultstatus”

           -2MB RAM, 128MBIT Flash ROM
           -RTC onboard with battery backup
           -Header for ESP-8266-01 Module
           –HDMI and VGA port
           -Audio and EAR/MIC connectors
           -1 Joystick port
           -PS/2 port for Keyboard/Mouse
           -Header for connect to Matrix Keyboard

           Kan förbokas här :

           https://zxrenew.co.uk/Xberry-Pi-No-Acrylic-case-Just-the-stand-offs-p607339333

           OBS! Linux.se inte gjort någon bakgrunds kontroll av säljade sajt. Risken ligger på den som köper.


          38. Acer Aspire 7750Z

           Får vi prestentera Acer Aspire 7750Z just det här exemplaret är utrusta med en Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz, en 10 år gamla CPU i budget segmentet och skärmen är en 17,3” som bara är 1600×900 pixlar , en mekanisk hårddisk och 4 GB RAM. Maskinen såldes med Wiindows 7. Många rynka nog på näsan varför skriver man om sådan här gamla skräp maskin för.

           Just därför, här har en vi dator en som redan för 10 år sedan var en budget maskin. Idag åker man till återvinningen med den. Men kanske återanvända den?

           Valde att installera Ubuntu 22.04.3 , för att se vad duger en sådan maskin till Med Windows 10 var den extremt långsam.

           Streaming testet

           Börja med testa streamingen, satte den på SVT Play i Firefox , den klarade jobbet alldeles utmärkt. Det här väl ett grundläggade kritetrium idag, att en maskin skall klara streaming utan lagg.

           Testade starta lite program som libreoffice och firefox den flyger inte fram, men det bero på den mekaniska hårddisken. Stoppa man in en SSD i den här maskinen så kommer den kännas snabb.

           Maskinen är utrusta med DDR3 minne, lite förlegat, man bör kanske för någon 100 lapp kunna uturusta den i alla fall med 8 GB RAM istället.

           På Cpu Bechmark får

           Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz : 961 poäng

           Att jämföras med en annan jämn gamla CPU :

           Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz : 8063 poäng

           Just den här exemplaret är utrustad med

           CPU Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz
           MInne 4 GB RAM
           HDD : Mekanisk hårddisk

           Linux.se åsikt :
           Byter man ut hårddissken till en SSD, så skulle maskinen vara en alldeles utmärkt dator i några år till, för surfning och ordbehandling, för vad en 256 GB SDD disk kostar. Dvs helt onödig att kassera något som går återanvända.

           Just det här exemplaret kommer doneras till välgörande ändamål.


          39. FreeBSD 14.0 är släppt

           FreeBSD 14.0 är nu tillgängligt för arkitekturerna amd64, aarch64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv7 och riscv64.

           FreeBSD tillhandahåller sofistikerade funktioner inom nätverk, prestanda, säkerhet och kompatibilitet. Det fungerar som ett utmärkt val för en Internet- eller intranätserver. Den erbjuder robusta nätverkstjänster även under intensiv belastning och använder effektivt minne för att säkerställa responsiv prestanda för tusentals samtidiga användarprocesser.

           Bland FreeBSD 14.0 nyheter
           -OpenSSH har uppdaterats till version 9.5p1.
           -OpenSSL har uppdaterats till version 3.0.12, en stor uppgradering från OpenSSL 1.1.1t i FreeBSD 13.2-RELEASE.
           Bhyve-hypervisorn stöder nu TPM– och GPU-passthrough.
           -FreeBSD stöder upp till 1024 kärnor på amd64- och arm64-plattformarna.
           -ZFS har uppgraderats till OpenZFS release 2.2, vilket ger betydande prestandaförbättringar.
           -Det är nu möjligt att utföra bakgrundskontroller av filsystem på UFS-filsystem som körs med journaliserade mjuka uppdateringar.
           -Experimentella ZFS-bilder är nu tillgängliga för AWS och Azure.
           -Standardmekanismen för överbelastningskontroll för TCP är nu CUBIC.

           Nerladdnings länkar hittar ni vår Wiki som vanligt.

           https://wiki.linux.se/index.php/FreeBSD#Nerladdning


          40. Caliber 7.0 E-bokhanterare introducerar ny anteckningsfunktion, stöd för ljud-EPUB

           Version 4.99.4 av Calibre

           Caliber-utvecklaren Kovid Goyal tillkännagav idag lanseringen och allmän tillgänglighet av Caliber 7.0 som den senaste stabila versionen och en stor uppdatering av denna kraftfulla, gratis, öppen källkod och plattformsoberoende programvara för hantering av e-böcker.

           Caliber 7.0 kommer mer än ett år efter Caliber 6.0 och introducerar möjligheten att lagra anteckningar som kan innehålla länkar, bilder, samt rik textformatering för författare, serier, förlag, taggar och relaterade element. Användare kommer att kunna söka, bläddra eller länka dessa anteckningar i appen eller exportera dem som fristående HTML-filer.

           En annan intressant nyhet i Caliber 7.0 är stöd för så kallade ”Audio EPUB”-böcker som innehåller en förinspelad röst som läser texten. Caliber-utvecklaren Kovid Goyal noterar dock att den här funktionen kanske fungerar på Linux-system på grund av problem med patenterade codecs.

           Den nya Caliber-utgåvan ger också en länge efterfrågad funktion, nämligen möjligheten att lagra ”data”-filer associerade med en bok och stöd för att hantera dessa filer automatiskt i appen. Användare kommer att kunna lägga till extra datafiler till en bok genom att välja boken, högerklicka på knappen ”Lägg till böcker” och sedan välja alternativet ”Lägg till datafiler till valda bokposter”.

           Den nya Caliber-utgåvan ger också en länge efterfrågad funktion, nämligen möjligheten att lagra ”data”-filer associerade med en bok och stöd för att hantera dessa filer automatiskt i appen. Användare kommer att kunna lägga till extra datafiler till en bok genom att välja boken, högerklicka på knappen ”Lägg till böcker” och sedan välja alternativet ”Lägg till datafiler till valda bokposter”.

           Sist men inte minst har Caliber fått sin egen privata papperskorg som kringgår operativsystemets papperskorgen. Detta gör det möjligt att enkelt återställa en bok och dess metadata efter en oavsiktlig radering med ett enda klick.
           Papperskorgen låter dig också bläddra i nyligen raderade böcker.

           Annat än det lägger Caliber 7.0 till stöd för HTML-bildkartor till e-bokvisaren, lägger till ett ”Visa objekt i valda böcker” för att hantera taggar och författare, och uppdaterar innehållsservern med en ny knapp för att återgå till bokinformationen sida på den översta nivån av kontroller och möjligheten att visa de tre senast tillagda böckerna i standardbiblioteket.

           Det ger också stöd för nya nyhetskällor, inklusive Bookforum, Kirkus Reviews och Poetry Magazine, och förbättrar stödet för befintliga nyhetskällor, såsom Financial Times, National Geographic, Hamilton Spectator, MIT Tech Review, Bloomberg, Washington Post, Project Syndicate, Cumhuriyet, Foreign Affairs, Harvard Business Review och Wall Street Journal.

           Naturligtvis har många buggar och problem lösts för bättre stabilitet och tillförlitlighet, så kolla in hela ändringsloggen för mer information. Under tiden kan du ladda ner Caliber 7.0 från den officiella webbplatsen som binära paket för 64-bitars och AArch64 (ARM64)-system som du kan köra på praktiskt taget vilken GNU/Linux-distribution som helst utan att installera någonting.

           Kan laddas hem ifrån

           https://calibre-ebook.com/download_linux

           Mer om Calibre i vår Wiki :

           https://wiki.linux.se/index.php/Calibre

           Artikel ovan är maskin översatt med google ifrån

           https://calibre-ebook.com/download_linux


          41. Linux kernel 6.6 får Lång tidsstöds till Dec 2026

           I en annan oväntad händelseutveckling har den senaste Linux 6.6-kärnserien officiellt markerats som LTS (Long Term Support) på kernel.org-webbplatsen med en förväntad livslängd på minst tre år.

           Linux 6.6-kärnan är på väg eller har redan landat i de stabila programvaruförråden för olika populära GNU/Linux-distributioner, inklusive Arch Linux, openSUSE Tumbleweed, Fedora Linux och andra. Även Ubuntu-användare kan nu installera det.

           Den stora nyheten är att Linux-kärnunderhållarna har beslutat att göra Linux 6.6 till en LTS-gren som stöds fram till december 2026. Detta är mycket intressant eftersom den välkände Linux-kärnutvecklaren Greg Kroah-Hartman alltid har sagt att årets sista kärna kommer att vara LTS, och Linuxkärna 6.7 skulle vara det.

           Verkligheten är att vi ännu inte vet om Linux-kärnan 6.7 kommer ut på gatorna den 31 december (nyårsafton), vilket skulle ha varit en stor nyårsöverraskning för alla Linux-användare, så kanske var det därför som kärnanhållare bestämde sig för att gå med Linux 6.6 istället för nästa LTS-gren.

           Å andra sidan fanns det några färska rapporter om att det inte finns så många kärnunderhållare där ute som är villiga att underhålla LTS-kärngrenar i så många år och att långsiktigt stöd för Linux-kärnan kan minskas från sex år till två år . Samma rapporter angav också att Linux 4.14 inte kommer att ersättas av en ny LTS-kärna när den når slutet av livet i januari 2024.

           Nåväl, det ser ut som att något hände där borta vid Linuxkärnans huvudkontor och nu har Linux 6.6 lagts till de befintliga kärngrenarna för långtidsstöd, nämligen Linux 6.1, Linux 5.15, Linux 5.10, Linux 5.4, Linux 4.19 och Linux 4.14 .

           Orginal artikel ifrån
           https://9to5linux.com/its-official-linux-kernel-6-6-will-be-lts-supported-until-december-2026


          42. Wireshark 4.2.0

           Bilden är ifrån tidigare version Wireshark

           Wireshark är ett öppen källkodsverktyg för nätverksprotokollanalys, vilket ofta används för att felsöka och analysera datanätverk. Det är ett mycket kraftfullt verktyg som kan fånga och inspektera data som passerar genom ett nätverk. Med Wireshark kan användare se detaljerad information om nätverkstrafik i realtid eller från sparade datafiler.

           Bland nyheterna :

           Wireshark 4.2.0: Ändringar
           Wireshark stöder mörkt läge på Windows.

           -Sortering av paketlistor har förbättrats.
           -Wireshark och TShark är nu bättre på att generera giltig UTF-8-utgång.
           -En ny visningsfilterfunktion för filtrering av råbytes har lagts till.
           -Visningsfilter autoslutförande är smartare när det gäller att inte föreslå ogiltig syntax.
           -Verktyg › MAC-adressblock kan slå upp en MAC-adress i IEEE OUI-registret.
           -Installationsmålet installerar inte längre utvecklingsrubriker som standard.
           -Wireshark-installationen kan flyttas på Linux (och andra ELF-plattformar med stöd för relativa RPATH).
           -Wireshark kan kompileras på Windows med MSYS2 och korskompileras för Windows med Linux.
           -Verktyg › Browser (SSL Keylog) kan starta din webbläsare med miljövariabeln SSLKEYLOGFILE inställd på lämpligt värde.

           Hemsida
           https://www.wireshark.org/

           Nerladdning :

           Debian :

           https://packages.qa.debian.org/w/wireshark.html

           Ubuntu :
           https://launchpad.net/ubuntu/+source/wireshark


          43. Så kan du använda Chat GPT i ditt Linux liv..

           Chat GPT har nog inte många låtit bli att lägga märke till och många är nog rädda för vad framtiden kan ge.

           Jag bad Chat GPT skapa en script som skulle skapa en databas och användare. Den som är van Linux sysop hade slödjat ihop detta själv. Men eftersom min kunskapsnivå är lite lägre än en van linux sysop , så bad jag chat gtp göra jobbet.

           skriv ett bash script som skapa en mysql databas, mysql användare och lösenord på givna parameterar

           Det här fick jag ..


          44. Cockpit Web Console : Administrar din linux server.

           Cockpit Web Console: En Modern Lösning för Linux Serverhantering

           I en värld där serveradministration ständigt utvecklas, har Cockpit Web Console framträtt som en banbrytande lösning för hantering av Linux servrar. Detta webbaserade administrationsgränssnitt är inte bara kraftfullt utan även utformat för att vara intuitivt och lättillgängligt, även för de som inte är vana vid kommandoradsbaserade verktyg.

           Centraliserad Resursövervakning

           En av de mest framträdande egenskaperna hos Cockpit är dess förmåga att övervaka systemresurser i realtid. Användare får en detaljerad överblick över CPU, minne och diskutnyttjande, vilket är avgörande för effektiv systemhantering.

           Effektiv Tjänstehantering

           Cockpit förenklar processen att hantera systemtjänster och applikationer. Användare kan enkelt starta, stoppa och konfigurera dessa tjänster direkt från webbgränssnittet, vilket sparar tid och minskar komplexiteten i systemadministrationen.

           Logginspektion för Enklare Felsökning

           Systemloggar spelar en central roll i övervakning och felsökning. Cockpit ger en tydlig och lättöverskådlig vy av dessa loggar, vilket underlättar identifiering av eventuella problem.

           Användarvänlig Användarhantering

           Hantering av användarkonton och behörigheter är enklare än någonsin med Cockpit. Detta verktyg tillhandahåller en användarvänlig plattform för att skapa och hantera användarkonton på servern.

           Förenklad Uppdatering och Installation

           Att hålla systemet uppdaterat och säkert är vitalt. Med Cockpit kan administratörer installera och uppdatera mjukvarupaket med några få klick, vilket effektiviserar underhållet av systemet.

           Nätverkshantering på Dina Villkor

           Cockpit erbjuder avancerade funktioner för nätverkshantering, inklusive konfigurering av brandväggar och nätverksgränssnitt. Detta ger en högre kontrollnivå över serverns nätverksinställningar.

           Integrerad Terminalåtkomst

           För mer avancerade användare innehåller Cockpit en inbäddad terminal, som ger direktåtkomst till serverns kommandorad för komplexa uppgifter.

           Framtidssäker med Containerhantering

           I takt med att användningen av Linux-containrar ökar, erbjuder Cockpit verktyg för att övervaka och hantera dessa. Detta gör det till en framtidssäker plattform som stöder både traditionella och moderna infrastrukturer.

           Cockpit är inte bara ett kraftfullt verktyg för systemadministratörer, det är också anpassningsbart och resurssnålt. Detta gör det till ett idealiskt val för de som söker en balans mellan funktionalitet och användarvänlighet inom serveradministration. Med sin grafiska gränssnitt och enkel installation, revolutionerar Cockpit sättet vi hanterar Linux-servrar på.

           Mer om denna webapp finner ni i vår wiki

           https://wiki.linux.se/index.php/Cockpit_Web_Console

           Artikel hur man installera Cookpit på Ubuntu 22.04 LTS

           https://www.howtoforge.com/how-to-install-cockpit-web-console-on-ubuntu-22-04/


          45. Så här återställer du lösenordet med mariaDB / MySQL

           Att återställa root-lösenordet i MySQL & MariaDB är en process som involverar flera steg och kräver administratörsbehörigheter.

           Först måste databastjänsten stoppas, varefter den startas upp igen med ett speciellt alternativ som tillåter åtkomst utan lösenord. Användaren måste sedan ansluta till databasen som root och utföra en serie SQL-kommandon för att uppdatera lösenordet.

           Slutligen måste databastjänsten stoppas och startas om för att de nya ändringarna ska träda i kraft. Genom att följa dessa noggrant definierade steg kan användaren säkert återställa root-lösenordet och återställa tillgång till sin MariaDB-instans.

           För att återställa root-lösenordet på MariaDB, följ dessa steg:

           1. Stoppa databasservern med kommandot systemctl stop mariadb för SystemD eller /etc/init.d/mysqld stop för SysVinit.
           2. Starta sedan om tjänsten med --skip-grant-tables genom att köra systemctl set-environment MYSQLD_OPTS="--skip-grant-tables" och systemctl start mariadb för SystemD, eller mysqld_safe --skip-grant-tables & för SysVinit.
           3. Anslut till databasservern som root utan lösenord med kommandot mysql -u root.
           4. Använd MariaDB-kommandotolken för att uppdatera lösenordet med:

           USE mysql;
           UPDATE user SET password=PASSWORD('YourNewPasswordHere') WHERE User='root' AND Host = 'localhost';
           FLUSH PRIVILEGES;

           Stoppa tjänsten, avsätt miljövariabeln och starta om tjänsten igen med:

           För SystemD:
           systemctl stop mariadb
           systemctl unset-environment MYSQLD_OPTS
           systemctl start mariadb

           För SysVinit:

           /etc/init.d/mysql stop
           /etc/init.d/mysql start

           En engelsk språkig artikel i ämnet :


          46. emacs

           Emacs är en familj av textredigerare som kännetecknas av sin kraftfullhet, anpassningsbarhet och tekniska komplexitet. Ursprungligen skapat på 1970-talet av Richard Stallman och Guy L. Steele Jr., har Emacs blivit synonymt med anpassningsbara redigeringsmiljöer, ofta kallad en ”extensible, customizable, self-documenting, real-time display editor.”

           En av världens bäst textredigare som finns massor av varianter, nu med egen wikisida på https://wiki.linux.se/index.php/Emacs


          47. Så delar du en mapp mellan en Linux maskin och Windows maskin.

           Bilden ovan visa hur man /etc/samba/smb.conf med texredigare GNU nano 7.2

           I artikeln Så Installerar Du en LAMP-Server på en Virtuell Maskin med VirtualBox och Ubuntu Server 22.04 LTS så beskriv hur man installera ubuntu en i VM under VBOX. Vi skall i den här artikel spinna vidare på detta ämne. Visa hur du dela ut en mapp i din VM så t.ex en Windows host kan ansluta till den .

           På ubuntu datorn:

           sudo apt update
           sudo apt install samba

           Konfigurera Samba

           Säkerhetskopiera den ursprungliga konfigurationsfilen:

           sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

           Redigera Samba-konfigurationsfilen:

           sudo nano /etc/samba/smb.conf

           Lägg till följande konfiguration i slutet av filen för att dela ut /var/www/html:

           [html]
           path = /var/www/html
           browseable = yes
           writable = yes
           guest ok = yes
           read only = no
           force user = www-data

           Spara och stäng filen (i nano: Ctrl-X, Y, Vagnretur).

           Starta om Samba-tjänsten:

           sudo systemctl restart smbd
           sudo systemctl restart nmbd

           Skapa en Samba-användare (valfritt):

           sudo smbpasswd -a användarnamn

           Skriv

           ifconfig

           root@m:/var/www/html# ifconfig
           enp0s3: flags=4163 mtu 1500
           inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
           inet6 fd9a:2418:6f6:319e:a00:27ff:fe58:fee2 prefixlen 64 scopeid 0x0
           inet6 fe80::a00:27ff:fe58:fee2 prefixlen 64 scopeid 0x20
           ether 08:00:27:58:fe:e2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
           RX packets 1141950 bytes 237643033 (237.6 MB)
           RX errors 0 dropped 114732 overruns 0 frame 0
           TX packets 63783 bytes 5183684 (5.1 MB)
           TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

           Det fetmarkerade är den ipv 4 adress din VM har. Du kommer behöva den senare för att ansluta din windows maskin till din ubuntu server.

           På Windows-maskinen (Klient)

           På bilden ansluter vid till /var/www/html på den VM som kör ubuntu , vi mappar upp den som A:
           1. Öppna Utforkaren.
           2. Anslut till Samba-servern:
            • Gå till Den här datorn ( Kul ikon på aktivitetsfälte i Windows 10 )
            • Klicka på Nätverk på vänster sidan
            • Välj en bokstav för den nätverksenhet du vill skapa.
            • I fältet Folder skriver du \\<ubuntu-serverns-ip>\html (ersätt <ubuntu-serverns-ip> med IP-adressen till din Ubuntu-server).
            • Kryssa i Reconnect at sign-in om du vill att enheten ska återanslutas automatiskt vid inloggning.
            • Klicka på Slutför.
           3. Logga in:
            • Om du har ställt in en Samba-användare, ange användarnamnet och lösenordet när du blir tillfrågad.
            • Om du använder gäståtkomst, kan du bara trycka på Vagnretur.

           Efter att du har anslutit, bör du kunna se och hantera filerna i /var/www/html mappen från din Windows-maskin. Om du stöter på problem, kontrollera Samba-loggfiler och Windows-nätverksinställningar för felsökning.

           Om du har problem att ändra filer i A:\ kan du göra följande ändringar på ubuntu maskinen.

           sudo chmod -R 777 /var/www/html

           Ändra smb.conf till :

           [html]
           path = /var/www/html
           browseable = yes
           writable = yes
           guest ok = yes
           read only = no
           force user = www-data
           create mask = 0777
           directory mask = 0777

           Spara och avsluta

           Starta om

           sudo systemctl restart smbd
           sudo systemctl restart nmbd

           Nu kan du t.ex installera Visual Studio code på din värdmaskin och spara direkt på din lokal ”LAMP” server. Utmärkt när man t.ex skall testa kod. För den som håller på med WordPress kan vara ett tillfället testa olika plug in.

           Bilden ovan Visual code och edge visa en hemsida som har skapats med Visual code.

          48. Så Installerar Du en LAMP-Server på en Virtuell Maskin med VirtualBox och Ubuntu Server 22.04 LTS

           Ställ in din Virutallmaskin på Bridget Adapter, så kommer din vm få ip adress ifrån ditt nätverk. Därav kan man komma åt LAMP installationen även ifrån t.ex mobiler eller liknade

           Introduktion:
           Att installera en LAMP-stack – som står för Linux, Apache, MySQL och PHP – är en grundläggande färdighet för alla som vill skapa en webbserver. Med VirtualBox kan du enkelt skapa en virtuell miljö för att köra din LAMP-server. I den här artikeln kommer vi att gå igenom processen steg för steg för att installera LAMP på Ubuntu Server 22.04 LTS inuti en VirtualBox virtuell maskin.

           Steg 1: Förbered VirtualBox:
           Först och främst, se till att VirtualBox är installerat på din värdmaskin. VirtualBox är en kraftfull virtualiseringsprogramvara som är gratis och öppen källkod. Efter installation, starta programmet och skapa en ny virtuell maskin genom att klicka på ”Ny” och följ anvisningarna för att tilldela tillräckligt med resurser som RAM och lagringsutrymme.

           Vi har valt VirtualBox, eftersom den finns till MacOs, Linux och Windows.

           Steg 2: Installera Ubuntu Server:
           Ladda ner den senaste versionen av Ubuntu Server 22.04 LTS från Ubuntus officiella webbplats. När du har laddat ner ISO filen, gå till inställningarna för din nyss skapade virtuella maskin i VirtualBox, montera ISO-filen som en virtuell skivenhet och starta maskinen. Ubuntu-installationsguiden kommer att leda dig genom processen. Kom ihåg att konfigurera nätverksinställningar, skapa användarkonton och, om nödvändigt, partitionera din virtuella hårddisk.

           Notis : Här hittar du länkar du för att ladda ner Ubuntu 22.04 LTS Server

           https://wiki.linux.se/index.php/Ubuntu#22.04_LTS

           Här har Ubuntu 22.04 LTS fått en ip adress på det lokal nätverket. Du kan behöva denna ip adress senare. Om du har stabiliters problem med installation programmet i 22.04 LTS pröva 23.10 istället.
           Kryssa i OpenSSH , då kan du lätt logga in ifrån terminalen eller ssh klient senare.

           Jag bruka installera net-tools, dvs apt install net-tools för att kunna skriva ifconfig. Det görs när installationen av ubuntu är klar, är minimera det fönstret och sedan logga in via terminalen.

           ssh x@192.168.1.100 ( 192.168.1.100 är din ip adress ) ( På linux och Mac gör man detta ifrån terminal. På Windows kan man behöva komplettera med program som putty.

           Här har vi loggar in på den virtulla maskinen ifrån värddatorn som är en linux burk. Om du har en Mac, så tar du upp terminalen och ssh in på din virtuella maskin. Kör du Windows, så behöver du ladda hem en ssh klient t.ex. putty

           Steg 3: Uppdatera Systemet:
           När installationen är klar, logga in på din Ubuntu-server och öppna en terminal. Uppdatera paketlistorna och systemet med följande kommandon:

           sudo apt update
           sudo apt upgrade

           Detta säkerställer att alla paket är uppdaterade till de senaste versionerna.

           Steg 4: Installera Apache: Apache är den populära webbservermjukvaran som kommer att hantera HTTP-förfrågningar. Installera Apache med följande kommando:

           sudo apt install apache2

           Efter installationen, starta Apache och se till att den är inställd på att starta automatiskt när systemet bootar:

           sudo systemctl start apache2
           sudo systemctl enable apache2

           Steg 5: Installera MySQL:
           MySQL är det databashanteringssystem som kommer att lagra information för din webbplats. Installera MySQL-servern med:

           sudo apt install mysql-server
           sudo mysql_secure_installation

           Följ instruktionerna för att skapa ett säkert root-lösenord och göra andra rekommenderade säkerhetsinställningar.

           Steg 6: Installera PHP:
           PHP är programmeringsspråket som kommer att behandla din kod och interagera med MySQL-databasen. Installera PHP och dess modul för Apache med:

           sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

           Steg 7: Testa din LAMP-stack:
           För att testa att allt fungerar, skapa en enkel PHP-infofil i Apaches rotkatalog ( Ubuntu har sin www rot som defualt på /var/www/html )

           <?php phpinfo(); ?>

           Spara filen som info.php och navigera sedan till http://<DinVMsIP>/info.php från en webbläsare. Om du ser en sida som listar PHP:s konfiguration och version, har du lyckats installera din LAMP-stack.

           Här ser vi phpinfo(); på den nyinstallerade vm maskinen.

           Sammanfattning:
           Du har nu en fungerande LAMP-stack på en Ubuntu Server 22.04 LTS inuti en VirtualBox virtuell maskin. Denna miljö är idealisk för utveckling och testning av webbapplikationer. Genom att följa dessa steg kan du skapa en robust serverplattform som är redo för webbutveckling.

           Linux.se kommentar , delar av innehållet ovan är producerat med Chat GPT 4. Några tips på vägen är använda redigera som pico om du är ovan med redigare som emacs eller vi.

           Om du vill komma åt innehållet på din VM ifrån din värdmaskin, så kan du delar ut www roten i t.ex samba.


          49. Linux Mint 21.3 levereras med Cinnamon 6.0 och Experimentell Wayland Support

           Linux mint kördades i en virtuell maskin.

           Idag har Linux Mint-projektledaren Clement Lefebvre bekräftat att Linux Mint 21.3 kommer att innehålla skrivbordsmiljön Cinnamon 6.0, som kommer med initialt stöd för Wayland visningsprotokollet. Det stämmer, Linux Mint 21.3 kommer att vara den första Linux Mint-utgåvan som erbjuder en Wayland-session, men i ett experimentellt tillstånd.

           Standardsessionen kommer fortfarande att vara X11, men användare som vill prova Wayland kan göra det genom att välja sessionen ”Cinnamon on Wayland” från inloggningsskärmen. Bilden ovan visar Cinnamon som springer på Wayland.

           ”Wayland-sessionen kommer inte att vara lika stabil som standardsessionen. Den kommer att sakna funktioner och den kommer med sina egna begränsningar. Vi kommer inte att rekommendera det men du kommer att kunna ge det ett försök om du vill och det kommer att finnas där för intresserade människor om de vill ge oss feedback, säger Clement Lefebvre.

           I relaterade nyheter meddelade Clement Lefebvre också idag att Linux Mint-teamet planerar att använda sitt ”Romeo” instabila programvarulager för att förse användare med avancerade funktioner som kommer att implementeras i framtida Linux Mint-utgåvor. På grund av denna förändring kommer Linux Mints instabila PPA att fasas ut.


          50. Ubuntu 24.04 LTS släppts 25:e April 2024

           Canonical avslöjade idag kodnamnet för nästa Ubuntu-version, Ubuntu 24.04 LTS, som ”Noble Numbat”, som är planerad att släppas nästa år den 25 april.

           Ubuntu 24.04 LTS ”Noble Numbat” kommer att vara Canonicals 40:e Ubuntu-utgåva och tionde LTS (Long-Term Support)-utgåva, som får upp till 10 år av mjukvara och säkerhetsuppdateringar, fram till april 2034.

           Från och med idag, den 26 oktober, är Noble Numbat officiellt öppen för utveckling och Canonical har redan publicerat releaseschemat för dem som är intresserade av dess sex månader långa utvecklingscykel.

           Ubuntu 24.04 LTS ”Noble Numbat” kommer med största sannolikhet att drivas av en nyare Linux-kärnserie, och borde det vara Linux 6.8-kärnan, som borde vara ute någon gång i mars 2024.


          51. Så läser du E-post med telenet via IMAP

           Att läsa e-post med Telnet via IMAP kan vara lite trickigt eftersom IMAP inte är lika textbaserat och enkelt som POP3. Men det kan fortfarande vara en användbar metod för att diagnostisera anslutningsproblem eller förstå IMAP-protokollet bättre. Här är hur du gör det:

           1. Anslut till IMAP-servern:
             telnet imap-server.com 143

           Byt ut imap-server.com med din IMAP-serveradress. 143 är den standardport som används för icke-krypterad IMAP. För IMAPS (säkra IMAP) skulle porten vara 993, men telnet är inte lämpligt för krypterade anslutningar. Använd istället openssl för IMAPS.

           1. Logga in på ditt konto:
            När du är ansluten, kan du logga in med kommandot:
             a1 LOGIN yourusername yourpassword

           Byt ut yourusername och yourpassword med ditt användarnamn och lösenord.

           1. Välj en postlåda:
            För att välja din inkorg, använd:
             a2 SELECT INBOX
           1. Lista meddelanden:
            För att lista de första 10 meddelandena:
             a3 FETCH 1:10 (BODY[HEADER])

           Detta kommer att hämta headern för de första 10 meddelandena i din inkorg. Du kan ändra siffrorna för att specificera andra meddelanden.

           1. Läsa ett helt meddelande:
            För att läsa hela meddelandet för, säg, meddelande nummer 5:
             a4 FETCH 5 BODY[]
           1. Logga ut: När du är klar, använd:
             a5 LOGOUT

           Några viktiga saker att tänka på:

           • Varje kommando du skickar bör börja med en unik identifierare, som a1, a2 osv.
           • IMAP är mycket mer komplex än detta, och det finns många fler kommandon och alternativ att utforska.
           • Använd inte denna metod för att regelbundet kontrollera din e-post. Detta är mest för diagnostik och förståelse av IMAP-protokollet.
           • Många moderna IMAP-servrar kräver att du använder SSL/TLS (IMAPS). I dessa fall kan du inte använda ren telnet. Istället kan du använda openssl som nämnts ovan: openssl s_client -connect imap-server.com:993.

           Om din IMAP-server använder SSL (vilket är vanligt nu för tiden), kan du inte ansluta direkt med telnet. I sådana fall skulle du använda något som openssl s_client för att initiera en SSL-anslutning.

           Kom också ihåg att IMAP-protokollet kan ha särskilda funktioner eller begränsningar beroende på vilken servermjukvara som används.

           Läs mer om hur imap funger i vår wiki


          52. Så konventera du HEIF bilder till Jpeg.

           heif-convert är ett kommandoradsverktyg för att konvertera HEIF-bilder (High Efficiency Image Format), särskilt de som skapas av nyare iPhone-modeller, till mer allmänt accepterade bildformat som JPEG. HEIF ger överlägsen kompression jämfört med JPEG, vilket resulterar i mindre filstorlekar vid samma eller bättre bildkvalitet.

           Här är en enkel guide för hur man använder heif-convert:

           Installation:

           Innan du använder heif-convert, behöver du installera det. På många Linux-distributioner kan detta göras via pakethanteraren. Till exempel, på Ubuntu eller Debian:

           sudo apt install libheif-examples

           Grundläggande användning:

           1. Konvertera en HEIF-bild till JPEG:
             heif-convert input.heic output.jpg

           Här representerar input.heic din källfil i HEIF-format, och output.jpg är namnet på den JPEG-fil som ska skapas.

           1. Ändra kvalitet på utdata JPEG: Med standardinställningar kan kvaliteten på den resulterande JPEG-filen vara mycket hög. Du kan ändra kvaliteten genom att använda -q alternativet:
             heif-convert -q 80 input.heic output.jpg

           Här har vi ställt in kvaliteten till 80 (på en skala från 0 till 100).

           Andra parametrar:

           • heif-convert har några ytterligare alternativ och parametrar för att ändra konverteringsbeteendet. Du kan visa dessa alternativ genom att köra:
             heif-convert --help

           Det bör noteras att medan heif-convert är ett användbart verktyg för grundläggande HEIF till JPEG-konvertering, om du behöver utföra mer komplexa bildmanipulationer eller konvertera till andra format, kan andra verktyg eller programvaror vara mer lämpliga.

           Manual sidan för Heif-convert i wiki.linux.se

           HEIF formatet i artikel på wiki.linux.se


          53. Så läser du e-post med telnet (POP3)

           Bilden ovan visa hur det kan se ut

           Ett sätt och lära sej förstår hur e-posten fungera kan vara leka e-post klient själv med vanliga kommando som erbjuds över telnet .

           POP3 (Post Office Protocol version 3) är en standard för att ta emot e-post. Om du vill använda telnet för att läsa e-post via POP3, följer här en grundläggande guide:

           1. Starta en Telnet-session: Öppna en terminal eller kommandotolken.
           2. Anslut till POP3-servern: telnet [pop.example.com] 110
           3. Ange användarnamn och lösenord:

            Efter att ha anslutit, ska du se en välkomstmeddelande. Då kan du ange ditt användarnamn och lösenord:

            USER ditt_anvandarnamn

            Du ska då få ett svar som ser något ut så här:

            +OK User accepted

            Ange sedan ditt lösenord:

            PASS ditt_losenord
           4. Lista meddelanden:

            Efter att ha loggat in kan du använda LIST-kommandot för att visa alla meddelanden:

            LIST
           5. Läs ett meddelande:

            Använd RETR-kommandot följt av meddelandenumret för att hämta och läsa det:

            RETR 1
           6. Radera ett meddelande:

            Om du vill radera ett meddelande, använd DELE-kommandot:

            DELE 1
           7. Avsluta sessionen:
            QUIT

           I Linux.se wiki finner du mer informtion om PO3 Protokollet.

           https://wiki.linux.se/index.php/POP3

           En notering om telnet

           Telnet är inte alltid standard i dagens operativsystem , så du kan behöva installera detta kommando seperat.

           När du använder telnet så skickas infromation med klartext över internet, därav blottar du användarnamn och lösenord.


          54. Ubuntu vs Kubuntu

           Svårt att välja smak på ubuntu? Lite som Aftonbladet eller Expressen om man får referera ihop till en gamla Hasse & Tage sketch.

           Här är i alla fall en artikel i ämnet :

           https://itsfoss.com/ubuntu-vs-kubuntu/

           För den som vill ha den maskin översatta versionen till Svcenska

           https://itsfoss-com.translate.goog/ubuntu-vs-kubuntu/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=wapp

           Aftonbladet eller Expressen          55. Ubuntu 23.10

           Bilden ovan visar Ubuntu 23.10 som kör en VM med VBOX. Det fungera fint, även när bara fått en cpu kärna att jobba på, att strema gick fint.

           Ubuntu 23.10 ’Mantic Minotaur’ är nu här med GNOME 45 och andra förbättringar.

           Detta är ingen LTS släppning. LTS står för long time support. Den här versionen är till för den som pröva det senaste. Kan tänka sej korta support intevaller.

           Konto

           Tyvärr har ubuntu gjort copy cat på denna sinnessjuka idée att man skall ha ett konto för att använda en produkten eller tjänst. Förvisso frivillig än en så länge.

           Vad är nytt i 23.10

           -Installationsuppgraderingar
           –Begränsade oprivilegierade användarnamnutrymmen
           -GNOME 45
           -Nya bakgrundsbilder
           -Flutter-baserad App Store
           -Linux Kernel 6.5

           Till att börja med har installationsprogrammet för Ubuntu 23.10 experimentellt stöd för två huvudfunktioner:

           Den ena är den TPM-stödda heldiskkrypteringen (FDE), som ser att en helt förnyad mekanism implementeras för att kryptera diskar. Det fungerar tillsammans med TPM-chippet på ditt moderkort.

           Den andra är den efterlängtade återkomsten av ZFS-stöd till installationsprogrammet, efter att det släpptes i Ubuntu 23.04-utgåvan.

           Begränsade oprivilegierade användarnamnutrymmen

           Ubuntu 23.10 lanserar en ny säkerhetsfunktion. Det begränsar kärnfunktionen ”oprivilegierade användarnamnutrymmen”, vilket är användbart för att låta applikationer skapa en säkrare sandlåda.

           Om det är användbart, varför begränsa det? Tja, kärnfunktionen låter angripare utnyttja ett system.

           Så, för att eliminera risken förknippad med funktionen, kommer AppArmor att användas för att selektivt tillåta/inte tillåta oprivilegierade användarnamnutrymmen.

           Denna säkerhetsfunktion kommer inte att vara aktiverad som standard utan som en opt-in via kommandoraden. Canonical samlar in användarfeedback och kan sedan besluta att skicka den som standard med en uppdatering.

           GNOME 45

           Ubuntu 23.10 har den nyligen släppta skrivbordsmiljön GNOME 45 som har en app för justerade systeminställningar, uppdaterade kärnappar med inkluderandet av två nya appar som heter ”Loupe” och ”Snapshot”.

           Till och med den nya pillerformade arbetsytans indikator har gjort en debut med den här utgåvan, även om inte alla kanske är med på det.

           Nya bakgrundsbilder

           Fler exempel på ny bakgrunds bilder :

           Bilden ovan visa Ubuntu 23.10 som kör i mörkt läge och vilka bakgrunds bilder som finns i 23.10

           Ovan exemple på ny bakgrund bild som kommer 23.10

           Som det är tradition har Ubuntu 23.10-versionen också nya bakgrundsbilder med teman enligt dess kodnamn. Alla ser ganska fina ut, och dessa valdes ut från bakgrundsbild tävling Mantic Minotaur som hölls några månader tidigare.

           Ny App butik

           Canonicals satsning på att Flutter-basera de olika delarna av Ubuntu har fått ett uppsving tack vare implementeringen av en ny Flutter-baserad butik på Ubuntu 23.10. Den har en uppdaterad layout, en ny applikationsvy och bättre sökfunktioner.

           Linux Kernel 6.5

           Bilden ovan visar ubuntu 23.10 uppstartad i en virtualbox.

           Och slutligen har vi den viktigast komponeten, kärnan som får allt att hända. Ubuntu 23.10 har den relativt nya Linuxkärnan 6.5.

           Detta gör att Ubuntu kan dra nytta av det nyare stödet som Wi-Fi 7, USB4, out-of-the-box-stöd för AMD FreeSync-video, överklockningsstöd för AMD Radeon RX 7000-seriens grafikkort och mer.

           Linux.se åsikt
           Ubuntu är som vanligt ett bra hantverk inom linux distrubtioner. Den som inte har prövat linux borde ge ubuntu en chans. Ubuntu är perfekt både på äldre och nyare hårdvara. Istället för slänga den där premium laptopen ifrån 2010, så kan man förlänga livet på datorn några år med ubuntu och en SSD disk. Färre och färre appar körs lokalt i datorn, fler körs som tjänster på nätet. därav finns ingen anledning att vara med kamprustning, när man oftast bara behöver en ”terminal” emot internet.

           Nerladdnings länkar för Ubuntu och dess varianter finner ni som vanlig i vår wiki

           https://wiki.linux.se/index.php/Ubuntu#Ubuntu_23.10

           Delar av innehållet ovan är översatt med google ifrån

           https://news.itsfoss.com/ubuntu-23-10-release/


          56. Kör Mac OS i ett fönster under Linux

           Bilden ovan visa Mac OS 13.6 som körs i en virutell maskin under Linux

           För den som önskar köra Mac OS i ett fönster under Linux, kan rekommendera detta projekt.

           ”Kör macOS på QEMU/KVM. Med stöd för OpenCore + Big Sur + Monterey + Ventura nu!”

           https://github.com/kholia/OSX-KVM


          57. Raspberry PI 5

           För några veckor släpptes Raspberry PI 5 . Här är en artikel för den som vill grotta ner sej lite i RPI5 funktioner. En funktion som är intressant man kommer kunna t.ex hänga på NVMe hårddiskar med en hat. För det ett av Raspberry PI stora handikapp, att man inte kan hänga på riktiga hårddiskar via snabba buss. Medan konkurenter som spelar i samma pris division har en den funktionen.

           https://www.jeffgeerling.com/blog/2023/testing-pcie-on-raspberry-pi-5

           Samma artikel men översatt med google till Svenska.

           https://www-jeffgeerling-com.translate.goog/blog/2023/testing-pcie-on-raspberry-pi-5?_x_tr_sl=no&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=wapp


          58. Mint 21.2 ”Edge” kommer med kernel 6.2 och stöd för Secureboot.

           Mint 21.2 Edge installera i en virutellmaskin på vbox. Kommer med Firefox som standard, men kan ganska enkelt installera chrome om man så önskas.

           Nyckelfunktionen som skiljer Edge ISO från sitt vanliga syskon är dess antagande av den senaste Linux mainline Kernel. Medan standardutgåvan 21.2 har 5.15 LTS Kernel, tar Edge ISO ett steg framåt med Kernel 6.2. Detta val är en välsignelse för de Linux-entusiaster som längtar efter det senaste och bästa inom Kernel-teknik. Om du skaffar nyare hårdvara och längtar efter det banbrytande kärnstödet, är 21.2 Edge ISO skräddarsydd just för dig.

           En annan spännande utveckling i den här utgåvan är återkomsten av Secureboot-stöd. Om du någonsin har stött på problem när du försökte starta eller installera Linux Mint på grund av att din moderna hårdvara inte detekteras ordentligt, kan du ge Edge ISO ett försök för en smidigare upplevelse.

           Medan Linux Mint-teamet har testat allt före lanseringen av Edge ISO, är det viktigt att notera att det kanske inte är lika stabilt som de andra ISO:erna i Linux Mint-familjen. Dessutom kanske det inte erbjuder samma nivå av stöd för proprietära drivrutiner. Vi rekommenderar att du bara överväger Edge ISO om du har uttömt alla andra alternativ med standard Mint ISO och fortfarande har problem med hårdvarukompatibilitet.

           • Linux Mint 21.2 with 5.15 LTS (based on Ubuntu LTS without Snap)
           • Linux Mint 21.2 with Debian 12
           • Linux Mint 21.2 with 6.2 Kernel (based on Ubuntu LTS without Snap)

           Länka för att ladda hem mint finns som vanligt i vår wiki

           https://wiki.linux.se/index.php/MiNT

           Linux.se åsikt :
           I den virtuella maskin som vi har testat mint 21.2 Edge på har vi bara tilldelat 1 CPU Core och 4 GB., på den konfigurationen känna mint lite långsam.

           Artikel ovan är en översättning ifrån


          59. Proton 8.0-4 släppt. Stödjer fler Windows spel på Linux.

           Valve släppte idag Proton 8.0-4 som den senaste versionen av detta open source-kompatibilitetsverktyg för Steam Play baserat på Wine och ytterligare komponenter som gör det möjligt för Linux-användare att spela Windows-spel.

           Kommer ungefär två och en halv månad efter Proton 8.0-3, Proton 8.0-4 är här för att lägga till officiellt stöd för fler Windows-spel att spela på din Linux-box, inklusive Arthurian Legends, CHAOS CODE -NYTT TECKN PÅ KATASTROF-, EverQuest II , Oddworld: Stranger’s Wrath HD, Songs for a Hero – Definitive Edition, STAR WARS Knights of the Old Republic II och The Longest Journey.

           Proton 8.0-4 ger också förbättringar av tidigare stödda videospel, inklusive Have a Nice Death, Resident Evil 4 (2005), Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, Scrap Mechanic, Overwatch 2, Baldur Gate’s 3, Street Fighter 6, Garry’s Mod, Dark Souls II, Aura: Fate of the Ages, Train Simulator och Empyrion – Galactic Survival.

           Förbättrade i denna utgåva är också Secret of Mana, Dwarf Fortress, Stray, System Shock (2023), Dead by Daylight, Warhammer 40 000: Boltgun, Final Fantasy XIII, Locoland, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Ashes of the Singularity: Escalation, Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires IV, Age of Wonders 4, Ship of Fools och Metro Exodus Enhanced Edition.

           Utöver det förbättrar den här nya Proton-utgåvan ytterligare stödet för Battle.net, EA Desktop och Ubisoft Connect-starter, åtgärdar ett tävlingstillstånd som hindrar styrenhetens hotplug från att fungera korrekt, samt ett problem där spel kraschade när man drar filer/bilder över ett spelfönster.

           Under huven levereras Proton 8.0-4 med Wine-Mono 8.0.1, vkd3d-proton 2.10, DXVK 2.3, dxvk-nvapi 0.6.4, uppdaterad vkd3d shader kompilator för att inkludera senaste uppströmsförbättringar och stöd för Steamworks SDK 1.58. Mer information finns i release notes för extra läsning.

           Mer finns att läsa här.

           https://github.com/ValveSoftware/Proton/releases/tag/proton-8.0-4


          60. Bygg en smart högtalare med Raspberry PI

           Äger du en premium högtalare, så beskriver den här artikel hur du använder RPI bygga om dem till smarta högtalare.

           https://www.slashgear.com/1403850/how-to-make-smart-speaker-with-raspberry-pi/?fbclid=IwAR0Ae-vDa-6pIK-LX4zj3ErU-eP_3uymzr-BXMqjBqDTYKBpzBF3eEFwIN8


          61. Word press har problem med HEIF/ HEIC formatet

           Driver du en word press hemsida och ladda upp innehållet ifrån iPhone? Då har det tyvärr dykt upp en bugg i och med ios 17.x och word press appen. Filerna laddas i ios egna format heif / heic.

           Så här koventera du heiif / heic formatet till i jpeg ifrån terminalen.

           Börja med att installera programmet

           sudo apt install libheif-examples

           Så vill du t.ex konventera filen foobar. heic till foobar.jpg så skriver du

           heif-convert -q 100 foobar.heic foobar.jpeg

           Parametern -q tala om kvalitén , där 100 är max och sedan går neråt.

           För att konventera alla filer i en mapp kan man skriva

           for file in *.HEIC; do heif-convert -q 100 $file ${file%.heic}.jpg; done

           Svenska manunal sida för heif-convert finns här

           https://wiki.linux.se/index.php/Heif-convert


          62. Raspberry PI 5 är här

           Raspberry PI 5 kommer börja säljas den 23 Okt kommer i 4 GB RAM versioner ca 653:- exkl. moms och 8 GB RAM 900:- exkl. moms.

           Funktioner i Pi5 är

           • 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU
           • VideoCore VII GPU, supporting OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
           • Dual 4Kp60 HDMI® display output
           • 4Kp60 HEVC decoder
           • Dual-band 802.11ac Wi-Fi®
           • Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
           • High-speed microSD card interface with SDR104 mode support
           • 2 × USB 3.0 ports, supporting simultaneous 5Gbps operation
           • 2 × USB 2.0 ports
           • Gigabit Ethernet, with PoE+ support (kräver seperat PoE+ HAT, kommer senare )
           • 2 × 4-lane MIPI camera/display transceivers
           • PCIe 2.0 x1 gränssnitt för snabb kringutrustning
           • Raspberry Pi standard 40-pin GPIO header
           • Realtids klocka
           • Av & På knapp
           Raspberry PI egna presentation av datorn.

           Tre nya chips, var och en designad specifikt för Raspberry Pi 5-programmet, samlas för att ge en stegvis förändring i prestanda.

           BCM2712 är en ny 16-nanometer applikationsprocessor (AP) från Broadcom, härledd från 28-nanometer BCM2711 AP som driver Raspberry Pi 4, med många arkitektoniska förbättringar. Kärnan är en fyrkärnig 64-bitars Arm Cortex-A76-processor, klockad till 2,4 GHz, med 512 KB per kärna L2-cache och en 2 MB delad L3-cache. Cortex-A76 är tre mikroarkitektoniska generationer bortom Cortex-A72 och erbjuder både fler instruktioner per klocka (IPC) och lägre energi per instruktion. Kombinationen av en nyare kärna, en högre klockhastighet och en mindre processgeometri ger en mycket snabbare Raspberry Pi, och en som förbrukar mycket mindre ström för en given arbetsbelastning.

           Vår nyare, snabbare CPU kompletteras av en nyare, snabbare GPU: Broadcoms VideoCore VII, utvecklad här i Cambridge, med Mesa-drivrutiner med helt öppen källkod från våra vänner på Igalia. En uppdaterad VideoCore-hårdvaruvideoskalare (HVS) kan driva två samtidiga 4Kp60 HDMI-skärmar, upp från en enda 4Kp60 eller dubbel 4Kp30 på Raspberry Pi 4. En 4Kp60 HEVC-dekoder och en ny Image Sensor Pipeline (ISP), båda utvecklade på Raspberry Pi , avrunda multimediaundersystemet. För att hålla systemet försett med minnesbandbredd har vi ett 32-bitars LPDDR4X SDRAM-undersystem, som körs med 4267MT/s, upp från effektiva 2000MT/s på Raspberry Pi 4.

           Designad i Cambridge, tillverkad i Wales

           Precis som alla andra Raspberry Pi-produkter, byggs Raspberry Pi 5 på Sony UK Technology Center i Pencoed, södra Wales. Vi har arbetat med Sony sedan lanseringen av den första Raspberry Pi-datorn 2012, och vi är övertygade om fördelarna med att tillverka våra produkter inom några timmars bilresa från vårt tekniska designcenter i Cambridge: ett decennium av frekvent interaktion med Sony-teamet har hjälpt oss att förstå hur man designar produkter som kan byggas tillförlitligt, billigt och i stor skala.

           Varje nytt flaggskepp Raspberry Pi-produkt åtföljs av nya tillbehör, och Raspberry Pi 5 är inget undantag. Layoutförändringar, nya gränssnitt och mycket högre toppprestanda (och en mindre ökning av toppströmförbrukning) har fått oss att designa om vissa befintliga tillbehör och att utveckla några helt nya.

           Vi har förlängt höljet och finjusterat retentionsfunktionerna för att göra det möjligt att sätta in Raspberry Pi 5-kortet utan att ta bort SD-kortet. Och genom att ta bort toppen av fodralet är det nu möjligt att stapla flera fodral, såväl som att montera HAT:s ovanpå fläkten, med hjälp av distanser och GPIO header-förlängningar.

           Aktiv kylare

           Raspberry Pi 5 har designats för att hantera typiska klientarbetsbelastningar, utan hölje, utan aktiv kylning. Användare som vill använda brädan utan hölje under kontinuerlig tung belastning, utan strypning, har möjlighet att lägga till en aktiv kylare för 70 kr exkl. moms.. Denna fästs på kortet via två nya monteringshål och ansluts till samma fyrpoliga JST-kontakt som höljesfläkten.

           En radiell fläkt, återigen vald för lågt ljud och förlängd livslängd, trycker luft genom en extruderad och fräst aluminiumkylare. Både höljet och Active Cooler kan hålla Raspberry Pi 5 långt under den termiska gasspjället för typiska omgivande temperaturer och värsta tänkbara belastningar. Kylprestandan hos Active Cooler är något överlägsen, vilket gör den särskilt lämplig för överklockare.

           OS som kan köra Raspberry PI . Förutom Raspberry Pi OS som är en version av Debian , kan hämtas här , så finns dessa distrubtioner till Raspberry PI.

           Fedora 38

           https://wiki.linux.se/index.php/Fedora#Fedora_Workstationen_ARM_aarch_64_systems

           Debian

           https://wiki.linux.se/index.php/Debian#Raspberry_PI

           Ubuntu 23.04

           https://cdimage.ubuntu.com/releases/23.04/release/

           Mer information på Raspberry PI hemsida


          63. Firefox 118 är tillgänglig för nerladdning nu med översättningsfunktion dock inte för Svenska språket.

           Bilden ovan är när Linux.se skulle testa att översätta en artikel på cnn.com så finns inte det Svenska språket med. Så Chrome är fortfarande bästa för uppgiften.

           Det anses att Firefox 118 är en stor utgåva eftersom den äntligen ger den inbyggda översättningsfunktionen för webbplatser. Tidigare planerad för Firefox 117, den nya översättningsfunktionen låter dig automatiskt översätta webbplatser från ett av de språk som stöds till ett annat.

           Översättningsfunktionen kan nås från en ny ”Översätt sida”-menypost i applikationsmenyn (hamburgermenyn längst till höger i fönstret). När du klickar på den öppnas en popup-dialogruta där du kan välja de språk du vill översätta från och till.

           För Linux-användare levereras Firefox 118 med stöd för fraktionerad skalning på Wayland. Den här funktionen talar om för Firefox den optimala bråkskala som ska användas med de redan befintliga bråkskalningsinställningarna för ditt Linux-system när du använder Wayland-sessionen.

           Bland andra förändringar byter Firefox 118 till FDLIBMs matematiska bibliotek för webbljud på alla system som stöds för att förbättra anonymiteten med Fingerprint Protection och begränsar teckensnittens synlighet på webbplatser till systemteckensnitt och språkpaketstypsnitt, vilket minskar teckensnittsfingeravtryck i fönster för privat surfning.

           Sist men inte minst får webbutvecklare stöd för tio nya CSS-matematikfunktioner, inklusive round, mod, rem, pow, sqrt, hypot, log, exp, abs och sign, samt OpaqueResponseBlocking-stöd som standard.

           Finns att ladda hem här :

           https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/118.0/

           Linux.se åsikt :
           Eftersom den stora nyheter är översättning av hemsidor och än så så länge är inte Svenska med. Firefox ligger dock nämare om hjärtat än Chrome, eftersom Chrome kan sluta komma i en linux utgåva imorgon. Medan Firefox bygger på äkta öppen källkod. Man förstår att detta är en resurs fråga för Firefox.

           Innehåller ovan är delvis baserat på


          64. WP CLI

           wp cli är ett underbart verktyg för den som skall administra en massa word press hemsidor. Har updatera wiki med lite information hur man installera wp-cli och lite exempel på hur man använder wp -cli

           För att installera wp cli

           https://wiki.linux.se/index.php/WP-CLI

           Lite exempel med kommentar hur man kan använda wp cli

           https://wiki.linux.se/index.php/WP_Cli_exempel


          65. Säkerhetsåtgärder under Apache2

           För att ta bort signaturen som exempel som ovan. ( Signaturen avser här strängen Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at xxxx.xyx Port 443 )

           Debian baserade distrubtioner såsom MiNT, Ubuntu osv

           $ sudo pico /etc/apache2/apache2.conf

           För Red Hat distrubtioner RHEL, Fedora, Centos osv

           $ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

           Lägga dessa rader i slutet på filen.

           ServerTokens Prod
           ServerSignature Off

           För att starta om apache skriv :

           För Debian och Ubuntu :

           $ sudo systemctl restart apache2

           RED HAT / Centos och Fedora.

           $ sudo systemctl restart httpd


          66. HP Linux bildbehandlings- och utskriftsdrivrutiner stöder nu Fedora 38 och Ubuntu 23.04

           Bild ifrån HP

           Drivrutinerna för HP Linux Imaging and Printing (HPLIP) har uppdaterats till version 3.23.8, en utgåva som lägger till stöd för de senaste Ubuntu-, Fedora- och openSUSE-distributionerna, samt stöd för nya HP-skrivare.

           HPLIP (HP Linux Imaging and Printing) 3.23.8 är här ungefär tre och en halv månad efter den tidigare utgåvan, HPLIP 3.23.5, som bara lade till stöd för 45 HP Color LaserJet Enterprise-skrivare, för att lägga till stöd för några av de senaste utgåvorna av populära GNU/Linux-distributioner, inklusive Fedora Linux 38, Ubuntu 23.04 och openSUSE Leap 15.5.

           HPLIP 3.23.8 ger också stöd för nya skrivare från HP Color LaserJet Pro-serien, inklusive MFP 4301dwe, MFP 4301fdne, MFP 4301fdwe, MFP 4301cdwe, MFP 4301cfdne, MFP 4301cfdne, MFP 4FP02, Mfdne 4FP02, Mfd 4, 4FP02 302fdwe, MFP 4302cdwe, MFP 4302fdn, MFP 4302fdw, MFP 4303dw, MFP 4303fdn, MFP 4303fdw, MFP 4303cdw, MFP 4303cfdn, MFP 4303cfdw, 4201dne, vi 4202dne, 4202dwe, 4202dn, 4202dw, 4203dn, 4203dw, 4203cdn och 4203cdw.

           Dessutom ger den stöd för HP DeskJet 2800 All-in-One-skrivarserien, HP DeskJet 2800e All-in-One-skrivarserien, HP DeskJet Ink Advantage 2800 All-in-One-skrivarserien, HP DeskJet 4200 All-in- One Printer series, HP DeskJet 4200e All-in-One Printer series, HP DeskJet Ink Advantage 4200 All-in-One Printer series och HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4900 All-in-One Printer series.

           Utgåvan HP Linux Imaging and Printing (HPLIP) 3.23.8 är tillgänglig för nedladdning just nu från den officiella webbplatsen. För att installera den nya versionen, välj din favoritdistro från rullgardinsmenyn och ladda ner det automatiska installationsprogrammet. Följ instruktionerna från HP för att installera HPLIP i din distribution.

           Utvecklarna nämnde två kända problem med HPLIP 3.23.8-versionen, nämligen det faktum att USB-utskriftsfunktionen inte fungerar korrekt med firmwareversion 6.17.X.X för HP Color LaserJet Pro MFP 4303-skrivare, samt ett I/O-fel som kan inträffa när du försöker lägga till en HP Color LaserJet Pro MFP 4303 series-skrivare via det trådlösa alternativet.

           9to5Linux Orginal artikel på Engelska


          67. Musikprogram till Linux

           Har updaterat wikin med mjukvara man kan använda för skapa musik med under linux.

           https://wiki.linux.se/index.php/Mjukvara_f%C3%B6r_att_skapa_musik_med

           Innehållet är baserad på denna artikel :

           https://www.tecmint.com/free-music-creation-or-audio-editing-softwares-for-linux/


          68. Linux Kernel 6.5 släppt med WiFi 7 och MIDI 2.0 Support.

           CPU

           Spännande nyheter för användare av Intel Xeon-, AMD EPYC- och HEDT-processorer med hög kärnantalet. Den här utgåvan ger stöd för parallell CPU-start som syftar till att avsevärt minska kärnans starttider. Den här funktionen kommer i hög grad att gynna servrar med stort antal kärnor, vilket möjliggör snabbare uppstartstider, särskilt när man använder Kexec för sömlösa kärnversionsuppdateringar.

           Lagring

           NTFS3-filsystemdrivrutinen, som uppströmmades 2021 för Linux 5.15, medförde betydande förbättringar jämfört med den tidigare NTFS-kärndrivrutinen och NTFS-3G FUSE-drivrutinen. Sedan den första lanseringen har drivrutinen genomgått kontinuerliga förbättringar för att ytterligare förbättra dess kapacitet.

           Med den kommande Linux 6.5-versionen inkluderar NTFS3-drivrutinen nu stöd för volinfo och etikettattribut, vilket gör dem tillgängliga under sysfs för NTFS-volymer. Dessutom har ett alternativt startläge lagts till för att hantera skadade primära startar, tillsammans med flera optimeringar som implementerats i kärndrivrutinens kodbas.

           MIDI 2.0, en betydande uppdatering av det mycket använda MIDI-protokollet för musikenheter, ger anmärkningsvärda förbättringar som högre upplösning, förbättrad artikulation och Universal MIDI Packet (UMP) för strömlinjeformad överföring av flera MIDI-meddelanden. Linux Kernel 6.5 ger komplett MIDI 2.0-stöd med bättre drivrutinstäckning och kompatibilitet.


          69. Emmabuntüs Debian Edition 5 är here , baserad på Debian 12.1

           Ovan ser vi Emmabuntüs Debian Edition upp bootad på en virtuell maskin

           Vad är Emmabuntüs Debian Edition för något? Det är en väldig minnessnål linux distrubtion baserade på Debian 12.1. Tanken med Emmabuntüs är den skall användas på gamla maskiner och ge dem nytt liv. Som bekant så slängs många maskiner idag, bara för Microsoft / Apple inte vill supporta hårdvaran längre.

           Några av grundpelarna i Emmabuntüs Debian Edition 5 

           -Kan köras på max 1 GB RAM
           -Allt kan installeras utan internet uppkoppling.
           – Har stöd för många språk vid boot, dock inte Svenska.

           Edition 5 kommer med Linux kernel 6.1 LTS Kernel.

           Linux.se har som vanlig testat distrubtionen i en VM var tilldelad 1 CPU kärna och 2 GB.

           Första intrycket är att den är väldig lätt installerad distrubtioner. Självaste GUI ( Grafiska gränsnittet är konfigurat på sådat sätt att den skall efterlikna macen i utseende. ) När man bootar om maskinen, så är det kanske lite för mycket val möjligheter.

           https://wiki.linux.se/index.php/Emmabunt%C3%BCs

           Notis: Linux.se testade att boota på ett riktig gamla härke till dator, en HP Compaq 6715b ( Vi prata om en dator som är såld med Windows Vista ) , det gick inte boota Emmabuntüs på denna maskin, däremot går vanliga debian bra.


          70. bat ,en klone av cat

           Cat kommando använder nog många av när man kör terminalen i olika UNIX dialekter. Men visste du att de finns förbättra version av cat som kan syntaxmarkering och radnumrering?

           Hur installer man bat?

           Arch Linux

           $ sudo pacman -S bat

           Debian / Ubuntu :

           $ sudo apt install bat

           SuSE LInux

           $ sudo zypper install bat

           FreeBSD :

           # pkg install bat

           Bat är tillgängliga i Debian 11 och Ubuntu 20.04

           Var medveten om att när du installerar bat på detta sätt kan den körbara filen heta batcat istället för bat (på grund av en namnkonflikt med ett annat paket).

           För att undvika potentiella problem och bibehålla konsekvens över distributioner kan du skapa en symbollänk eller ett alias:

           Skapa en katalog för lokala binärer (om den inte finns):

           mkdir -p ~/.local/bin

           Symlänk

           $ ln -s /usr/bin/batcat ~/.local/bin/bat

           För exempel och instruktioner hur man installera bat på Linux distar se


          71. Så ser du youtube på din CBM PET

           CBM Pet kom ut på marknaden runt 1977. Självklart har någon gjort så att man kan se youtube filmer på en snart 50 år gamla dator med hjälp av Raspberry Zero.


          72. UbuntuDDE Remix 23.04

           Deepin Desktop Environment (DDE), utvecklad av Deepin-projektet, syftar till att ge en elegant, användarvänlig och visuellt tilltalande datorupplevelse. Dess moderna design, smidiga animationer och uppmärksamhet på detaljer i estetik och funktionalitet kännetecknar den.

           Drivs av Linux-kärnan 6.2, den levereras med Deepin Desktop Environment (DDE) baserat på 2023-versionen av maj.

           Den innehåller många uppgraderade versioner av DDE:s inbyggda applikationer, såsom Deepin Music, Deepin Movie, Image Viewer, Boot Maker, System Monitor, Deepin Calculator, Deepin Text Editor, Deepin Terminal, Deepin Log Viewer, DDE Grand Search och mer.

           Men till skillnad från Ubuntu förlitar sig UbuntuDDE Remix 23.04 inte på det helt förnyade Ubuntu-installationsprogrammet som debuterade i 23.04-versionen utan på de välkända Calamares.

           Linux.se åsikt om Ubuntu DDE

           Har bara testat Ubuntu DDE i en virtuell maskin. Men intrycket som ges är en korsning mellan Mac OS och Windows 8.1. Har inte testar hur den fungera på äldre hårdvara, men när man kör den som en VM och har tilldelat den 2 CPU Cores och 4 GB flytter den på bra. Eftersom det är ubuntu under huven och det inte är någon fork på ubuntu, så får man alla fördelar som det mer för.

           Projektet hemsida

           Ladda hem

           Delar av texten ovan är översätt med goolge och ursprung artikel på Engelska finns på https://linuxiac.com/ubuntudde-remix-23-04-released/


          73. Linuxböcker på Svenska

           Linux systemadministration från grunden

           Numera är vi inte bortskämda med datorböcker på Svenska . Förlaget Cyberinfo.se har gett ut ett antal böcker som kan vara intressanta.

           Exempel på böcker : Docker från grunden, Demonerna på internet, Grunderna i programmering och Linux systemadministration från grunden

           https://www.cyberinfo.se/


          74. Att tänka på vid köp av Beg. dator

           Den nystartade sajten dator.help har en artikel om man skall tänka på vid köp av beg dator.


          75. Linux användare skrivbord

           Ryck upp en hand om du känner ingen dej..:-)


          76. Zorin OS 16.3

           Zorin OS 16.3 i uppstartat i en VM.

           Zorin OS 16.3 är här, en ubuntu 22.04 LTS Clone. Utseende mässig försöker man imitera Windows eller Mac OS. Zorin OS kommer med dom vanlig innehållet man kan för vänta sej av Desktop distrubtion idag, LibreOffice och Firefox som standard som webläsare. Det går installera språket på Svenska, men Engelska lyser igenom i desktop i mijö.

           Zorin provkördes på Dell laptop utrustad med Intel(R) Core(TM) i7-2620M ( CPU Lanserad första kvartalet 2011 ) och 4 GB RAM och ombyggd med SSD disk. Desktopen kändes lite små buggig. Ställer man in desktopen på att den skall skala skärmen med 200%, så fungera inte start menun. Kan var mindre bra t.ex om vill ansluta en 4K skärmn.

           Länkar för nerladdning och sånt hittar ni vår wiki.

           https://wiki.linux.se/index.php/Zorin


          77. Få Linux installera för 300:-

           Datorhjälp på Orrspelsvägen 13, Bromma

           Har du en dator som är m/ä? Exempelvis en Macbook , imac eller liknade, som t.ex Apple har slutat supportat? Släng den inte! Kör LINUX!

           På Orrspelsvägen 13, Bromma ligger Sveriges enda Linuxbutik , här kan vanliga konsumenter får hjälp att koventera äldre och fungerade datorer till att köra Linux.

           För 300:- installera Datorhjäp Ubuntu / Mint eller Debian på din dator. ( BACKUP INGÅR EJ ) . Priset gäller x86 baserade maskiner.

           Mer information finns hos Datorhjälp


          78. Whonix Linux när du inte vill att storebror skall lägga pussel om ditt liv.

           Bild lånad ifrån https://linuxiac.com/whonix-17-security-hardened-linux-distro/

           Den nyss släppta Whonix 17-säkerhetshärdade Linux-distron är allt som integritetsfokuserat och anonymitetsparanoider har drömt om.

           När det gäller internetsäkerhet och anonymitet är det första namnet som kommer att tänka på Tails, en populär och allmänt använd Linux-distro bland integritetsmedvetna användare.

           Men inom samma område finns det ett annat namn som, även om det är mindre känt, erbjuder ännu större anonymitet och säkerhet i din internetupplevelse.

           Vad är Whonix Linux?
           Whonix är en Debian-baserad, integritetsfokuserad och säkerhetshärdad Linux-distribution utformad för att ge användare högsta möjliga anonymitet och integritet online.

           Den är speciellt anpassad för dem som prioriterar att skydda sin digitala identitet, skydda känslig information och undvika övervakning.

           Men vad skiljer Whonix från andra integritetsorienterade Linux-distributioner? I kärnan ligger det unika tillvägagångssättet att köra två virtuella maskiner (VM) ovanpå användarens värdsystem, ”gatewayen” och ”arbetsstationen”, i tandem, vilket ger en ogenomtränglig barriär mellan användaren och omvärlden.

           Denna design skyddar effektivt användare från attacker och säkerställer att skadlig programvara inte kan komma åt internet direkt.

           1. Whonix Gateway
            Whonix gateway VM hanterar exklusivt alla nätverksanslutningar, vilket säkerställer att all inkommande och utgående trafik kanaliseras genom Tor-nätverket. Denna inställning döljer effektivt användarens IP-adress, vilket gör det nästan omöjligt för någon att spåra deras onlineaktiviteter.
           2. Whonix Workstation
            Den andra virtuella datorn, ”arbetsstationen”, är en skyddad miljö för dagliga uppgifter, isolerad från gatewayen och externt internet. Denna isolering skyddar användaren från potentiella hot, såsom skadlig programvara, IP- eller MAC-läckor, samtidigt som den säkerställer att ingen känslig information lämnar det säkra Tor-nätverket.
           3. Nyligen, med lanseringen av den helt nya Whonix 17, har säkerhet och internetanonymitet tagits till nya höjder, vilket tillgodoser behoven hos även de mest säkerhetsmedvetna användarna.

           Whonix 17 funktioner

           Drivs av Linux-kärnan 6.1 LTS, Whonix 17 bygger på de solida axlarna av Debian 12, och utnyttjar kraften och stabiliteten i denna Linux-distro som har blivit en institution gällande frihet, säkerhet och tillförlitlighet.

           Tor-nätverket ligger i hjärtat av Whonix, och Tor-webbläsaren är dess viktiga komponent. Så i Whonix 17 har webbläsaren fått en uppdatering till v12.5.1, baserad på Mozilla Firefox 102.13.0esr.

           Utöver det är de använda Tor-paketen nu från Debians stabila istället för Tor Project-förvaret.

           Till skillnad från Tails, som använder GNOME som skrivbordsmiljö, litar Whonix-utvecklare på Xfce. I detta ljus inkluderar Whonix 17 den senaste och uppdaterade versionen, Xfce 4.18, som ger alla de nya funktioner som skrivbordsmiljön erbjuder. Du kan lära dig mer om dem här.

           Och slutligen, vi kommer att nämna att distron nu är standard på Zsh-skalet, och Qubes-mallarna har bytt namn – ”whonix-gw-16” till ”whonix-gateway-17” och ”whonix-ws-16″ till ” whonix-workstation-17″, respektive.

           För mer detaljerad information, besök releasemeddelandet eller projektets webbplats.

           Det bör noteras att Whonix inte erbjuder välkända ISO-installationsbilder. Istället måste du ladda ner OS:s förbyggda bilder för virtualiseringsverktyg som VirtualBox, KVM eller Qubes OS.

           Dessutom tillåter inte operativsystemet att det installeras på fysisk hårdvara, och av säkerhetsskäl kan det endast köras som en virtuell maskin.

           Artikel ovan är maskin översatt med Google och orginalartikel kan läsas på https://linuxiac.com/whonix-17-security-hardened-linux-distro/

           Länkar för nerladdning och liknade hittar du i vår wiki på

           https://wiki.linux.se/index.php/Whonix

           Författare av artikel ovan är
           Bobby Borisov


          79. Risc V64 bli är nu en officiell Debian arkitektur!

           Debian antar officiellt RISC-V64-arkitekturen i sin kommande utgåva! Släpp lös potentialen för innovation med öppen källkod med denna banbrytande utveckling.

           En god nyhet för öppen källkodsgemenskapen som helhet. RISC-V64-arkitekturen debuterar officiellt som en del av den kommande Debianutgåvan! Detta stora framsteg kommer att revolutionera hur vi interagerar med mjukvara och hårdvara, släppa lös en ny era av möjligheter och omdefiniera datorlandskapet.

           RISC-V64 är en 64-bitars instruktionsuppsättningsarkitektur (ISA) som är baserad på RISC-V-instruktionsuppsättningen. Det är en öppen källkods-ISA, vilket betyder att den är royaltyfri, och vem som helst kan använda den för att designa och tillverka RISC-V-processorer. RISC-V64 är en kraftfull ISA som kan användas för att skapa en mängd olika processorer, från inbyggda system till högpresterande servrar.

           Debian, känd för sin robusthet och engagemang för principer med öppen källkod, har noga övervakat utvecklingen av RISC-V64 under ganska lång tid. Efter rigorösa tester och utvärderingar av ett team av dedikerade utvecklare har den förtjänat sin plats som en officiell arkitektur i den kommande Debian-utgåvan. Detta drag signalerar Debians förtroende för RISC-V64:s stabilitet och potential att forma framtidens datorer.

           Enligt tillkännagivandet kan du nu komma åt paketlistorna på denna sida; men mycket arbete måste göras innan du börjar använda Debian för RISC-V64 hårdvara. Inledningsvis skulle paketen porteras och flyttas till Debian ”sid”, – som är en testgren av Debian. Dessutom krävs en hel del tester eftersom det skulle bli en ny arkitektur.

           Teamet är optimistiskt att det officiellt kommer att finnas tillgängligt med Debian 13 ”Trixie”, som kommer att vara runt 2025.

           Många SoC-chips är under utveckling (som Googles Titan M2) eller i produktion idag med RISC-V64 från stora företag för att minska tillverkningskostnaderna och andra användningsfall. Debians officiella stöd är en viktig milstolpe i detta avseende.

           Orginal artikel på Engelska :


          80. Liquorix Kernel

           Film som visa hur man installera Liquorix kärnan på ett ubuntu 22.04 LTS system.

           Liquorix är en entusiast Linux-kärna designad för kompromisslös lyhördhet i interaktiva system, vilket möjliggör beräkning med låg latens i A/V-produktion och minskade avvikelser i bildtid i spel.

           -PDS Process Scheduler: Rättvis processschemaläggare för spel, multimedia och realtidsladdningar.

           -Schemaläggning med hög upplösning: 1000 Hz tickhastighet för exakt schemaläggning av uppgifter med lågt jitter.
           -Uttagbar trädbaserad hierarkisk RCU: RCU-implementering för realtidssystem.
           Hard Kernel Preemption: Den mest aggressiva kärnan preemption innan realtidskorrigeringar krävs. Garanterar ett lyhört system under scenarier med hög intensitet med blandad arbetsbelastning.
           -Budget Fair Queue: Rätt diskschemaläggare optimerad för skrivbordsanvändning, hög genomströmning/låg latens.
           -TCP BBR2 Congestion Control: Snabb överbelastningskontroll, maximerar genomströmningen, garanterar högre hastigheter än Cubic.
           -Komprimerad Swap: Swap-lagring komprimeras med LZ4 med zswap
           Multigenerational LRU: Alternativ LRU-algoritm som fungerar bättre under högt minnestryck och drifttider.
           -Binära byggnader för populära Debian-distros: Binära byggnader produceras för Debian Stable, Testing och Unstable. Ubuntu-versioner är tillgängliga på Liquorix PPA samma dag inom några timmar efter att Debian-utgåvorna har släppts.
           -Distribution Kernel Drop-in Replacement: Korrekt distributionsstilskonfiguration som stöder det bredaste urvalet av hårdvara. Paravirtualiseringsalternativ aktiverade för att minska overhead under virtualisering.

           För den som vill testa Liquorix Kernel bör kanske göra detta på en exprimintell installtion och inte på en skarp dator. På liquorix hemsida finns installations script för Debian, ubuntu och Arc.

           https://liquorix.net/


          81. Gratis Ebok :

           Ansible for DevOps

           Server and configuration management for humans

           Ansible är ett enkelt, men kraftfullt, server- och konfigurationshanteringsverktyg (med några andra knep i rockärmen). Den här boken hjälper de som är bekanta med kommandoraden och grundläggande skalskript att börja använda Ansible för att tillhandahålla och hantera allt från en till tusentals servrar.

           Boken börjar med grunderna, som att installera Ansible, sätta upp en grundläggande inventeringsfil och grundläggande koncept, och guidar dig sedan genom Ansibles många användningsområden, inklusive ad-hoc-kommandon, grundläggande och avancerade playbooks, applikationsdistributioner, serverförsörjning med flera leverantörer och även Docker-orkestrering! Allt förklaras med relevanta verkliga exempel, ofta med hjälp av Vagrant-hanterade virtuella maskiner.

           Exempel i boken är testade med den senaste versionen av Ansible.

           https://leanpub.com/ansible-for-devops/c/CTVMPCbEeXd3?fbclid=IwAR3CNi45FDeCgqljj8GhwX7B04fvIoUzw7jYGpf8ZsP14rBy-RC5ARgYrbc

           Här kan man hitta mer information ansible

           https://www.ansible.com/


          82. CloneZilla är bästa fria mjukvara för att klona en hårddisk.

           Clonezilla grässnitt är textbaserad. Kan kräva lite övning innan man leker på skarp maskin.

           Clonezilla är ett av mina favoritverktyg för kloning av hårddiskar. Denna speciella uppfattning om kloningsprocessen är mer som en startbar Linux-distribution som kan kopiera bit-för-bit, och den stöder massor av filsystem (inklusive FAT32, NTFS, HFS+, UFS, NetBSD, OpenBSD, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2 och till och med LVM2). Det finns ett obevakat läge och multicast-stöd inbyggt, såväl som möjligheten att installera om Grub bootloader.

           Clonezilla kan vara det enskilt mest kraftfulla verktyget för diskkopiering som inte har någon prislapp. Och om du vill klona flera maskiner snabbt, kan Clonezilla SE klona 40 maskiner samtidigt. Clonezilla använder ett curses gränssnitt, så vissa kanske tycker att det är lite utmanande till en början.

           Ladda hem CloneZilla här


          83. Debian 12 är släppt

           Nu med Linux-kärnan 6.1 LTS, vilket ger den mest uppdaterade Plasma 5.27.5-datorn, Debian 12, med kodnamnet ”Bookworm”, är nu tillgänglig. Här är vad som är nytt!

           Väntan är över! Nästan två år efter den tidigare utgåvan av Debian 11 ”Bullseye” är Debian 12 ”Bookworm” nu globalt tillgänglig.

           Med sin långa historia av stabilitet och säkerhet har Debian 12 varit efterlängtad av alla Open Source-entusiaster världen över. Den här nya utgåvan har många spännande funktioner och förbättringar som gör den till den bästa versionen hittills.

           Så låt oss dyka in och se vad som har förändrats utan vidare.

           Vad är nytt i Debian 12 ”Bookworm”
           Som en av de äldsta och mest respekterade Linux-distributionerna har Debian ett rykte om stabilitet, säkerhet och omfattande mjukvarutillgänglighet. I detta ljus tar Debian 12 ett stort steg framåt med sin senaste iteration, vilket medför många förändringar.

           Nytt installation gränssnit

           Bild lånad ifrån https://linuxiac.com/debian-12-bookworm-released/

           Debian Installer är det officiella installationssystemet för Debiandistributionen. Och relaterat till det är en av de mest betydande förändringarna i Bookworm-utgåvan som vi säkert kan kalla en vändpunkt. Här är vad det handlar om.

           Enligt beslutet som fattades i oktober förra året genom en omröstning bland Debians utvecklare, med början med Debian 12 ”Bookworm”, inkluderar officiella ISO-installationsavbildningar nu firmware-paket från ”main” och ”icke-free-firmware” och metadata för att konfigurera det installerade systemet därefter. .

           Utöver det har Debian Installer många nya funktioner från sin tidigare officiella utgåva till Debian 11, vilket resulterar i förbättrat hårdvarustöd och några spännande nya funktioner och förbättringar.

           Till exempel installeras motsvarande ”amd64-microcode”- eller ”intel-microcode”-paket automatiskt, vilket ger ytterligare stöd och funktioner för den specifika processorn.

           Vi kommer inte att missa att nämna att installationsprogrammet nu ger stöd för större prefix, såsom petabyte (PB), pebibyte (PiB), exabyte (EB) och exbibyte (EiB). Dessutom har stödet för LVM-on-LUKS-on-RAID via ett nytt ”crypto-lvm” nyckelord, liknande det befintliga ”lvm”, också lagts till.

           För att lista alla ändringar i installationsprogrammet, besök utgivningsmeddelanden för Bookworm beta- och RC-utgåvor som finns tillgängliga från Debian Installerns nyhetshistorik.

           System ändringar

           När man tittar under huven, kommer Debian 12 att drivas av Linux-kärna 6.1, en LTS (Long Term Support) kärnutgåva, som kommer att stödjas fram till december 2026. Dessutom kommer användare också att hitta systemd 252.6 och Binutils 2.40.

           I Bookworm finns dessutom PipeWire-ljudserver 0.3.65 och WirePlumber 0.4.13, en kraftfull sessions- och policyhanterare för PipeWire, tillgängliga som en bekväm ersättning för många användningsområden. Dessutom förlitar sig Debian 12 nu på PipeWire som standardljudserver med GNOME Desktop.

           Debian 12 kommer med X.Org Server 21.1, Wayland 1.21 och Mesa 22.3. Dessutom kommer ägare av NVIDIA GPU:er att hitta den uppdaterade 525.105-versionen av drivrutinen.

           Uppdaterade skrivbordsmiljöer
           Debian fick ett rykte som ett universellt operativsystem tack vare dess mångsidighet och utbredda användning. Det betyder att ett stabilt och pålitligt operativsystem kan användas som en stationär dator, server eller inbäddad enhet.

           Debian 12 ”Bookworm” ger användarna ett omfattande utbud av uppdaterade skrivbordsmiljöer som tillgodoser olika preferenser och krav.

           KDE Plasma

           Bilda lånad ifrån https://linuxiac.com/debian-12-bookworm-released/

           Plasma-skrivbord är höjdpunkten i Debians tolfte stora utgåva, eftersom den presenterar sig själv här i sin senaste version Plasma 5.27.5, till stor glädje för alla KDE-användare.

           Här får du alla de senaste nya funktionerna, som en förnyad välkomstapp, fönsterplattor, nydesignad App Store, många GUI-förbättringar och massor av förbättringar och buggfixar.

           GNOME

           Bild lånad ifrån https://linuxiac.com/debian-12-bookworm-released/

           GNOME, den andra ledande skrivbordsmiljön, är tillgänglig i sin GNOME 43.4-version i Bookworm-versionen. Med tanke på att GNOME 44 släpptes nyligen, kommer det förutsägbart inte att hitta en plats i Debian 12.

           Men med tanke på att Debian 11 “Bullseye” använder GNOME 3.38, ger GNOME 43 i Debian 12 användare en helt ny nivå av användarupplevelse och möjligheter.

           Till exempel är den nya snabbinställningsmenyn, GTK4, förnyade och funktionsrika inställningar och stöd för webbappar bara några nya funktioner som användare kommer att bli positivt överraskad med.

           Xfce

           Bild ifrån https://linuxiac.com/debian-12-bookworm-released/

           Xfce-användare kommer gärna att lägga vantarna på Bookworm-utgåvan på den senaste versionen av denna utmärkta lätta skrivbordsmiljö, Xfce 4.18.

           Detta innebär att de får alla fördelar, som att Thunar-filhanteraren nu kan visa antalet innehållande filer för kataloger i kolumnen ”Storlek” i listvyn och en helt ny genvägsredigerare och inmatningswidgetar för filnamn.

           Dessutom kan Xfce 4.18 ångra och göra om grundläggande filoperationer som flytta, byta namn, papperskorgen, länka och skapa åtgärder. Och sist men inte minst, den här utgåvan ger scenen en filmarkering, vilket gör användarupplevelsen mer färgstark i bokstavlig mening.

           Cinnamon

           https://linuxiac.com/debian-12-bookworm-released/

           Cinnamon
           Cinnamon är en skrivbordsmiljö som främst förknippas med Linux Mint, där den lyser i all sin glans och kraft. Men samtidigt är dess implementering i Debian 12 också imponerande.

           Även om användare av Bookworm-utgåvan inte får den senaste versionen av 5.8 (släpptes för bara några dagar sedan), har de tillgängliga Cinnamon 5.6.8 som levereras med Debian 12 mycket att erbjuda.

           I den har knappen ”Visa skrivbord” ersatts med en avdelare och flyttats till panelen längst efter klockan.

           Dessutom har Nemo-filhanterarens sökvägsfält förbättrats avsevärt. Platsposten växlas genom att klicka på den aktuella sökvägen. Om du flyttar till en annan mapp återställs sökvägsfältet.

           Slutligen är fönsterplaceringsläget tillbaka i Cinnamon 5.6 eftersom utvecklarna tog bort denna funktionalitet i Cinnamon 5.4 under Mutter-omarbetningen.

           MATE

           MATE, efterföljaren till GNOME 2, introduceras i Debian 12 ”Bookworm”-utgåvan med sin senaste stora version 1.26. Det inkluderar Wayland-supporttillägget, som når applikationer i miljön som Atril, System Monitor, Pluma och Terminal.

           Utöver det har kontrollcentret i MATE 1.26 en förbättrad dialogruta för fönsterinställningar med fler alternativ.

           Sist fick Cajas filhanterare några fiffiga nya funktioner, såsom en ny sidofält för bokmärken, stöd för att formatera enheter från snabbmenyn, etc.

           Uppdaterade paket
           Naturligtvis har nästan alla klientappar uppdaterats, och Debian 12 kommer att glädja användare med många nya paket. För att vara mer exakt inkluderar Bookworm de imponerande över 11 089 nya paketen, för totalt över 64 400.

           Samtidigt har över 6 296 paket tagits bort som föråldrade. Det mesta av programvaran i den här utgåvan har uppdaterats: cirka 43 254 mjukvarupaket, eller cirka 67 % av alla paket. På klientsidans appar hittar användarna:

           • Firefox 102.12esr Web Browser
           • Thunderbird 102.9 E-mail Client
           • LibreOffice 7.4.5 Office Suite
           • GIMP 2.10.34 Image Manipulation Program
           • Inkscape 1.2.2 Vector Graphics Editor
           • Remmina 1.4.29 Remote Desktop App
           • VLC 3.0.18 Media Player

           Debian 12: Arkitektur och support

           • 32-bit PC (i386) and 64-bit PC (amd64)
           • 64-bit ARM (arm64)
           • ARM EABI (armel)
           • ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf)
           • little-endian MIPS (mipsel)
           • 64-bit little-endian MIPS (mips64el)
           • 64-bit little-endian PowerPC (ppc64el)
           • IBM System z (s390x)

           När det gäller stöd finns det alltid en stabil version av Debian som har stöd från Debians säkerhetsteam. När en ny stabil version lanseras kommer säkerhetsteamet vanligtvis att hantera tidigare versioner i ett år innan de går vidare till den nya/aktuella versionen.

           Mot bakgrund av detta kommer Debian 12 ”Bookworm” att få säkerhetsuppdateringar fram till mitten av 2026, eller ett år efter lanseringen av den framtida Debian 13 ”Trixie”-utgåvan, som förväntas i mitten av 2025.

           Men vad händer med Debian 11 ”Bullseye”? Om du inte har en tillräckligt bra anledning behöver du inte skynda dig att uppgradera till Bookworm omedelbart. Debian 11 kommer att fortsätta att ta emot säkerhetsuppdateringar fram till den 1 juli 2024, då den går in i sin LTS-fas (Long Term Support).

           Debian LTS är ett projekt som inte hanteras av Debians säkerhetsteam utan av en separat grupp volontärer och företag, vilket kommer att förlänga stödet för Debian 11 efter 2024 med minst två år till, d.v.s. till 30 juni 2026.

           Slutsats
           Debian 12 är den bästa versionen av Debians operativsystem hittills. Med sin uppsjö av nya funktioner och förbättringar, markerar Bookworm en betydande milstolpe i Debianprojektets utveckling. Den är redo att fungera lika bra på serverfronten som som en stationär dator.

           Så oavsett om du är en långvarig Debiananvändare, ny i Linux-världen eller ett företag som söker ett pålitligt operativsystem, kan du aldrig gå fel med den här utgåvan – den är värd att kolla in.

           Se releasemeddelandet för detaljerad information om alla ändringar i Debian 12 ”Bookworm.”

           Dessutom kan du få din kopia av Bookworms installations ISO från Debians webbsidas nedladdningssektion.

           Länka till nerladdning av debian hittar du i :

           https://wiki.linux.se/index.php/Debian

           Ovanstående innehåll är en översättning ifrån https://linuxiac.com/debian-12-bookworm-released/


          84. Proxmox VE 8.0 baserad på Debian 12.0 med Kernel 6.2 släppt

           Bild lånad ifrån https://linuxiac.com/proxmox-ve-8/

           Baserat på Debian 12 kommer Proxmox VE 8.0 med Linux-kärna 6.2, ett nytt Ceph Enterprise-förråd och förbättrade resursmappningar.

           Proxmox är en ledande virtualiseringsplattform med öppen källkod som låter dig skapa och hantera virtuella maskiner (VM) och behållare.

           Den tillhandahåller en komplett virtualiseringslösning, som kombinerar Kernel-baserad Virtual Machine (KVM) virtualisering för fullständig hårdvaruvirtualisering och Linux Containers (LXC) för lättviktsvirtualisering på operativsystemnivå.

           I går släppte Proxmox Server Solutions GmbH den efterlängtade stora uppgraderingen Proxmox Virtual Environment 8.0, så låt oss kolla vad som är nytt.

           Den slående nya funktionen som omedelbart fångar uppmärksamheten för denna nya stora Proxmox VE 8.0-version är att den är baserad på den nyligen släppta Debian 12.

           Men även om den under huven kör ”Bookworm”, som som standard levereras med Linux-kärnan 6.1 LTS, använder Proxmox VE 8.0 den nyare Linux-kärnan 6.2. Dessutom kommer releasen med en uppdaterad virtualiseringsstack, inklusive QEMU 8.0.2, LXC 5.0.2 och ZFS 2.1.12.

           Nästa viktiga sak i denna stora utgåva är relaterad till det nya Ceph Enterprise-förrådet, som alla kunder med aktiva Proxmox-prenumerationer nu kan komma åt och som rekommenderas för produktionsmiljöer.

           Så när du installerar Ceph via webbgränssnittet eller kommandoraden kan du nu välja mellan ”Test”, ”Ingen prenumeration” och det nya ”Enterprise”-förrådet, som är standard.

           Dessutom kan mappningarna mellan resurser, såsom PCI- eller USB-enheter och noder, nu skapas och hanteras via API:et och webbgränssnittet. Utöver det är mappningarna också representerade i Proxmox VE:s ACL-system, vilket gör att en användare kan beviljas åtkomst till en eller flera specificerade enheter utan behov av root-åtkomst.

           Vi avrundar vår recension av höjdpunkterna i den här utgåvan med att nämna att utöver den grafiska standardinstallationen erbjuder Proxmox VE 8.0 nu en helt textbaserad.

           Detta eliminerar problem vid start av det GTK-baserade grafiska installationsprogrammet som ibland kan uppstå på både ny och gammal hårdvara.

           Kolla in versionskommentarerna för en komplett lista över ändringar i Proxmox Virtual Environment 8.0. Installationen ISO är gratis tillgänglig för nedladdning från projektets webbplats.

           Promox 8.0 released

           Ladda hem proxmox här

           Innehåller ovan kommer ifrån https://linuxiac.com/proxmox-ve-8/


          85. Nyfiken på Linux?

           En port någonstans i Stockholm som har fått hjälp datorn i hemmet.

           Om du har en gamla dator , så kan Datorhjälp i hemmet var något för dej. För 350:- / timme efter RUT , kostar det att få linux installerad på sin dator.

           Ingen reskostnad ,de geografiska området som omfattas är Stockholms län med undantag.

           En anledning att köra Linux, är t.ex man har en webapp som wordpress. Att kunna prova den i lokal miljö med olika moduler och annat se den funger. Har men exempelvis en äldre dator t.ex en intel I7-2600 likande, då kan man köra in proxmox på den , så får man en testmiljö för olika webappar.

           Eller kanske har man en gamla imac, perfekt Linux dator att använda t.ex i en miljö där många använder datorn.


          86. Linux som TV Dator?

           Att köra TV dator 2023 när var och varannan TV har smart TV funktioner och en Chomrecast kostar några hundralappar , kan det vara något? Men har men en gamla dator som ligger och skräpa, så kan det alldeels utmärkt användas som streamning dator vid TV. Dessutom Chromecast och liknade lösningar är jättebra, så länger man håller sej till färdig pakterade innehåll med appar. Men vill man t.ex gå utanför boxen titta alternativa innehålls leverantörer, så är en TV dator bättre.

           Varför jag personligen började intresserad mej för TV dator 2023 , var pga det laggade något fruktsvärt när man tittade på t.ex. AmazonPrimevideo via Chromecast. Upptäckte så inte var fallet när man körde på vanlig dator.

           Rii Minitangentbord för 280:- inkl. frakt ifrån Amazon

           Därav införskaffades ett Minitangentbord ifrån Amazon för 280:- , blev överraskad hur mycket värde man fick för pengarna. Den hade inbyggt batteri med laddfunktion. Tangentborde har inbyggd bakgrunds belysning , mus och tgb i ett och även ett scrollhjul ochj har även funktioner för höja sänka volymen på tgb.

           Tangentbordet kommer med tysk tangentbord layout, det kan man leva med.

           Alternativet är fullsize tgb med mus på vardagsrums bordet, men den här tgb är lika stor som en fjärrkontroll, man med lätthet styra en TV datorn på avstånd.

           Kopplade till den Zimabord och som kör Lubuntu.. Tyvärr är inte lubuntu något bra TV OS, utan den fungera en kort stund i 4K och sedan krascha X och gå ner upplösning.


          87. Hur man använder gzip

           En av de mycket vanliga användningsområdena för kommandot gzip är att komprimera en stor fil. Det är mycket vanligt att se att stora ISO-filer eller tar-buntar komprimeras för att spara diskutrymme.

           För att komprimera en enda fil behöver vi bara skicka filnamnet till kommandot gzip. För att förstå detta, låt oss använda följande kommando för att komprimera ISO-filen:

           $ gzip foobar.iso

           För att kolla kolla att filen finns så kan man skriva

           $ ls -l
           foobar.iso.gz

           Det är filhändelse .gz talar om att filen är komprimera.

           1. Skapa Gzip och behåll originalfilen

           När man bara skriver som exempel i punkt 1 , komprimera filen men original filen försvinner.
           Men ibland vill vi behålla originalfilen också. I sådana fall kan vi använda alternativet -k , som låter oss behålla original filen.

           $ gzip -k foobar.gz
           $ ls -l
           foobar.iso
           foobar.iso.z

           1. Visa innehållet i en .gz-fil

           För att visa innehåller i en .gz använder man kommando zcat

           $ zcat foobar.iso | hd

           Nu kommer innehåller i foobar.iso visa med hexdecimaler , filen hade varit t.ex en textfile så hade man bara kunnat skrivit zcat foobar.sql , sett innehållet. Men man kan antar att .iso är en binär fil.

           1. Komprimera flera filer med Gzip

           Hittills har vi sett hur man komprimerar en enda fil. På liknande sätt kan vi använda kommandot gzip för att komprimera flera filer samtidigt.

           Så har du 3 filer som heter foobar.iso , foobar1.iso och foobar2.iso

           Då kan man komprimerar dessa filer med ett enda kommandot

           $ gzip foobar.iso foobar1.iso foobar2.iso

           1. Gzip alla filer i en katalog

           I det föregående exemplet såg vi hur man komprimerar flera filer. På liknande sätt kan vi också komprimera alla filer från en katalog.

           Har du en katalog som heter foobar

           foobar i katalogen ligger filerna foobar.iso, foobar1.iso och foobar2.iso

           $ gzip -r foobar
           $ ls -l foobar
           foobar.iso.gz
           foobar1.iso.gz
           foobar2.iso.gz

           1. Dekomprimera en Gzip-fil i Linux

           $ gunzip foobar.iso.gz
           $ ls -l
           foobar.iso

           7.Komprimera Tar-fil till Gzip

           Om man vill komprimera flera filer ,så får man först använda tar kommandot

           $ tar cvf exempel.tar foobar1.iso foobar2.iso foobar3.iso
           $ ls -l exempel.tar
           exempel.tar
           $ gzip exempel.tar


          88. Zimabord

           Zimabord. Här Minidisplay porten, 2 st nätverksportar och 2 st USB 3.0

           Vad är ZimaBord? Ytterligen en dator i mindre storlekar en så kallad enkortsdator. ( Nej, det är ingen minidator. PDP 11 är en minidator )

           ZimaBord är till skillnad ifrån Raspberry pi utrusta med en x86-64 CPU Celeron. Raspberry PI 4 är förvisso lite billigare, men den är svår att få tag i och få man tag i Raspberry PI 4 så är överprissatt av lyckosökare.

           Den modellen som linux.se testar heter ZBM 216 och den är utrustad med Intel Celeron N3350, 2 core och 2 GB RAM, det finns 2 st storebrödrer till maskinen som har Intel Celeron N3450 , 4 Cores utrustad med antingen 4 GB RAM eller 8 GB RAM och 32 GB Lagring.

           Celeron N3350 och N3450 kom ut på marknaden 3 kvartalet 2016, så CPU modellen har några år på nacken. Men det är en strömsnål CPU.

           Det som gör ZimaBord intressant är priset och att den är x86 baserade CPU och den är väl utrustad med portar. Maskinen har ett format som ett rätblock ( måtten 13,9 x 8,1 x 3,5 cm och väger 278 gram ) och på ena kortsidan sitter 2 st SATA portar med tillhörande strömmatning för SATA enheter och andra kortsidan sitter 2 st Nätverks portar som klara gigabit, 1 st displayport mini och 2 st USB 3.0.

           Den har även ett PCIe 2.0 x4 slot

           Enheten marknadsförs som att den kan användas som NAS, VPN och mm. Genom att den har 2 st nätverksportar så kan man använda den till mycket kreativa saker för t.ex nätverket. Med Casaos så finns t.ex PI Hole som en app, för t.ex blockera annonser.

           Genom att den har 2 st SATA portar, så är produkten flexiblare än t.ex Raspberry för NAS lösningar.

           Maskinen skall klara 4k på displayporten, om den sedan orkar strema 4k återstår att se.

           ARM vs X86
           Även om Arm funnits ett bra tag på marknaden och det finns en enrom mängd tillbehör och program till Raspberry PI. Så har x86 en fördelar framför Arm, då det finns fler distrubtioner att välja mellan. Det går även peta in en windows på maskinen också.

           CasaOS

           Hemskärmen på CasaOS. Notera att den dra bara 2w när maskinen inte är belastad. 6w dra när den är belastat.


           CasaOS känner av att den befiner sej i Sverige därav så anpassa den språket automatiskt. I CasaOS finns även en App Store, där man kan installera t.ex olika appa för t.ex annonsblockering.

           Desktop dator
           Installera Ubuntu 22.04 på Zimabord. Det starta fint med 4K Upplösning i ubuntu, men när jag skall ställa in skalningen till 200% så krashar X Windows. Att köra 4K upplösning är lite optimitisk med den här maskinen.

           Men maskinen är inte snabb. Skall man använda den som skrivbordsmaskin bör man nog anskaffa någon av det 2 större modellerna , som har 4 GB eller 8 GB RAM. Maskinen orkar stream SVT Play i fullHD upplösning, den klara av SVTPlay, PlutoTV och PrimeVideo.

           Nu kanske inte det här den bästa lösningen som man t.ex sätter händerna på en icke teknik intresserad människa som vill uppgradera sin TV till en smart TV till låg kostnad, då finns det billigare lösningar för detta.

           Här strema zimabord en Bond film ifrån Primevideo utan lagg, vilket har varit ett problem med Chromecast TV. Inte ens under aktion scenerna i Bond filmen så skalar den ner bild kvalitén eller börja lagga.

           Gjorde ett test mindre stresstest av maskinen, satte den på att streama pluto tv i 6 timmar, den klara uppgiften utan problem. Har haft problem med att det laggar något extremt när man titta film ifrån Primevideo ( Amazons streming tjänst ) och Disney+ med Chromescast. Men med Zimabord, ubuntu och streming firefox fungera det utmärkt.

           Men den kör slut på minnet, så när man installera OS , så bör man se till får lite mer swap.

           Det går använda den som en billig skrivbords dator eller TV dator. Men tipset är dock att man inte köper den billigaste modellen. Främsta orsaken är att minnet tar slut fort och 16 GB lagringsyta är tight med den mängden diskyta, även om en standard ubuntu 22.04 installation tar ca 9 GB . Man kan glömma 4k upplösningen , även maskinen klara denna upplösning på pappret.

           BIOS
           Maskinen är utrustad klassisk bios som inte krånglar man man skall in i bios som en del moderna laptopar kan göra.


           Byggkvalitén
           Byggkvalitén känns ok! Den har passiv kylning och stora del av konstruktionen är enda stor kylfläns. PCIe bussen är helt blottat, det kan ha sina nackdelar.

           Allmäna åsikter
           Det finns inte samma utbud av tillbehör som till Raspberry PI, men å andra sidan dom sej kanske vänder sej till olika grupper. Det som kanske skulle behövas till zimabord skall bli något, är att t.ex kommer ett chassi. Nu är zimmabord delvis inbyggd i ett chassi ,men man skall man ha hårddiskar liknade , så vill man nog ha grejerna i en låda. Det blir en tattarlösning om man skall ha hårddisken utanför med en kabel bara, så det hade varit önskvärt med ett chassi.

           Maskinen skulle också har varit liter mer 2023 om den hade haft strömmatning via USB C istället för klassisk AC adapter lösning med rund kontakt.

           Betyg
           Ge maskinen 5 pingviner som egen hemmaserver.
           Ge maskinen 3 pingviner som Desktop dator med Ubuntu 22.04 LTS
           Ge maskinen 5 pingviner som Streamingdator med Ubuntu 22.04 LTS
           Ge maskinen 5 pingviner för pris och värde.

           Priset är $119.90 med frakt till Sverige dvs ca 1200:- exkl. eventeull moms och tull, vilket få anses vara helt ok. Detta exemplar köptes direkt på zimabord hemsida, och det tog ca 10 dagar få hem den ifrån Kina. Har inte hittat maskinen än hos Svenska återförsäljare.

           Länkar :

           ZimaBoard

           https://www.zimaboard.com/

           CasaOS

           https://casaos.io/

           wiki.linux.se :

           https://wiki.linux.se/index.php/Zimabord


          89. Instruktion till Linux – 6 timmars kurs för nybörjare

           En 6 timmars kurs på Engelska ( Det går att ställa in automatisk översättning till Svenska på youtube )

           Om du är ny på Linux är den här nybörjarkursen för dig. Du kommer att lära dig många av de verktyg som används varje dag av både Linux SysAdmins och de miljontals människor som kör Linux-distributioner som Ubuntu på sina datorer. Den här kursen kommer att lära dig hur du navigerar i Linuxs grafiska användargränssnitt och kraftfulla ekosystem för kommandoradsverktyg.

           ⌨️ (0:00:00) Introduktion
           ⌨️ (0:01:38) Kapitel 1. Introduktion till Linux-familjer
           ⌨️ (0:07:39) Kapitel 2. Linuxfilosofi och koncept
           ⌨️ (0:16:37) Kapitel 3. Grunderna i Linux och systemstart
           ⌨️ (1:05:36) Kapitel 4. Grafiskt gränssnitt
           ⌨️ (1:34:29) Kapitel 5. Systemkonfiguration från det grafiska gränssnittet
           ⌨️ (2:04:27) Kapitel 6. Vanliga applikationer
           ⌨️ (2:12:57) Kapitel 7. Kommandoradsfunktioner
           ⌨️ (3:25:50) Kapitel 8. Hitta Linux-dokumentation
           ⌨️ (3:36:53) Kapitel 9. Processer
           ⌨️ (4:07:51)Kapitel 10. Filoperationer
           ⌨️ (4:31:11) Kapitel 11. Textredigerare
           ⌨️ (4:49:25) Kapitel 12. Användarmiljö
           ⌨️ (5:13:32) Kapitel 13. Manipulera text
           ⌨️ (5:40:04) Kapitel 14. Nätverksdrift

           Klippet på youtube


          90. Några Linuxdistar för äldre hårdvara.

           Linux Lite

           Linux Lite är en ständigt utvecklad och förbättrad Linuxdistribution baserad på Ubuntu och Debian. Denna 10 år gamla Linux-distribution är perfekt för din äldre hårdvara som behöver en vänlig och väldesignad distro. Teamet marknadsför denna distro som en idealisk utgångspunkt för Windows-användare som slutar med hårdvara som inte stöds med Windows. De främsta fördelarna med denna distro är välanpassade och snygga Xfce-skrivbord med en Ubuntu-bas, den senaste kärnan och, naturligtvis, en 32-bitars ISO-bild.

           Fördelar med Linux Lite:

           -Ubuntu-baserat
           -Anpassat Xfce-skrivbord
           -Inbyggda applikationer
           -32-bitars stöd
           -Aktiv utveckling
           -Minsta systemkrav < 1 GB RAM

           2. Puppy Linux

           Puppy

           Puppy Linux är lite annorlunda än traditionella distros där ute. Den är utformad för att köras från RAM utan att behöva installera den i ett fysiskt system. Om det är rätt konfigurerat kan du spara sessionerna, plus att det fortsätter att fungera bra även om du tar bort det startbara mediet.

           Denna Linux-distro är binärkompatibel med Ubuntu LTS-versioner; den senaste versionen är baserad på Ubuntu 20.04 LTS. Eftersom Ubuntu tappade 32-bitarsstödet, tappade den senaste versionen 32-bitarsversionen.

           Puppy Linux-användningsfall är perfekta för äldre datorer, netbooks och hårdvara med mindre än 1 GB RAM. I kärnan drivs det av supersnabba JWM (Jow’s Window Manager), Puppy Package Manager som stöder .deb, .rpm och dess inbyggda PET-paket.

           Sammantaget är det en perfekt och väldesignad Linux-distribution för äldre hårdvara, helt enkelt.

           Funktioner:
           -Baserat på Ubuntu LTS-versionen
           -Det kan köras på low-end Netbooks
           -Fungerar direkt från RAM även efter att du tagit bort det startbara mediet
           -Unik pakethanterare – Puppy Package Manager
           -Drivs av JWM

           Mer information om Puppy Linux

           Linux.se åsikt!
           Testade boota upp Puppy linux på en maskin med Atom CPU, maskinen är en Acer One, var vanliga runt 2008-2010 som så kallade nettop. Dom såldes med Windows XP eftersom Windows Vista var för krävande denna maskin I min enkla test så funger den , förutom trådlåsa nätverket. Den webbläsare som är standard verka har svårt för moderna hemsidor.

           3. BunsenLabs Linux

           Den tredje lätta Linux-distroen i den här listan är BunsenLabs Linux, en efterföljare till Crunchbang-projektet. BunsenLabs Linux är baserat på Debian Stable-grenen, vilket ger moderna applikationer till ditt low-end-system. Denna distro tillhandahåller en 32-bitars versionsbild för low-end-system och ett standard 64-bitarssystem för din vanliga hårdvara. I kärnan drivs BunsenLabds av en förkonfigurerad OpenBox-fönsterhanterare med en fantastisk tint2-panel, förkonfigurerad Conky och jgmenu.

           Sammanfattning av funktioner:

           -Baserat på Debian Stable-gren
           -Openbox fönsterhanterare med tint2 panel, conky och jgmenu
           -Den tillhandahåller ett 32-bitars installationsprogram
           -Hjälp och support är tillgänglig via officiella forum

           https://www.bunsenlabs.org/installation.html

           4. Lubuntu


           Lubuntu är känt för att vara en lättviktig Linux-distribution. Det är en officiell Ubuntu Linux-smak som har den lätta LxQt-skrivbordsmiljön. Lubuntu ger dig moderna Ubuntu Linux-paket och teknologi samtidigt som den har LxQt för din low-end hårdvara. Även om det kan kräva några extra systemresurser jämfört med andra distros i den här listan, är det fortfarande en go-to Linux-distro för äldre hårdvara.

           Om du behöver en måttligt lättare Linux-distribution som är stabil och fungerar direkt, välj sedan Lubuntu.

           https://wiki.linux.se/index.php/Ubuntu#Ubuntu_Mate_23.04

           5. Absolute Linux


           Den femte lätta Linux-distributionen är Absolute Linux, baserad på Slackware Linux. Denna distro paketerar alla nödvändiga dagliga applikationer i sin installationsbild så att du får en komplett distro ur lådan. Absolute Linux har IceWM och ROX Desktop, som ger dig ultimat hastighet när du använder den på din äldre hårdvara. Det är systemd-fritt, vilket ger en extra fördel jämfört med andra distributioner.

           Sammanfattning av funktioner:

           -Baserat på Slackware
           -Systemfritt
           -Paketerar nödvändig programvara
           -Drivs av IceWM och pakethanteraren Slapt-get
           -Artikel ovan är översatt ifrån

           AbsoluteLinux hemsida är nerlusad med reklam.

           https://absolutelinux.org/index1.html

           Här kan man ladda hem den i alla fall.

           https://sourceforge.net/projects/absolute-linux/files/Absolute64-snapshot/ 
           
           6. antiX Linux
           Ännu en lätt Linux-distribution vi vill lyfta fram är antiX Linux. AntiX Linux är baserat på Debians
           
           stabila gren och har flera attraktiva funktioner. I kärnan använder den IceWM, Fluxbox och ROX Desktop-alternativ, vilket ger dig en utmärkt och snabb skrivbordsupplevelse. Det är helt systemd-fritt och använder sysVinit och runit system. AntiX Linux ger dig också ett 32-bitars installationsprogram och har fyra varianter – Full, Core, Base och netto för olika användningsfall.
           
           -Baserat på Debians stabil
           -Den tillhandahåller ett 32-bitars installationsprogram
           -Systemd gratis
           -Drivs av IceWM och andra fönsterhanterare
           
           https://antixlinux.com/
           
           7. LXLE
           LXLE Linux är en spin av Lubuntu LTS-serien med ett LXDE-skrivbord istället för ett LXQt-skrivbord. Valet av applikationer, installationsprogram och andra funktioner gör det till en perfekt distro för äldre hårdvara. Den är idealisk för att återuppliva ditt gamla system med en stabil Ubuntu-LTS-bas och en snabb LXDE-skrivbordsmiljö.
           
           https://www.lxle.net/ 
           
           
           8. Porteus Linux
           
           Men enligt min personliga åsikt känner jag att LXQt är lite snabbare än LXDE. Tja, den feedbacken kan vara relativ och kan vara annorlunda för dig. Det finns inte många Linux-distributioner idag, vilket ger dig en LXDE-smak. Därför är det en av de unika och lätta Linux-distributionerna för ditt dagliga bruk.
           
           http://www.porteus.org/
           
           9. Q4OS
           
           Q4OS är en unik Linux-distribution i den här listan. Den riktar sig till de äldre Windows-systemen, som har blivit föråldrade idag. Många äldre datorer brukade köra Windows XP och Windows 7. De fungerar inte längre bra med Windows och vissa moderna Linux-distributioner eftersom det moderna och uppdaterade operativsystemet kräver mycket mer datorkraft och resurser.
           
           Q4OS riktar sig till dessa användningsfall och ger dig en väldesignad Linux-distribution med funktioner som ett 32-bitars installationsprogram, Windows installationsprogram, Trinity Desktop-miljöer, förgjorda Windows-teman, etc.
           
           https://q4os.org/
           
           Linux.se kommentar : Man har försökt att efterlikna Windows XP rent grafikmässig. Om den klara av att köra Windows XP binärer framgår inte, men troligen inte.  
           
           Har bara testat i en VBOX
           
           10. MX Linux
           Den sista Linux-distributionen i denna lista är den berömda MX Linux, som har gjort sina funktioner och unika på senare tid. Jag tvivlade dock på om jag skulle lista MX Linux som lätt. För enligt min mening är det en medelviktig Linux-distribution om du tänker på dess KDE Plasma-smak.
           
           Den har dock några funktioner som gör den till en perfekt kandidat för lätta Linux-distributioner. MX Linux är baserat på Debian Stable-grenen och skapat med antiX-komponenter. Den har sina egna MX Linux-baserade applikationer för ditt extra arbetsflöde. Du får KDE Plasma, Xfce och Fluxbox som skrivbordsalternativ.
           
           https://mxlinux.org/
           
           
           Om du tittar noga är det mesta av den lätta Linux-distribution vi listade här baserad på Debian Linux. Det är verkligen det "universella operativsystemet". Moderna Linux-skrivbordsmiljöer som GNOME 40+ och KDE Plasma med Systemd init-system är inte längre kompatibla med äldre hårdvara. Allt eftersom tekniken fortskrider introduceras också mer komplexitet i programvaran, vilket kräver avancerade system.
           
           Som sagt, jag hoppas att du får en uppfattning om vilka lätta Linux-distributioner du ska välja för din gamla bärbara dator eller PC från den här listan. Var och en av dem tjänar olika smaker och behov med ett mål: att återuppliva dina äldre system. Så gör ditt val.
           
           Innehåller ovan är översatt ifrån :
           
           https://www.debugpoint.com/lightweight-linux-distributions-2022/
           
           

          91. Linux.se är på banan ingen.

           Updaterat
           Hårddisk är nu byt på serven och vi är tillbaka efter en kortare nertid. Tack till vår leverantör Spacedump IT , som åkte tur/retur , Tidaholm – Stockholm för att lösa problemet.


           Här kan ni läsa mer om problem med Samsung 2 TB 980 Pro.

           https://www.tomshardware.com/news/samsung-980-pro-ssd-failures-firmware-update


          92. Tillgången på Raspberry Zero har blivit normal.

           Raspberry PI zero

           Under pandemin har tillgången på Raspberry Zero varit begränsat, ursprunligen skulle den kostar 150:- men har varit uppe i 1000:-

           Hos Electrokit kan man nu köpa den för 200:- inkl. moms, men begräsad till Nordiska köpare och max köp 10 enheter åt gången och Raspberrypi.dk vara samma pris €19,03 inkl. VAT doch framgår inte om det finns begräsningar i antalet enheter.

           Electrokit

           RaspberryPI DK

          93. Hur man stänger av swap disk partionen i linux.

           Att byta eller byta utrymme representerar en fysisk minnessida som bor ovanpå en diskpartition eller en speciell diskfil som används för att utöka RAM-minnet i ett system när det fysiska minnet fylls upp.

           Med den här metoden för att utöka RAM-resurserna dumpas inaktiva minnessidor ofta till växlingsområdet när inget RAM-minne är tillgängligt. Men på grund av rotationshastigheten hos klassiska hårddiskar är swap-utrymme mycket lägre i överföringshastigheter och åtkomsttid jämfört med RAM.

           På nyare maskiner med snabba SSD-hårddiskar kan det att reservera en liten partition för byte avsevärt förbättra åtkomsttid och hastighetsöverföring jämfört med klassisk hårddisk, men hastigheten är fortfarande storleksordningar lägre än RAM-minne.

           Vissa föreslår att bytesutrymmet bör ställas in som dubbelt så mycket maskin-RAM. På system med mer än 4 GB RAM bör dock bytesutrymme ställas in mellan 2 eller 4 GB.

           Om din server har tillräckligt med RAM-minne eller inte kräver användning av växlingsutrymme eller om växlingen kraftigt minskar din systemprestanda, bör du överväga att inaktivera växlingsområdet.

           Leta efter storleken Byt utrymme som används. Om den använda storleken är 0B eller nära 0 byte, kan det antas att swap-utrymme inte används intensivt och säkert kan inaktiveras.

           Hur man kontrollerar Swap Partition i Linux
           Följ sedan kommandot blkid, leta efter TYPE=”swap”-raden för att identifiera swap-partitionen, som visas i skärmdumpen nedan.

           Hur man inaktiverar Swap i Linux
           När du har identifierat växlingspartitionen eller filen, utför kommandot nedan för att avaktivera växlingsområdet.

           På bilden ovan ser vi att de används en 1,6 GB växelingsfil

           Hur man inaktiverar Swap permanent i Linux
           För att permanent inaktivera växlingsutrymme i Linux, öppna filen /etc/fstab, sök efter växlingsraden och kommentera hela raden genom att lägga till ett # (hashtag)-tecken framför raden, som visas i skärmdumpen nedan.

           Använd din favorit textredigerare för att redigera fstab. Här använder vi nano vilket pico är en alias till.
           Den nederstad redan har fått ett # framför dvs raden kommer inte köras vid boot.
           mount -a betyder att den montera allt som finns i fstab filen.

           Efter omstarten av systemet bör utförande av kommandona som presenteras i början av denna handledning återspegla att växlingsområdet har inaktiverats helt och permanent i ditt system.

           Du kan checka detta med free -h och se om någon växelingspartition används.

           När man skall göra detta?
           Man bör vara säker på att din dator har tillräcklig mycket intern minne, en dator som får slut på RAM kan bli extremt seg, version av kernel vara avgörande.

           Dock kan swap filer genera väldig mycket skriv operationer , då moderna SSD diskar har att begränsat antal skriv operationer kan detta vara motiverat.

           Denna artikel är baserat på innehållet ifrån

           https://www.tecmint.com/disable-swap-partition/


          94. Bra textkommando att kunna

           Textbearbetningskommandon är en uppsättning inbyggda kommandon som används för att manipulera text. Dessa kommandon tillåter användare att snabbt och effektivt söka, ändra och extrahera data från textfiler.

           KommandoBeskrivningExempel
           awkSpråk för mönsterskanning och bearbetningawk ’{print $1, $3}’ file.txt
           catSammanfoga och visa filercat file1.txt file2.txt
           cutExtrahera kolumner med text från filercut -f1,3 file.txt
           diffJämför två filer och visa skillnaderdiff file1.txt file2.txt
           dos2unixKonvertera DOS-radändelser till UNIX-radändelserdos2unix file.txt
           fmtFormatera textfiler för utskriftfmt file.txt
           foldRadbryt textrader till en angiven breddfold -w 80 file.txt
           grepSök efter mönster i filergrep ”pattern” file.txt
           headVisa de första raderna i en filhead file.txt
           iconvKonvertera teckenkodning av en filiconv -f utf-8 -t iso-8859-1 file.txt
           joinJoin lines from two files based on a common fieldjoin file1.txt file2.txt
           nlNummerrader i en filnl file.txt
           patchTillämpa en diff-fil på en fil eller katalogpatch file.txt patch.diff
           prKonvertera textfiler för utskriftpr file.txt
           revOmvända rader i en filrev file.txt
           sedStrömredigerare för filtrering och omvandling av textsed ’s/old/new/’ file.txt
           sortSortera rader med textfilersort file.txt
           tailVisa de sista raderna i en filtail file.txt
           teeOmdirigera utdata till en fil och till terminalenls | tee output.txt
           trÖversätt eller ta bort teckentr ’a-z’ ’A-Z’ < file.txt
           uniqTa bort dubbletter från en sorterad filsort file.txt | uniq
           wcRäkna rader, ord och tecken i en filwc file.txt

          95. Firefox 113 är ute

           Mozilla Firefox 113 öppen källkod, plattformsoberoende och gratis webbläsare är nu tillgänglig för nedladdning inför den officiella lanseringen den 9 maj 2023, för dig som föredrar att använda de officiella binära paketen.

           Den månatliga versionen av Firefox fortsätter och Firefox 113 är här som en värdig uppdatering av den tidigare utgåvan, Firefox 112, som ger förbättrat stöd för AVIF-bilder över webben tack vare implementeringen av stöd för animerade AV1-bilder (AVIS).

           Mozilla Firefox 113 introducerar också en säkrare inbyggd lösenordsgenerator som nu även inkluderar specialtecken vid generering av lösenord, en ny lokal för tadzjikiska (tg), samt en förbättrad bild-i-bild-funktion som låter dig kontrollera videons varaktighet , spola tillbaka en video (fungerar även med vänster/höger piltangenter), aktivera/inaktivera undertexter och enklare aktivera helskärmsläget.

           Dessutom introducerar Firefox 113 en omdesignad tillgänglighetsmotor som lovar att avsevärt förbättra hastigheten, stabiliteten och lyhördheten hos webbläsaren för dig som använder skärmläsare.

           Det finns också goda nyheter för Android-användare eftersom Firefox 113 ger stöd för hårdvaruaccelererad AV1-videoavkodning som standard på hårdvara som stöds eller via programvaruavkodning, aktiverar GPU-accelererad Canvas2D som standard, lägger till möjligheten att skriva ut från webbplatser som använder window.print ()-funktionen och introducerar flera UI-förbättringar av den inbyggda PDF-visaren för att göra det enklare att spara PDF-dokument direkt.

           För webbutvecklare lägger Firefox 113 också till stöd för flera WebRTC-funktioner för att förbättra interoperabiliteten, lägger till stöd för CSS-mediefrågan med skript, lägger till stöd för färgfunktionerna från färgspecifikationen (nivå 4), lägger till stöd för egenskapen forcerad färgjustering , och introducerar möjligheten för modulskript att importera andra ES-modulskript på arbetsläsar.

           Sist men inte minst förbättrar Firefox 113 ytterligare import av bokmärken från Chrome-baserade webbläsare genom att introducera stöd för import av favoritikoner för dessa bokmärken som standard så att du lättare kan identifiera dem efter importen.
           
           Texten är ovan kommer ifrån 
           
           https://9to5linux.com/mozilla-firefox-113-is-now-available-for-download-heres-whats-new
           

          96. Har Ni testat Trisquel?

           Trisquel installerad i en virtuell maskin. Svenska är inga problem.

           Trisquel, officiellt Trisquel GNU/Linux, är en GNU/Linux distribution baserad på Ubuntu. Trisquels mål är att vara ett 100% fritt alternativ till Ubuntu och består endast av fri mjukvara utan några proprietära delar. Trisquel använder Linux-Librekärnan, en version av Linuxkärnan med de proprietära delarna borttagna. Trisquel är en av distributionerna som är rekommenderade av Free Software Foundation.

           Mer information om denna distrubtion finns i vår wiki.

           https://wiki.linux.se/index.php/Trisquel

           Texten ovan är hämta ifrån Wikipedia.

           Linux.se åsikt:

           Har bara testa denna distrubtion i en virtuell maskin. Verka var en trevlig distrubtion för den bokstavtroende GNU / Linux användare. Skulle vara intressant och testa denna distrubtion på äldre hårdvara och se hur snabb den känns.

           Att den använder ubuntu paketet förrråd är positiv, det gör support finns för distrubtioner över längre tid. Den kommer med kernel 5.x och inte med 6.x som är vanligt nu.


          97. Bra system information kommando att kunna i linux.

           I Linux ger systeminformationskommandon information om hårdvara, programvara och konfigurationselement i systemet. Detta kommando ger information som kärnversion, distributionsnamn, distributionsversion, processortyp, minnesanvändning, nätverkskonfiguration och processer som körs.

           Administratörer och användare kan använda dessa kommandon för att undersöka systemets prestanda och status och felsöka problem. För att underhålla och hantera ett Linux-system måste du känna till kommandon för Linux-systeminformation.

           KommandoBeskrivning
           uname -aVisar detaljerad information om Linux-kärnan
           lsb_release -aGer information om Linux-distributionen som är installerad på systemet
           topVisar realtidsinformation om systemets processer
           free -mVisar information om systemets minnesanvändning
           df -hVisar information om systemets diskanvändning
           uptimeVisar hur länge systemet har varit igång och den genomsnittliga systembelastningen
           lspciVisar information om systemets PCI-bussar och enheter
           lsusbVisar information om systemets USB-bussar och enheter
           hwinfoVisar detaljerad hårdvaruinformation om systemet
           dmidecodeVisar detaljerad information om systemets hårdvarukomponenter
           cat /proc/cpuinfoVisar detaljerad information om systemets CPU
           cat /proc/meminfoVisar detaljerad information om systemets minnesanvändning
           ifconfigVisar information om systemets nätverksgränssnitt
           netstat -aVisar information om systemets nätverksanslutningar
           netstat -ntlpDen visar aktiva nätverksanslutningar och deras associerade processer eller program. Genom att kombinera dessa alternativ kan systemadministratörer enkelt identifiera applikationer eller processer som använder nätverksanslutningar och felsöka nätverksrelaterade problem.
           iptables -LVisar information om systemets brandväggsregler

           Visa kommando ovan kan behöva installeras

           Innehåller ovan är översatt ifrån https://www.linuxteck.com/linux-system-information-command-cheat-sheet/          Televinken.tech